Pa­ran­ghe­li­i­le elec­to­ra­le pe bani pu­blici iau lo­cul sa­coșe­lor cu za­hăr, făi­nă și ulei

„Săr­bă­to­ri­le Ga­lați­u­lui“au fost mu­ta­te de pe 30 noi­em­brie, ziua ocro­ti­to­ru­lui spi­ri­tual al orașu­lui, Sfântul Andrei, pe 6 iu­nie, pen­tru ca în 2020 pa­ran­ghe­li­i­le să pre­ce­a­dă ale­ge­ri­le lo­ca­le de pe 7 iu­nie.

Romania Libera - - Special - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Me­to­de­le de cam­pa­nie elec­to­ra­lă par să fi înre­gis­trat unele schim­bări. Sunt din ce în ce mai ra­re ca­zu­ri­le de încer­ca­re de cum­pă­ra­re a vo­tu­ri­lor cu sa­coșe cu sti­cle de ulei și pun­gi de za­hăr, făi­nă, mă­lai, dar încep să câști­ge te­ren pa­ran­ghe­li­i­le or­ga­ni­za­te pe bani pu­blici ca­re să pu­nă în va­loa­re me­sa­jul că un anu­me par­tid și un anu­mit can­di­dat au o foar­te pu­ter­ni­că le­gă­tu­ră cu co­mu­ni­ta­tea lo­ca­lă, că acel can­di­dat es­te po­tri­vit ve­chi­u­lui con­cept al ac­ti­viști­lor PCR „un om din­tre oa­meni“și în con­se­ci­nță tre­bu­ie vo­tat. La Ga­lați, pu­te­rea lo­ca­lă or­ga­ni­ze­a­ză un ma­re con­cert pe 25 mai, cu o zi înain­tea ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re și tot la Ga­lați s-a stabilit că de acum vor fi or­ga­ni­za­te zi­le­le orașu- lui în pe­ri­oa­da 1 - 6 iu­nie, pen- tru că vi­i­toa­re­le ale­geri lo­ca­le vor avea loc pe 7 iu­nie 2020.

Pe 25 mai, me­ga­con­cert pe bani pu­blici

Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Ju­dețe­an (CJ) Ga­lați au in­ves­tit câte 500.000 de lei fi­e­ca­re pen­tru or­ga­ni­za­rea pe 25 mai a unui con­cert de 6 ore, la ca­re vor par­ti­ci­pa 30 de tru­pe și in­ter­preți con­sa­crați, prin­tre ca­re Car­la’s Dre­ams, De­lia, Iri­na Ri­mes, The Mo­tans, Smi­ley, Andra, 3 Sud Est, Con­nect-R, Ele­na Ghe­or­ghe, Gra­su XXL, Guess Who, Li­dia Bu­ble, Lo­ra, Pe­pe, Ho­lo­graf, etc. Pe 24 apri­lie, Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal a apro­bat Acor­dul de coo­pe­ra­re cu CJ Ga­lați pen­tru or­ga­ni­za­rea unui con­cert și „alo­ca­rea su­mei de ma­xim 500.000 lei în ve­de­rea înde­pli­ni­rii obli­gați­i­lor ce re­vin Mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­la­ti – prin Con­si­li­ul Lo­cal al Mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­la­ţi, con­form Acor­du­lui de coo­pe­ra­re“. Con­si­li­ul mu­ni­ci­pal tre­bu­ie să asi­gu­re „sce­no­teh­ni­ca cu des­chi­de­re sce­nă mi­nim 20 m + la­te­ra­le ecra­ne – 8,3 m/ la­te­ra­lă, înă­lți­me apro­xi­ma­tiv 14 m, adânci­me 16 m“, plus ecra­ne la­te­ra­le, pla­sa led sau ecra­ne in­te­gral fun­dal sce­nă“. Tot mu­ni­ci­pa­li­ta­tea va

asi­gu­ra „gar­duri de pro­te­cție de tip: he­ras, jan­dar­me­rie, mo­jo bar­ri­ers“!? CJ Ga­lați a alo­cat tot 500.000 lei pen­tru „ca­za­re ar­tiști“, „ca­za­re sta¦ pro­du­cție“, „cort bac­ksta­ge și ame­na­ja­re“, „ca­te­ring bac­ksta­ge și VIP“, am­bu­la­nță, stin­gă­toa­re, dar și „efec­te spe­cia­le sce­nă (sin­gle shot, con­fet­ti me­ta­li­ce, je­turi CO2, mașini flă­cări) și pro­gram pi­ro­mu­zi­cal (5 min)“. Ci­u­da­te obli­gații pen­tru do­uă in­sti­tuții ad­mi­nis­tra­ti­ve.

Pe 26 mai, ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re

Prin no­to­ri­e­ta­tea tru­pe­lor și in­ter­preți­lor ca­re vor ur­ca pe sce­nă es­te un me­ga­con­cert, a că­rui au­di­e­nță poa­te ajun­ge la zeci de mii de spec­ta­tori. Da­că ho­te­li­e­rii și pa­tro­nii de res­tau­ran­te din oraș ar fi su­sți­nut fi­nan­ciar or­ga­ni­za­rea con­cer­tu­lui, ar fi fost o idee ex­ce­len­tă, dar în mo­men­tul în ca­re Pri­mă­ria și CJ Ga­lați or­ga­ni­ze­a­ză me­ga­con­cer­tul pe bani pu­blici apa­re și între­ba­rea fi­re­as­că: de ce? Pri­mă­ria Ga­lați are o si­tuație fi­nan­cia­ră pre­ca­ră, cu un bu­get să­ră­cit de ze­ci­le de mi­li­oa­ne de lei ca­re nu au mai fost alo­ca­te de Gu­vern și cu un efort fi­nan­ciar su­pli­men­tar de 52 de mi­li­oa­ne lei pen­tru su­sți­ne­rea per­soa­ne­lor cu di­za­bi­li­tăți și a însoți­to­ri­lor aces­to­ra. În pre­mi­e­ră, Po­liția Lo­ca­lă Ga­lați are pen­tru 2019 un plan la amen­zi de 11,8 mi­li­oa­ne de lei, pen­tru a adu­ce bani la bu­ge­tul lo­cal. În aces­te con­diții, să dai su­te de mii de lei pe „sce­no­teh­ni­că“și toa­te ce­le­lal­te es­te un efort no­ta­bil. Și CJ Ga­lați ar mai fi pu­tut pe­tici un drum ju­dețe­an cu ba­nii dați pe „je­turi CO2“și „mașini flă­cări“. Pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu și preșe­din­te­le CJ Ga­lați, Cos­tel Fo­tea, am­bii din con­du­ce­rea PSD Ga­lați, fac aces­te efor­turi pen­tru reuși­ta con­cer­tu­lui de pe 25 mai, pen­tru că a do­ua zi, pe 26 mai, sunt ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, la ca­re preșe­din­te­le PSD Ga­lați, Dan Ni­ca, vrea să obți­nă al doi­lea man­dat de par­la­men­tar eu­ro­pe­an. E bi­ne ca mă­car o par­te din­tre ale­gă­to­rii gă­lățeni să vo­te­ze „gândind po­zi­tiv“, sub impre­si­i­le me­ga­con­cer­tu­lui ca­re e „ofe­rit“de oa­me­nii de încre­de­re ai lui Dan Ni­ca, nu gândin­du-se la ce proi­ec­te eu­ro­pe­ne ar vrea să fie dez­vol­ta­te în orașul lor.

Ziua Ga­lați­u­lui, „te­le­por­ta­tă“po­li­tic de pe 30 noi­em­brie pe 6 iu­nie

Re­cent, sce­na po­li­ti­că lo­ca­lă a fost ani­ma­tă de un scan­dal pro­vo­cat de fap­tul că pri­ma­rul Ga­lați­u­lui, Io­nuț Pu­che­a­nu, a fo­rțat mu­ta­rea „Săr­bă­to­ri­lor Ga­lați­u­lui“pe da­ta de 6 iu­nie. De pes­te 20 de ani, aces­te eveni­men­te erau or­ga­ni­za­te în pre­aj­ma zi­lei de 30 noi­em­brie, când e săr­bă­to­ri­tă ziua ocro­ti­to­ru­lui spi­ri­tual al Ga­lați­u­lui, Sfântul Apos­tol Andrei. La sfârși­tul lui noi­em­brie es­te o pe­ri­oa­dă mai puțin po­tri­vi­tă pen­tru or­ga­ni­za­rea con­cer­te­lor în aer li­ber și a ce­lor­lal­te eveni­men­te prin ca­re e mar­ca­tă ziua orașu­lui. În ul­ti­mii ani, so­ci­e­ta­tea ci­vi­lă din oraș a lan­sat ide­ea ca de Sfântul Andrei să fie or­ga­ni­za­te eveni­men­te­le re­li­gi­oa­se și cul­tu­ra­le de­di­ca­te săr­bă­to­ri­rii ocro­ti­to­ru­lui spi­ri­tual, iar va­ra să fie or­ga­ni­za­te eveni­men­te­le „lai­ce“. Aso­ciația „Ga­lați, orașul meu“a pro­pus ca „Săr­bă­to­ri­le Ga­lați­u­lui“să fie or­ga­ni­za­te pe 29 iu­nie, oda­tă cu „Ziua Du­nă­rii“, flu­vi­ul având un rol de­ter­mi­nant în tre­cu­tul, dar și în vi­i­to­rul orașu­lui. Pri­ma­rul a in­sis­tat pe va­rian­ta lui și fără să con­sul­te pe ni­meni a pro­pus pe or­di­nea de zi a șe­di­nței Con­si­li­u­lui Mu­ni­ci­pal de pe 24 apri­lie un proi­ect con­form că­ru­ia „Ziua Mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­lați“va fi or­ga­ni­za­tă pe 6 iu­nie, ani­ver­sându-se fap­tul că pe 6 iu­nie 1830 au fost înfi­i­nța­te la Ga­lați „Co­mi­si­i­le orășă­nești“, un eveni­ment ne­sem­ni­fi­ca­tiv. Prof. dr. Ion Cor­du­nea­nu, de­ca­nul Fa­cul­tății de Is­to­rie, Fi­lo­so­fie și Te­o­lo­gie, de la Uni­ver­si­ta­tea Du­nă­rea de Jos, con­si­li­er PNL, a or­ga­ni­zat un son­daj din ca­re a re­zul­tat că ma­jo­ri­ta­tea gă­lățe­ni­lor își do­resc „Ziua Ga­lați­u­lui“pe 29 iu­nie, de „Ziua Du­nă­rii“. El a mai pro­pus și alte câte­va da­te sem­ni­fi­ca­ti­ve, cum ar fi 23 sep­tem­brie, prin ca­re ar fi mar­ca­tă pri­ma ates­ta­re do­cu­men­ta­ră a Ga­lați­u­lui, pe 23 sep­tem­brie 1445. În șe­di­nța con­si­li­u­lui lo­cal, Ion Cor­du­nea­nu a adus un amen­da­ment la proi­ec­tul pri­ma­ru­lui, pro­pu­nând ca „Ziua Mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­lați“să fie săr­bă­to­ri­tă pe 29 iu­nie, de „Ziua Du­nă­rii“. E opți­u­nea ma­jo­ri­tății gă­lățe­ni­lor. Amen­da­men­tul de­ca­nu­lui Fa­cul­tății de Is­to­rie ar fi fost res­pins prin vo­tul ma­jo­ri­tății din con­si­liu, dar pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu a re­fu­zat până și mi­ni­mul exer­cițiu de de­mo­crație, de a su­pu­ne la vot acel amen­da­ment. S-a tre­cut la vot și proi­ec­tul de ho­tă­râre cu „Ziua Ga­lați­u­lui“pe 6 iu­nie a fost apro­bat cu ce­le 17 vo­turi „pen­tru“ale con­si­li­e­ri­lor PSD, ALDE și UNPR.

Cal­cul po­li­tic: între

2 și 6 iu­nie pa­ran­ghe­lii, pe 7 iu­nie ale­geri lo­ca­le!

De fapt la mij­loc es­te un cal­cul po­li­tic ca­re vi­ze­a­ză asi­gu­ra­rea unei săp­tă­mâni de con­cer­te în săp­tă­mâna ale­ge­ri­lor lo­ca­le din 2020. În proi­ec­tul pri­ma­ru­lui Pu­che­a­nu se spu­ne că „se apro­bă or­ga­ni­za­rea și des­fășu­ra­rea eveni­men­tu­lui Zi­le­le Mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­lați în săp­tă­mâna ca­re in­clu­de ziua de 6 iu­nie, de luni până du­mi­ni­că, în fi­e­ca­re an“. În 2020, pa­ran­ghe­li­i­le pe bani pu­blici vor fi or­ga­ni­za­te de luni, 2 iu­nie, până sâmbă­tă, 6 iu­nie. A do­ua zi, 7 iu­nie, vor fi ale­ge­ri­le lo­ca­le, ca­re au fost fi­xa­te întot­de­au­na în pri­ma du­mi­ni­că din iu­nie. În anul 2000 ale­ge­ri­le lo­ca­le au avut loc pe 4 iu­nie, în 2004 pe 6 iu­nie, în 2008 pe 1 iu­nie, iar în 2012 pe 10 iu­nie, o ex­ce­pție, pen­tru că în 2016 ale­ge­ri­le lo­ca­le au fost pe 5 iu­nie. Pen­tru anul 2020, da­ta ale­ge­ri­lor lo­ca­le va fi cel mai pro­ba­bil 7 iu­nie. Ast­fel, cu o cam­pa­nie elec­to­ra­lă încheia­tă cu o săp­tă­mână de pa­ran­ghe­lii pe bani pu­blici, PSD Ga­lați are șan­se foar­te mari în a-și păs­tra do­mi­nația în ad­mi­nis­trația lo­ca­lă. Cei din opo­ziție își vor me­ri­ta înfrânge­rea, pen­tru că nu a fost în sta­re să sto­pe­ze o șme­che­rie în scop elec­to­ral. Însă la mij­loc, între ce­le do­uă ta­be­re, sunt Ga­lați­ul și gă­lățe­nii, de­za­mă­giți de fap­tul că po­li­ti­ci­e­nii își văd doar de in­te­re­se­le lor, iar asta a adus orașu­lui o că­de­re eco­no­mi­că fără pre­ce­dent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.