The­re­sa May, un pre­mi­er nau­fra­giat în Bre­xit

De­par­te de a ate­nua bă­tă­lia pen­tru Bre­xit, de­mi­sia pre­mi­e­ru­lui The­re­sa May, vi­neri 24 mai, a re­lan­sat-o, iar răz­boi­ul de suc­ce­si­u­ne de­cla­nșat în Par­ti­dul Con­ser­va­tor, un­de fa­vo­rit ar fi Bo­ris Joh­nson, ali­men­te­a­ză ris­cu­ri­le unei ieșiri din UE fă­ră acord.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

De­par­te de a ate­nua bă­tă­lia pen­tru Bre­xit, de­mi­sia pre­mi­e­ru­lui The­re­sa May de vi­neri, 24 mai, a re­lan­sat-o, iar răz­boi­ul de suc­ce­si­u­ne de­cla­nșat în Par­ti­dul Con­ser­va­tor, un­de fa­vo­rit ar fi Bo­ris Joh­nson, ali­men­te­a­ză ris­cu­ri­le unei ieșiri din UE fă­ră acord.

Pre­mi­e­rul May, cu la­cri­mi în ochi, a tras con­clu­zi­i­le eșe­cu­lui său de a con­vin­ge de­pu­tații să vo­te­ze acor­dul ieși­rii din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă ne­go­ciat cu Bru­xel­les și și-a anu­nțat de­mi­sia, ca­re va de­ve­ni efec­ti­vă la 7 iu­nie. Ea va asi­gu­ra tran­ziția până când cei 100.000 de mem­bri ai par­ti­du­lui său con­ser­va­tor vor ale­ge un nou li­der până pe 20 iu­lie, între cei doi can­di­dați se­le­cți­o­nați de de­pu­tații tor­ry, li­der ca­re va de­ve­ni vi­i­to­rul șef al gu­ver­nu­lui. Prac­tic, anu­nțul lui May a mar­cat de­bu­tul unei lup­te pen­tru pu­te­re de do­uă luni în rândul con­ser­va­to­ri­lor. Fos­tul mi­nis­tru de Exter­ne, Bo­ris Joh­nson, 54 de ani, con­si­de­rat fa­vo­rit în cur­sa pen­tru suc­ce­si­u­nea la șe­fia con­ser­va­to­ri­lor și la fun­cția de prim-mi­nis­tru, nu a aștep­tat de­cla­rația pre­mi­e­ru­lui The­re­sa May pen­tru a se de­cla­ra can­di­dat la fun­cția sa. „Vom pă­ră­si UE pe 31 oc­tom­brie, fie cu un acord sau nu“, a lan­sat fos­tul mi­nis­tru de Exter­ne

în tim­pul unei de­pla­sări în Elveția. Ma­re fa­vo­rit al mi­li­ta­nți­lor Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor, Joh­nson a fost unul din ar­ti­za­nii vic­to­ri­ei Bre­xit la re­fe­ren­du­mul din 2016.

Cur­sa pen­tru suc­ce­si­u­nea pre­mi­e­ru­lui bri­ta­nic es­te des­chi­să, fi­ind de­ja pe lis­tă șap­te can­di­dați dor­nici să preia pu­te­rea și spi­no­sul do­sar al Bre­xi­tu­lui. Ulti­me­le can­di­da­turi anu­nța­te de Guar­dian sunt ce­le ale lui Do­mi­nic Raab, fi­gu­ră a noii găr­zi a con­ser­va­to­ri­lor și Matt Han­cock, ministrul Să­nă­tății. The­re­sa May a lă­sat ce­lui/ce­lei ca­re îi va ur­ma uriașa sar­ci­nă de a or­ga­ni­za ieși­rea din UE a Re­ga­tu­lui Unit, ța­ră di­vi­za­tă în ace­as­tă pro­ble­mă, fie să re­ne­go­ci­e­ze un nou acord cu Bru­xel­les în lo­cul ce­lui res­pins de trei ori de par­la­men­tari, sau să op­te­ze pen­tru o pă­ră­si­re a Uni­u­nii fă­ră acord Je­re­my Hunt, ac­tual mi­nis­tru de Exter­ne, Ro­ty Ste­wart, ministrul Dez­vol­tă­rii in­ter­nați­o­na­le și Esther McVey și-au con­fir­mat la rândul lor can­di­da­tu­ri­le, dar lis­ta es­te des­chi­să.

Du­pă Mar­ga­ret That­cher, John Ma­jor și Da­vid Ca­me­ron, The­re­sa May es­te al pa­tru­lea pre­mi­er con­ser­va­tor ca­re ca­de pe pro­ble­ma Eu­ro­pei. De­pu­tații con­ser­va­tori, fu­ri­oși du­pă ulti­me­le con­ce­sii pre­zen­ta­te de pre­mi­er, ca­re des­chi­de­au po­si­bi­li­ta­tea unui al doi­lea re­fe­ren­dum asu­pra Bre­xit, nu i-au lă­sat altă șan­să. Un re­fuz din par­tea sa ar fi an­tre­nat un vot de neîncre­de­re. Dar, pen­tru a-i per­mi­te să ple­ce cu dem­ni­ta­te, ei au ac­cep­tat să amâne da­ta de­mi­si­ei du­pă vi­zi­ta în Ma­rea Bri­ta­nie a preșe­din­te­lui ame­ri­can, Do­nald Trump, 3 - 5 iu­nie și du­pă ce­re­mo­ni­i­le ca­re mar­che­a­ză ani­ver­sa­rea de­bar­că­rii aliați­lor în Nor­man­dia, din 6 iu­nie. Lo­vi­tu­ră în viața po­li­ti­că bri­ta­ni­că, ple­ca­rea The­re­sei May a re­pre­zen­tat o lo­vi­tu­ră și pen­tru UE. În Fra­nța, Emma­nuel Ma­cron, ca­re a sa­lu­tat „mun­ca sa eu­ro­pe­a­nă“, a ce­rut o „cla­ri­fi­ca­re ra­pi­dă a Bre­xi­tu­lui“. În Ger­ma­nia, can­ce­la­rul Ange­la Mer­kel a de­cla­rat că „res­pec­tă“de­ci­zia The­re­sei May, re­fu­zând să se pro­nu­nțe asu­pra con­se­ci­nțe­lor de­mi­si­ei asu­pra Bre­xit, un pro­ces „ca­re de­pin­de de evo­luți­i­le po­li­ti­cii inter­ne bri­ta­ni­ce“.

Un nou acord in­cert

Vi­i­to­rul prim-mi­nis­tru se va con­frun­ta cu ace­le­ași ra­por­turi de fo­rță în Ca­me­ra Co­mu­ne­lor, cu la­bu­riștii ca prin­ci­pa­lă fo­rță de opo­ziție, pen­tru că va pre­lua fun­cția fă­ră le­gă­tu­ră cu noi ale­geri le­gis­la­ti­ve. Bo­ris Joh­nson, fa­vo­ri­tul ba­zei con­ser­va­to­ri­lor, nu es­te de­loc apre­ciat de de­pu­tați, iar du­pă vic­to­ria anu­nța­tă a Par­ti­du­lui Bre­xi­tu­lui (ex­tre­ma dre­ap­tă) a lui Ni­gel Fa­ra­ge la ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne, Joh­nson apa­re în ochii aleși­lor con­ser­va­tori ca fi­ind sin­gu­rul ca­pa­bil să or­ga­ni­ze­ze Bre­xi­tul ce­rut de ale­gă­to­rii con­ser­va­tori. Ana­liști bri­ta­nici sunt însă scep­tici în ce pri­vește po­si­bi­li­ta­tea ca un nou pre­mi­er să re­vi­nă la Bru­xel­les și să obți­nă un nou acord di­fe­rit, ca­re ar fi mai atrac­tiv pen­tru Par­la­ment. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a răs­puns de­ja vi­neri că de­mer­sul unui nou pre­mi­er nu va schim­ba „cu ni­mic“po­ziția ce­lor­lal­te sta­te mem­bre asu­pra acor­du­lui de ieși­re, iar șe­ful opo­ziți­ei la­bu­ris­te, Je­re­my Cor­byn, ce­re ale­geri an­ti­ci­pa­te. Un sce­na­riu ca­re nu es­te do­rit de con­ser­va­tori, ca­re nu dis­pun de­cât de o strânsă ma­jo­ri­ta­te în Par­la­ment, și ar pu­tea fi ame­ni­nțați să piar­dă în con­tex­tul veni­rii în po­li­ti­că a no­u­lui ac­tor, Par­ti­dul Bre­xi­tu­lui al eu­ros­cep­ti­cu­lui Ni­gel Fa­ra­ge.

FOTO XINHUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.