Pre­ot acu­zat de por­no­gra­fie in­fan­ti­lă

Pe nu­me­le aces­tu­ia s-a de­pus o plânge­re pe­na­lă, la DIICOT Con­sta­nța, pen­tru că și-ar fi fil­mat, în baie, cum­na­ta mi­no­ră. Pre­o­tul va slu­ji în con­ti­nua­re.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cristian Ha­gi

Oa­cu­zație de por­no­gra­fie in­fan­ti­lă a șo­cat eno­riașii din Te­chir­gi­ol, Con­sta­nța. Un pre­ot în vârstă de 32 de ani es­te acu­zat că a mon­tat ca­me­re de luat ve­deri în baia pro­pri­ei lo­cu­i­nțe, pen­tru a o ur­mări, la duș și la toa­le­tă, pe so­ra soți­ei, în vârstă de 16 ani. Soția spu­ne că pre­o­tul nu nu­mai că a înre­gis­tat ima­gi­ni­le, dar le-a și păs­trat în te­le­fon și în lap­top. Ace­as­ta a fă­cut co­pii și s-a dus cu ele la DIICOT, un­de a fă­cut plânge­re împo­tri­va soțu­lui, acu­zați­i­le fi­ind de pro­no­gra­fie in­fan­ti­lă. Pro­cu­ro­rii ar fi gă­sit aces­te ima­gini, în ur­ma unor per­che­ziții.

Cei doi se află în pro­ces de di­vo­rț.Fe­meia a de­cla­rat că soțul i-a fost in­fi­del și că, mai mult, ar fi fo­lo­sit vi­o­le­nța fi­zi­că asu­pra ei. Plânge­rea a fost de­pu­să de soție împreu­nă cu pă­ri­nții ei.

Plânge­re la

IPJ Con­sta­nța din 2018

Ca­zul a in­trat în ate­nția po­lițiști­lor din Con­sta­nța încă de anul tre­cut.„Po­liția orașu­lui Te­chir­ghi­ol efec­tue­a­ză cer­ce­tări într-un do­sar pe­nal înre­gis­trat la fața lo­cu­lui de pe 19 iu­lie 2018, sub aspec­tul să­vârși­rii in­fra­cți­u­ni­lor de ame­ni­nța­re și lo­viri sau alte vi­o­le­nțe. La ni­ve­lul Po­liți­ei orașu­lui Te­chir­ghi­ol a mai fost înre­gis­tra­tă o plânge­re, pe nu­me­le băr­ba­tu­lui în cau­ză,la da­ta de 7 ia­nua­rie 2019,ca­re ulte­ri­or a fost re­tra­să.“, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții Inspec­to­ra­tu­lui de Po­liție al Ju­dețu­lui Con­sta­nța.

Arhi­e­pis­co­pia arun­că vi­na pe ume­rii soți­ei

Arhi­e­pis­co­pia To­mi­su­lui a re­a­cți­o­nat la acest scan­dal și spu­ne că „soția pre­o­tu­lui Flo­ri­nel Apos­tol co­mi­te ile­ga­li­tăți pen­tru re­zol­va­rea unui con­flict cas­nic.“Eu­gen Tă­nă­ses­cu, pur­tă­to­rul de cu­vânt al in­sti­tuți­ei, spu­ne că la ni­ve­lul in­sti­tuți­ei s-a efec­tuat o cer­ce­ta­re in­ter­nă din ca­re a re­zul­tat că în fa­mi­lia pre­o­tu­lui exis­tă un con­flict cas­nic, ce du­re­a­ză de ce­va timp, pe rol fi­ind și un pro­ces ci­vil de di­vo­rț. „Având sus­pi­ci­uni de adul­ter la adre­sa soți­ei, pre­o­tul a in­sta­lat ca­me­re în toa­tă ca­sa, nu doar în baie, cum ero­nat s-ar înțe­le­ge, cu sco­pul de a obți­ne do­ve­zi în apă­ra­rea lui. Pre­o­tul era îngri­jo­rat că soția ar fi pu­tut să-i fa­că un rău, prin in­ter­me­di­ul unei me­di­cații, soția sa fi­ind me­dic. Așa se ex­pli­că pre­ze­nța unei ca­me­re și în baie, de­oa­re­ce aco­lo exis­ta du­lă­pi­o­rul cu me­di­ca­men­te. Ca­me­ra din baie avea deci ro­lul de a su­pra­ve­ghea du­lă­pi­o­rul cu me­di­ca­men­te. Pre­o­tul nu a avut niciodată in­te­nția de su­pra­ve­ghe­re a so­rei mi­no­re a soți­ei, așa cum es­te acu­zat. Ima­gi­ni­le obți­nu­te de ca­me­re erau des­ti­na­te ex­clu­siv pro­te­jă­rii pre­o­tu­lui în si­tuația de adul­ter al soți­ei. Ele nu au fost niciodată pre­zen­ta­te pu­blic sau pos­ta­te pe me­dii pu­bli­ce de co­mu­ni­ca­re. Erau sto­ca­te în cal­cu­la­tor doar cu acest scop unic, de a se pro­te­ja în pro­ce­sul de di­vo­rț. Soția pre­o­tu­lui es­te cea ca­re a fo­lo­sit ima­gi­ni­le în mod ile­gal, de­oa­re­ce ea le-a scos din me­di­ul pri­vat în cel pu­blic, în mod frau­du­los, ac­ce­sând, tot ile­gal, cal­cu­la­to­rul pre­o­tu­lui. Din cau­za obți­ne­rii în mod frau­du­los, ima­gi­ni­le au și fost res­pin­se ca pro­bă în pro­ce­sul ci­vil. Ast­fel, soția pre­o­tu­lui es­te cea ca­re, de fapt, ar co­mi­te por­no­gra­fia in­fan­ti­lă, di­fu­zând spre pu­blic ima­gini cu mi­nori. Arhi­e­pis­co­pia To­mi­su­lui ve­de plânge­rea soți­ei ca un mij­loc ile­gal de a in­tro­du­ce un pro­cu­ror în re­zol­va­rea unui con­flict cas­nic. Es­te re­gre­ta­bil că ace­as­tă pro­ble­mă in­ter­nă a fa­mi­li­ei pre­o­tu­lui a ajuns să ne afec­te­ze și pe noi.“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat de pre­să al ar­hi­e­pis­co­pi­ei. Nu se ex­pli­că, însă, de ce ca­me­re­le din baie erau îndrep­ta­te spre ca­dă și toa­le­tă, așa cum spun in­for­mați­i­le noas­tre, și nu spre du­lă­pi­o­rul cu me­di­ca­men­te.

Pre­o­tul slu­jește în con­ti­nua­re

Pre­o­tul acu­zat de por­no­gra­fie in­fan­ti­lă slu­jește în con­ti­nua­re la bi­se­ri­ca Sf. Împă­rați Con­stan­tin și Ele­na. „Noi luăm de­ci­zii du­pă ce avem de­ci­zii ofi­cia­le ale or­ga­ne­lor în drept, nu înain­te. El de­o­cam­da­tă slu­jește be­ne­fi­ci­ind de pre­zu­mția de ne­vi­no­văție“, a mai spus Tă­nă­ses­cu.

FO­TO: FA­CE­BOOK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.