O na­vă pen­tru cău­ta­rea și re­cu­pe­ra­rea de dia­man­te, con­stru­i­tă în Con­sta­nța

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

Na­va spe­cia­lă, cu lun­gi­mea de 177 me­tri, va fi cea mai mo­der­nă și teh­no­lo­gi­za­tă na­vă pen­tru cău­ta­rea și re­cu­pe­ra­rea de dia­man­te din lu­me. Con­trac­tul a fost atri­bu­it șan­ti­e­ru­lui ro­mânesc DAMEN Man­ga­lia la înce­pu­tul aces­tui an, iar într-un timp-re­cord s-a fă­cut de­ja tre­ce­rea la mun­ca pro­priu-zi­să pen­tru con­stru­cția na­vei ce va ope­ra în lar­gul Na­mi­bi­ei.

Pri­me­le dia­man­te vor fi re­cu­pe­ra­te în anul 2022.

Na­va spe­cia­lă, cu lun­gi­mea de 177 me­tri, va fi cea mai mo­der­nă și teh­no­lo­gi­za­tă na­vă pen­tru cău­ta­rea și re­cu­pe­ra­rea de dia­man­te din lu­me. Con­trac­tul a fost atri­bu­it șan­ti­e­ru­lui ro­mânesc DAMEN Man­ga­lia la înce­pu­tul aces­tui an, iar într-un tim­pre­cord s-a fă­cut de­ja tre­ce­rea la mun­ca pro­priu-zi­să pen­tru

con­stru­cția na­vei ce va ope­ra în lar­gul Na­mi­bi­ei.

No­ua na­vă de tip of­fsho­re va be­ne­fi­cia de un sis­tem di­na­mic de po­ziți­o­na­re – DP2, ca­re se ba­ze­a­ză pe un sis­tem cu șap­te pro­pul­soa­re – ali­men­ta­te de șa­se ge­ne­ra­toa­re de câte 3.230 eKW fi­e­ca­re. Be­ne­fi­cia­rul im­pu­nă­toa­rei na­ve es­te com­pa­nia De Be­ers Ma­ri­ne Na­mi­bia (Pty), iar con­trac­tul pen­tru con­stru­cția va­su­lui a fost sem­nat în fe­brua­rie 2019. De Be­ers Ma­ri­ne Na­mi­bia ope­re­a­ză cea mai ma­re mi­nă of­fsho­re din lu­me, ca­re lu­cre­a­ză la o adânci­me a apei între 90 și 150 de me­tri, în lar­gul coas­tei de sud-vest a Na­mi­bi­ei. Com­pa­nia deți­ne cinci na­ve mi­ni­e­re, o na­vă de eșan­ti­o­na­re și ope­re­a­ză su­pli­men­tar o na­vă de ex­ploa­ta­re mi­ni­e­ră.

De Be­ers Ma­ri­ne Na­mi­bia (Pty) es­te un cli­ent nou al DAMEN Gro­up, iar con­trac­tul fa­ce par­te din opor­tu­ni­tăți­le de ca­re se bu­cu­ră șan­ti­e­rul na­val din Man­ga­lia în ur­ma par­te­ne­ria­tu­lui încheiat cu Mi­nis­te­rul Eco­no­mi­ei.

DAMEN Man­ga­lia es­te cel mai ma­re șan­ti­er na­val din Eu­ro­pa, ca di­men­si­uni. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le uni­ce ale șan­ti­e­ru­lui au per­mis ge­ne­ra­rea de con­trac­te pen­tru con­stru­cția unor na­ve de mari di­men­si­uni. Prin­tre aces­tea, fe­ri­bo­tu­ri­le RORO, lun­gi de 148 me­tri, na­ve de croa­zi­e­ră de 155 me­tri lun­gi­me și no­ul vas of­fsho­re pen­tru ex­ploa­ta­re mi­ni­e­ră de dia­man­te, ca­re are 177 m lun­gi­me.

„Până acum, DAMEN s-a con­cen­trat pe con­stru­cția de na­ve stan­dar­di­za­te, iar proi­ec­ta­rea a fost fă­cu­tă de spe­cia­liștii noștri. Șan­ti­e­rul din Man­ga­lia ne-a per­mis să ac­cep­tăm pro­vo­ca­rea lan­sa­tă de cei de la De Be­ers Ma­ri­ne Na­mi­bia: proi­ec­ta­rea unui vas per­so­na­li­zat, un vas cu di­men­si­uni uni­ce – cel mai ma­re vas de acest tip con­stru­it până acum în lu­me. Sunt con­vins că ex­per­ti­za spe­cia­liști­lor pe ca­re îi avem în Man­ga­lia ne va asi­gu­ra suc­ce­sul aces­tui proi­ect“, a de­cla­rat Ruud van der Stroom, di­rec­to­rul de vânzări al di­vi­zi­ei DAMEN Of­fsho­re.

Ope­rați­u­nea de de­bi­ta­re a na­vei a avut loc pe 15 mai, mo­ment ce a mar­cat și star­tul con­stru­cți­ei pro­priu-zi­se, ca­re va du­ra apro­xi­ma­tiv doi ani. În tri­mes­trul al doi­lea din 2022 es­te es­ti­ma­tă și pri­ma li­vra­re de dia­man­te. Ofi­cia­lii De Be­ers Ma­ri­ne Na­mi­bia sunt op­ti­miști că va exis­ta o lun­gă co­la­bo­ra­re cu Șan­ti­e­rul Na­val DAMEN Man­ga­lia. „Sun­tem co­nști­e­nți de re­pu­tația DAMEN ca un con­struc­tor de na­ve fia­bi­le și efi­ci­en­te. E vi­tal să lu­crăm cu cei mai buni con­struc­tori de na­ve din lu­me“, a de­cla­rat re­pre­zen­tan­tul De Be­ers Ma­ri­ne Na­mi­bia, Mi­cha­el Cur­tis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.