Arma­ta sau­di­tă a in­ter­cep­tat do­uă ra­che­te ye­me­ni­te lan­sa­te spre Mec­ca și Djed­dah

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În pli­nă lu­nă a Ra­ma­da­nu­lui și la câte­va zile du­pă ata­cul re­be­li­lor hut­si cu dro­ne asu­pra a do­uă stații de pom­pa­re apa­rți­nând gi­gan­tu­lui pe­tro­li­er sau­dit Aram­co, arma­ta sau­di­tă a in­ter­cep­tat luni do­uă ra­che­te lan­sa­te de re­be­lii ye­me­niți. Po­tri­vit trai­ec­to­ri­ei, pri­ma vi­za orașul sfânt Mec­ca și a fost dis­tru­să dea­su­pra orașu­lui Ta­ef. A do­ua, lan­sa­tă câte­va ore mai târziu, vi­za ae­ro­por­tul din Djed­dah

și a fost neu­tra­li­za­tă în spați­ul ae­rian al orașu­lui. Au­to­ri­tăți­le de la Riad au ră­mas tă­cu­te, op­tând să nu con­fir­me ata­cul, dar in­for­mații pri­vind in­ter­cep­ta­rea ce­lor do­uă ra­che­te ba­lis­ti­ce au apă­rut în me­dia sau­di­te. Inci­den­tul mar­che­a­ză o no­uă eta­pă în es­ca­la­da­rea ten­si­u­ni­lor între ță­ri­le din Golf. Co­ti­dia­nul Asharq al-Awsat și ca­na­lul TV Al-Ara­biya au afir­mat că es­te vor­ba de ra­che­te ba­lis­ti­ce tra­se de re­be­lii hut­si. Luni, am­ba­sa­do­rul Ara­bi­ei Sau­di­te la Was­hin­gton anu­nța­se de­ja că apă­ra­rea ae­ria­nă sau­di­tă a in­ter­cep­tat do­uă ra­che­te de fa­bri­cație ira­nia­nă lan­sa­te spre pro­vin­cia Mec­ca. De­sem­nând hut­si, re­be­lii su­sți­nuți de Iran, co­ti­dia­nul Asharq al-Awsat scria că aceștia „au încer­cat să atin­gă Mec­ca cu do­uă ra­che­te”, afir­mând că es­te a treia ten­ta­ti­vă a in­sur­ge­nți­lor ye­me­niți de a lo­vi orașul sfânt de la de­bu­tul in­ter­venți­ei sau­di­te în Ye­men ală­turi de putere, în mar­tie 2015. Mi­nis­trul In­for­mați­i­lor din gu­ver­nul ye­me­nit, Muam­mar al-Iryani, su­sți­nut de Riad, a acu­zat într-un twe­et hut­si că au lan­sat ra­che­te­le spre Mec­ca „la or­di­nul Ira­nu­lui” și a de­nu­nțat o „cri­mă te­ro­ris­tă”. Hut­si au dez­mi­nțit că ar fi vi­zat „lo­cu­ri­le sfin­te” mu­sul­ma­ne din Ara­bia Sau­di­tă, acu­zând Ria­dul că „prin aces­te acu­zații cau­tă su­sți­ne­re în fa­voa­rea agre­si­u­nii con­tra po­po­ru­lui ye­me­nit”. Dar au re­ven­di­cat un atac cu dro­ne ca­re a ava­riat o con­duc­tă pe­tro­li­e­ră în Ara­bia Sau­di­tă, do­uă zile du­pă un mis­te­ri­os sa­bo­taj ce a vi­zat pa­tru pe­tro­li­e­re, din ca­re do­uă sau­di­te, la in­tra­rea în Golf. Ten­si­u­ni­le din Golf nu înce­te­a­ză să se adu­ne asu­pra do­sa­ru­lui ira­nian. Du­mi­ni­că, 19 mai, Ara­bia Sau­di­tă, ma­re­le ri­val re­gi­o­nal al Ira­nu­lui, a in­vi­tat li­de­rii din Con­si­li­ul de Coo­pe­ra­re al Gol­fu­lui (CCG) și ai Li­gii ara­be să se reu­neas­că pen­tru un sum­mit ex­traor­di­nar la sfârși­tul lu­nii mai, la Mec­ca, pen­tru dis­cu­ta­rea unor mo­da­li­tăți de răs­puns prin ca­re re­ga­tul wa­hab­bit in­te­nți­o­nea­ză să ri­pos­te­ze la pro­vo­că­ri­le hut­si. Luni se­a­ră, re­ge­le Sal­man s-a reu­nit cu pri­nții din di­fe­ri­te re­gi­uni ale ță­rii. Po­tri­vit unor sur­se in­for­ma­te, se con­ce­pe o stra­te­gie ofen­si­vă ca­re cu­prin­de mai mul­te fron­turi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.