DRAGNEA, trei ani și șa­se luni cu exe­cu­ta­re

Li­de­rul PSD Li­viu Dragnea a fost con­dam­nat, ieri, de ma­gis­tra­ţii ICCJ, la trei ani și șa­se luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în do­sa­rul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve de la DGASPC Te­le­or­man. De­ci­zia es­te de­fi­ni­ti­vă.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Li­de­rul PSD, Li­viu Dragnea, a fost con­dam­nat, ieri, de ma­gis­tra­ţii ICCJ la trei ani și șa­se luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în do­sa­rul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve de la DGASPC Te­le­or­man. De­ci­zia es­te de­fi­ni­ti­vă. Pa­tru din cei cinci ju­de­că­tori ai com­ple­tu­lui s-au pro­nu­nțat pen­tru con­dam­na­re.

Com­ple­tul de cinci ju­de­că­tori a me­nți­nut ast­fel sen­ti­nța da­tă în pri­ma in­sta­nță. Insta­nța a tri­mis că­tre Po­liție do­cu­men­te­le pri­vind con­dam­na­rea. Li­viu Dragnea a ajuns ieri du­pă-amia­ză la Pe­ni­ten­cia­rul Ra­ho­va.

Ma­gis­tra­ţii in­stan­ţei su­pre­me au pro­nun­ţat, ieri, de­ci­zia de­fi­ni­ti­vă în do­sa­rul DGASPC Te­le­or­man, în ca­re li­de­rul PSD, Li­viu Dragnea, a fost con­dam­nat de­fi­ni­tiv la 3 ani și 6 luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Sen­ti­nța es­te de­fi­ni­ti­vă. Com­ple­tul de cinci ju­de­că­tori a me­nți­nut ast­fel sen­ti­nța da­tă în pri­mă in­sta­nță. Insta­nța a tri­mis că­tre Po­liție do­cu­men­te­le pri­vind con­dam­na­rea. Li­viu Dragnea a de­cis să se pre­dea la Po­li­ţie. Li­viu Dragnea a ple­cat de la reșe­di­nța sa, cu mași­na per­so­na­lă. A fost hu­i­du­it de mai mul­te per­soa­ne.

Ape­lul lui Li­viu Dragnea a fost ad­mis doar pe la­tu­ra ci­vi­lă, scă­zând su­ma pe ca­re o are de plă­tit drept pre­ju­di­ciu. Pa­tru din cei cinci ju­de­că­tori ai com­ple­tu­lui s-au pro­nu­nțat pen­tru con­dam­na­re. Ju­de­că­to­rul ca­re a fă­cut opi­nie se­pa­ra­tă a mo­ti­vat po­si­bi­la ne­le­ga­li­ta­te a com­ple­tu­lui de trei ju­de­că­tori ca­re a dat de­ci­zia în pri­mă in­sta­nță. Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR) tre­bu­ie să se pro­nu­nțe asu­pra aces­tui as­pect, dar șe­di­nța es­te pro­gra­ma­tă pe 5 iu­nie.

Și Floa­rea Ale­su, fost di­rec­tor ge­ne­ral al DGASPC Te­le­or­man, a ră­mas cu con­dam­na­rea de la in­stan­ţa de fond, res­pec­tiv 3 ani, 7 luni și 20 de zi­le de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Pe de altă par­te, In­stan­ţa su­pre­mă a ad­mis ape­lu­ri­le uno­ra din­tre in­cul­pa­ţi, re­du­când pe­dep­se­le apli­ca­te aces­to­ra la fond.

Es­te a do­ua con­dam­na­re de­fi­ni­ti­vă a lui Dragnea du­pă cea de la re­fe­ren­dum.

Amânări re­pe­ta­te

De­ci­zia de a amâna pro­nun­ţa­rea a fost lua­tă în ur­mă cu o săp­tă­mână de ju­de­că­to­rii ICCJ du­pă o zi în ca­re DNA și-a re­tras ce­re­rea prin ca­re a ri­di­cat do­uă ex­cep­ţii de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te, iar avo­ca­ţii li­de­ru­lui PSD au ri­di­cat mai mul­te ex­cep­ţii de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te, so­li­ci­tând amâna­rea pro­ce­su­lui. DNA a ce­rut apli­ca­rea unor pe­dep­se spre li­mi­ta me­die, nu spre mi­nim, așa cum a apre­ciat in­stan­ţa de fond.

Joi, Dragnea afir­ma că ju­de­că­to­rii ca­re urme­a­ză să se pro­nun­ţe în do­sa­rul său sunt su­puși unor pre­si­uni ini­ma­gi­na­bi­le, iar da­că aceștia re­zis­tă pre­si­u­ni­lor, cu si­gu­ran­ţă va fi achi­tat. „Pre­si­u­ni­le sunt ini­ma­gi­na­bi­le pe mar­gi­nea aces­tui pro­ces. (...) Da­că ju­de­că­to­rii din com­plet vor re­zis­ta la pre­si­uni, nu poa­te să fie de­cât achi­ta­re, pen­tru că sunt com­plet ne­vi­no­vat. Nu exis­tă ab­so­lut ni­cio pro­bă ca­re să mă in­cri­mi­ne­ze“, a afir­mat Dragnea.

Li­de­rul PSD a mai spus că pri­mul com­plet, ca­re l-a con­dam­nat în pri­ma in­stan­ţă, „nu exis­tă ofi­cial“. „Sunt com­plet ne­vi­no­vat, nu mai vor­besc că e o spe­ţă ruși­noa­să. Da­că ju­de­că­to­rii sunt lă­sa­ţi li­beri, o să fiu achi­tat, da­că nu re­zis­tă la pre­si­uni, Dum­ne­zeu cu mi­la“, a de­cla­rat de ase­me­nea li­de­rul PSD.

Li­viu Dragnea a sus­ţi­nut că nu are emo­ţii le­ga­te de pro­nun­ţa­rea sen­tin­ţei în acest do­sar, în pri­mul rând pen­tru că es­te „com­plet ne­vi­no­vat“.

În acest do­sar, preșe­din­te­le PSD, Li­viu Dragnea, a fost tri­mis în ju­de­ca­tă de pro­cu­ro­rii Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie în 15 iu­lie 2016, pen­tru in­sti­ga­re la abuz în ser­vi­ciu și in­sti­ga­re la fals in­te­lec­tual. În 21 iu­nie 2018, li­de­rul PSD, Li­viu Dragnea, a fost con­dam­nat la trei ani și șa­se luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în acest do­sar, pen­tru in­sti­ga­re la abuz în ser­vi­ciu. El a fost achi­tat pen­tru in­frac­ţi­u­nea de fals in­te­lec­tual.

Acu­zați­i­le din do­sar

Do­sa­rul „Pro­te­cția Co­pi­lu­lui Te­le­or­man“vi­za an­ga­ja­rea fic­ti­vă a Adria­nei Bo­to­ro­ge­a­nu și a Ani­sei Ni­cu­li­na Stoi­ca. Pro­cu­ro­rii sus­ţin că Floa­rea Ale­su, di­rec­tor exe­cu­tiv al DGASPC Te­le­or­man, în schim­bul unor fo­loa­se ne­cu­veni­te, a pro­ce­dat la men­ţi­ne­rea ile­ga­lă în pos­turi a ce­lor do­uă an­ga­ja­te. Fe­mei­le lu­crau la se­di­ul or­ga­ni­zați­ei PSD Te­le­or­man, dar erau plă­ti­te de DGASPC Te­le­or­man.

Pro­cu­ro­rii DNA su­sțin că Dragnea, în ca­li­ta­te de preșe­din­te al CJ Te­le­or­man, coor­do­na și con­tro­la ac­ti­vi­ta­tea DGASPC Te­le­or­man. El ar fi fost cel ca­re a de­ter­mi­nat-o pe Ani­sa Ni­cu­li­na Stoi­ca să se an­ga­je­ze și să fie re­mu­ne­ra­tă în ca­drul in­sti­tuți­ei. În plus, mai su­sțin an­che­ta­to­rii, Dragnea a con­tri­bu­it, prin in­flue­nța sa, la me­nți­ne­rea ce­lor do­uă an­ga­ja­te în fun­cție la DGASPC Te­le­or­man, deși, de fapt, ele lu­crau la PSD Te­le­or­man.

Ma­gis­tra­ţii in­stan­ţei su­pre­me au fi­na­li­zat în 14 sep­tem­brie 2018 mo­ti­va­rea de­ci­zi­ei de con­dam­na­re a lui Dragnea, ară­tând că, prin in­fluen­ţă și pu­te­re, Dragnea a de­ter­mi­nat-o pe fos­ta di­rec­toa­re a DGASPC Floa­rea Ale­su să să­vârșe­as­că in­frac­ţi­u­nea de abuz în ser­vi­ciu.

Po­tri­vit pro­cu­ro­ri­lor, în pe­ri­oa­da iu­lie 2006 - de­cem­brie 2012, Li­viu Dragnea, în ca­li­ta­te de preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Te­le­or­man, res­pec­tiv de preșe­din­te al PSD Te­le­or­man, a de­ter­mi­nat-o pe Floa­rea Ale­su, la acea vre­me di­rec­tor exe­cu­tiv al Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le de Asis­ten­ţă So­cia­lă și Pro­tec­ţia Co­pi­lu­lui Te­le­or­man, să își încal­ce atri­bu­ţi­i­le de ser­vi­ciu prin men­ţi­ne­rea în func­ţie și im­pli­cit pla­ta drep­tu­ri­lor sa­la­ria­le pen­tru do­uă an­ga­ja­te ale ace­leiași in­sti­tu­ţii. „În re­a­li­ta­te, ce­le do­uă per­soa­ne și-au des­fășu­rat ac­ti­vi­ta­tea la se­di­ul or­ga­ni­za­ţi­ei ju­de­ţe­ne Te­le­or­man a par­ti­du­lui po­li­tic al că­rui preșe­din­te era in­cul­pa­tul Dragnea Ni­co­lae Li­viu, as­pect cu­nos­cut de aces­ta din ur­mă“, sus­ţi­ne DNA.

Sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pe­dep­sei de doi ani pri­mi­tă de Li­viu Dragnea în do­sa­rul „Re­fe­ren­du­mul“a fost anu­la­tă, iar ce­le do­uă pe­dep­se au fost con­to­pi­te, re­zul­tând o pe­de­ap­să to­ta­lă de trei ani și ju­mă­ta­te de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re.

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.