Her­man­nstadt a pi­er­dut ne­ve­ro­si­mil cu Bo­toșa­ni­ul

Play-out-ul Li­gii I la fot­bal pa­re o po­ves­te im­po­si­bil de pro­nos­ti­cat. Her­man­nstadt, du­pă punc­tul obți­nut cu tru­dă în Co­pou, a ce­dat pe te­ren pro­priu în run­da in­ter­me­dia­ră, con­tra ce­lor de la FC Bo­toșani, cu 2-0.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Bo­toșa­ni­ul, echi­pă fără obi­ec­tiv con­cret pe fi­nal de cam­pi­o­nat, s-a im­pus cu o le­je­ri­ta­te no­nșa­lan­tă la Si­biu. Ex­pe­ri­e­nța echi­pei mol­da­ve a fost su­fi­ci­en­tă pen­tru a va­lo­ri­fi­ca lip­sa de ma­tu­ri­ta­te a ele­vi­lor lui Va­si­le Mi­ri­uță. Bo­toșa­ni­ul a ră­mas în 10 oa­meni în mi­nu­tul 81, la sco­rul de 0-0, du­pă eli­mi­na­rea lui Oai­dă, pen­tru al doi­lea gal­ben. De ne­cre­zut însă, si­bi­e­nii s-au între­cut apoi în ga­fe. Ma­si­vul ata­cant Ro­man a dri­blat se­cun­de în șir în ca­reul am­fi­tri­o­ni­lor, el ne­fi­ind, să pre­ci­zăm, un ju­că­tor

de teh­ni­că in­di­vi­dua­lă. Du­pă ace­ea a gă­sit și cu­loa­rul de șut po­tri­vit pen­tru a des­chi­de sco­rul, în mi­nu­tul 85. În pe­nul­ti­mul mi­nut de joc, Pa­ta­che a cen­trat de pe dre­ap­ta, pe con­traa­tac, iar Go­lof­ca a împins min­gea în pla­să, de pe par­tea opu­să. La ora re­dac­tă­rii aces­tor rânduri, înain­te de me­ci­ul Du­nă­rea Că­lă­rași-Con­cor­dia Chiaj­na, in­cre­di­bil, dar adevărat, lan­ter­na roșie Chiaj­na încă are șan­se ma­te­ma­ti­ce de a prin­de ba­ra­jul. Grație in­suc­ce­su­lui înre­gis­trat de si­bi­eni, toa­te echi­pe­le din zo­nă (Vo­lun­tari, Că­lă­rași, Chiaj­na) au pri­mit o im­por­tan­tă do­ză de oxi­gen. Chiaj­na tre­bu­ie să învin­gă în toa­te ce­le trei me­ci­uri ră­ma­se la dis­po­ziție, în timp ce Du­nă­rea Că­lă­rași ar tre­bui să îi învin­gă doar pe cei de la Her­man­nstadt. O altă con­diție es­te ca și Her­man­nstadt să piar­dă în eta­pa din we­ek-end, pe­nul­ti­ma a se­zo­nu­lui.

Do­uă in­ter­me­dia­re con­se­cu­ti­ve în play-out

Pro­gra­mul lu­nii mai în play-out-ul Li­gii I la fot­bal a fost unul re­al­men­te de ma­ra­to­nist. Echi­pe­le au avut do­uă run­de in­ter­me­dia­re con­se­cu­ti­ve,strângând ast­fel,în do­uă săp­tă­mâni,cinci me­ci­uri dis­pu­ta­te. Se­zo­nul se va încheia pe 2 iu­nie, însă echi­pa ca­re va mer­ge la ba­raj va tre­bui să tre­a­că de aces­te furci cau­di­ne pe 8 și 12 iu­nie. Vom re­ve­ni cu amă­nun­te!

FO­TO: INQUAM PHOTOS/OVIDIU DUMITRU MATIU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.