Do­uă me­da­lii cu­ce­ri­te de Ro­mânia la Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de sam­bo

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ro­mânia a cu­ce­rit do­uă me­da­lii, una de aur și una de ar­gint, la Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de sam­bo des­fășu­ra­te în we­e­kend la Gi­jon (Spa­nia), po­tri­vit si­te-ului Fe­de­ra­ţi­ei Eu­ro­pe­ne de Sam­bo.

Da­ni­el Na­tea a câști­gat au­rul la cat. +100 kg, du­pă ce l-a învins în fi­na­lă pe ge­or­gia­nul Be­ka Ber­dze­nișvi­li. Me­da­li­i­le de bronz le-au re­venit ru­su­lui Andrei

Vol­kov și sârbu­lui Vla­di­mir Ga­jic. Na­tea pro­vi­ne din ju­do, el re­pre­zen­tând Ro­mânia la ace­as­tă dis­ci­pli­nă la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce din 2016, de la Rio de Ja­nei­ro. În pa­ra­lel, Na­tea a ajuns să fa­că per­for­ma­nță și la o dis­ci­pli­nă foar­te com­ple­xă cum es­te sam­bo, ca­re in­clu­de ele­men­te și pro­ce­dee des­prin­se din ju­do.

Ghe­or­ghe Cris­tian Bo­dîrlău a ob­ţi­nut ar­gin­tul la cat. 90 kg, du­pă ce a pi­er­dut

fi­na­la cu ru­sul Da­vid Oga­ni­sian. Ucrai­nea­nul Ia­ros­lav Da­vid­ci­uk și olan­de­zul Mis­tral Jan­ssen au luat bron­zul.

La com­pe­ti­ţie au par­ti­ci­pat 238 de spor­ti­vi din 29 de ţări.

Sam­bo es­te o ra­mu­ră a ar­te­lor ma­rția­le pro­veni­tă din pre­gă­ti­rea mi­li­ta­ră și au­toa­pă­ra­re fă­ră uti­li­za­rea ar­me­lor de foc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.