Pa­pa­mo­bi­lul va fi înma­tri­cu­lat la SPP

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei a au­to­ri­zat Ser­vi­ci­ul de Pro­te­cție și Pa­ză să preia, în evi­de­nțe­le sa­le, nu­me­re­le de înma­tri­cu­la­re fo­lo­si­te de sta­tul Va­ti­can pen­tru au­to­mo­bi­le­le în ca­re se de­pla­se­a­ză Pa­pa Fran­cisc.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei a au­to­ri­zat Ser­vi­ci­ul de Pro­te­cție și Pa­ză să preia în evi­de­nțe­le sa­le nu­me­re­le de înma­tri­cu­la­re fo­lo­si­te de Sta­tul Va­ti­can pen­tru au­to­mo­bi­le­le în ca­re se de­pla­se­a­ză Pa­pa Fran­cisc.

Con­form unei Ordo­na­nțe de Urge­nță ca­re a fost pu­bli­ca­tă, vi­neri, în Mo­ni­to­rul Ofi­cial, Gu­ver­nul Dăn­ci­lă „au­to­ri­ze­a­ză Ser­vi­ci­ul de Pro­te­cție și Pa­ză să înre­gis­tre­ze în evi­de­nțe­le pro­prii, cu nu­măr unic, au­to­ve­hi­cu­le­le în ca­re se de­pla­se­a­ză Sanc­ti­ta­tea Sa Pa­pa Fran­cisc cu oca­zia vi­zi­tei des­fășu­ra­te pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei în pe­ri­oa­da 31 mai - 2 iu­nie 2019“, ast­fel încât aces­te mașini să ai­bă drept de cir­cu­lație pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce din Ro­mânia.

Au­to­mo­bi­le­le fo­lo­si­te de de­le­gația Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif vor fi pu­se la dis­po­ziție de par­tea ro­mână – cel mai pro­ba­bil de că­tre SPP, întru­cât Pa­pa are rang echi­va­lent ce­lui de șef de stat.

Mași­ni­le SPP vor pur­ta nu­me­re de Va­ti­can

La ce­re­rea re­pre­zen­ta­nți­lor Va­ti­ca­nu­lui, ele vor tre­bui să poar­te nu nu­me­re ro­mânești, ci ace­le­ași nu­me­re fo­lo­si­te de Su­ve­ra­nul Pon­tif pe te­ri­to­ri­ul Va­ti­ca­nu­lui și pe par­cur­sul tu­tu­ror vi­zi­te­lor sa­le în străi­nă­ta­te. În mod nor­mal, în ab­se­nța aces­tei Ordo­na­nțe de Urge­nță, au­to­ri­tăți­le ro­mâne ave­au drep­tul să atri­bu­ie pa­pa­mo­bi­lu­lui doar un nu­măr obișnu­it, ro­mânesc.

OUG 32 nu pre­ci­ze­a­ză ce nu­me­re vor pri­mi au­to­ve­hi­cu­le­le pe ca­re le va fo­lo­si Pa­pa Fran­cisc, pe tim­pul vi­zi­tei sa­le în Ro­mânia, ci in­di­că doar fap­tul că plă­cuțe­le de înma­tri­cu­la­re vor fi de cu­loa­re al­bă, iar ci­fre­le și li­te­re­le de pe ele vor fi de cu­loa­re roșie. To­tuși, se poa­te pre­su­pu­ne că mași­na în ca­re va fi tran­spor­tat Su­ve­ra­nul Pon­tif va pur­ta nu­mă­rul fo­lo­sit,în mod tra­diți­o­nal, de aces­ta: SCV 1.

Tex­tul ace­lu­iași act nor­ma­tiv, OUG 32 / 2019, ca­re acor­dă drep­tul de înma­tri­cu­la­re a pa­pa­mo­bi­lu­lui la SPP, mai pre­ci­ze­a­ză, în mod ex­pres, că Ordo­na­nța de Urge­nță me­nți­o­na­tă es­te va­la­bi­lă doar în pe­ri­oa­da 27 mai – 7 iu­nie 2019 și că nu­mă­rul de înma­tri­cu­la­re unic atri­bu­it pa­pa­mo­bi­lu­lui es­te va­la­bil în Ro­mânia „ex­clu­siv în pe­ri­oa­da vi­zi­tei“.

Pa­pa Fran­cisc vi­zi­te­a­ză Ro­mânia, în anul 2019, la in­vi­tația preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis, a au­to­ri­tăți­lor sta­tu­lui ro­mân și a Bi­se­ri­cii Ca­to­li­ce din Ro­mânia. Su­ve­ra­nul Pon­tif urme­a­ză a se întâlni cu șe­ful sta­tu­lui ro­mân, cu pre­mi­e­rul, cu pa­triar­hul Da­ni­el și cu Si­no­dul Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne. Lo­go-ul aces­tei vi­zi­te es­te con­ce­put în cu­lo­ri­le dra­pe­lu­lui nați­o­nal al Ro­mâni­ei, iar mot­to-ul vi­zi­tei es­te „Să mer­gem împreu­nă!“.

Pa­pa Fran­cisc es­te al doi­lea Su­ve­ran Pon­tif ca­re vi­zi­te­a­ză Ro­mânia, du­pă Pa­pa Ioan Paul al II-lea, ca­re a fost în ța­ra noas­tră în anul 1999. Eveni­men­tul de acum 20 de ani a re­pre­zen­tat pri­ma vi­zi­tă a unui Su­ve­ran Pon­tif într-un stat ma­jo­ri­tar or­to­dox.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.