In­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui ro­mân sunt ţin­ta ata­cu­ri­lor „fa­ke news“

Prin­ci­pa­le­le in­sti­tuții ale sta­tu­lui ro­mân sunt țin­ta răz­boi­u­lui in­for­mați­o­nal, iar una din­tre ce­le mai im­por­tan­te ar­me ale sa­le o re­pre­zin­tă fe­no­me­nul ști­ri­lor fal­se („fa­ke news“).

Romania Libera - - Timp Liber - Mi­hai Diac

Arma­ta, Mi­nis­te­rul de Inter­ne, rețe­aua ban­ca­ră, Bi­se­ri­ca Orto­do­xă și chiar sis­te­mul sa­ni­tar sunt in­sti­tuții fun­da­men­ta­le din Ro­mânia, vi­za­te tot mai frec­vent de ata­cu­ri­le de tip fa­ke news.

Acest aver­tis­ment a fost lan­sat, ieri, de spe­cia­liștii pre­ze­nți la cea de-a do­ua ediție a con­fe­ri­nței in­ti­tu­la­te „Fa­ke news – O ana­to­mie a mis­ti­fi­că­rii so­cia­le“, des­fășu­ra­tă la Bu­cu­rești. Con­fe­ri­nța a fost or­ga­ni­za­tă de Aso­ciația Ro­mână de Re­lații Pu­bli­ce (ARRP), împreu­nă cu Inter­na­ti­o­nal Com­mu­ni­ca­ti­ons Con­sul­tan­cy Orga­ni­za­ti­on (ICCO).

Agre­si­u­ni­le de tip fa­ke news ur­mă­resc pro­pa­ga­rea de in­for­mații fal­se sau pa­rțial fal­se și au ca scop cre­a­rea de con­fu­zie și scă­de­rea încre­de­rii ce­tățe­ni­lor în in­sti­tuți­i­le din pro­pria lor ța­ră. Vul­ne­ra­bi­li­ta­tea po­pu­lați­ei la ase­me­nea agre­si­uni es­te foar­te ma­re, în con­diți­i­le în ca­re, po­tri­vit anu­mi­tor stu­dii, 70 la su­tă din­tre ti­ne­rii de azi nu pot de­o­se­bi o ști­re ade­vă­ra­tă de una fal­să. „Aces­ta e chiar un pro­cent op­ti­mist, eu cred că, de fapt, ajun­ge la 90 la su­tă“, a su­sți­nut, la con­fe­ri­nța de ieri, Cor­ne­liu Co­jo­ca­ru, mem­bru al echi­pei de co­mu­ni­ca­re de la BNR. El a amin­tit, în acest con­text, și de ata­cul fa­ke news asu­pra uneia din­tre prin­ci­pa­le­le bănci co­mer­cia­le din Ro­mânia, pro­dus în anul 2000, atac prin ca­re se su­ge­ra că ban­ca ar fi fost în pra­gul fa­li­men­tu­lui. Din fe­ri­ci­re, ata­cul in­for­mați­o­nal a fost ani­hi­lat, in­clu­siv cu spri­ji­nul BNR. În schimb, chiar Ban­ca Nați­o­na­lă es­te, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă,

țin­ta unor ase­me­nea cam­pa­nii de de­zin­for­ma­re, cum ar fi ce­le le­ga­te de ma­ni­pu­la­rea in­di­ce­lui RO­BOR.

Di­rec­to­rul de co­mu­ni­ca­re al Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le, Con­stan­tin Spînu, a pre­zen­tat ieri câte­va exem­ple de ata­curi in­for­mați­o­na­le ca­re au vi­zat in­sti­tuția Arma­tei Ro­mâne. Una din­tre aces­te cam­pa­nii, di­fu­za­tă de pos­tul RTV, a ve­hi­cu­lat ide­ea că în ju­dețul Că­lă­rași s-ar

lan­sa ra­che­te cu ura­niu, a că­ror ex­plo­zie ar con­ta­mi­na in­tens me­di­ul. Un alt atac fa­ke news, di­fu­zat prin in­ter­me­di­ul pos­tu­lui Ante­na 1, l-a avut drept „erou“pe un bu­că­tar ca­re su­sți­nea că a fost an­ga­jat în MApN, că a fost grav ră­nit în Afga­nis­tan și că Arma­ta Ro­mână l-a aban­do­nat (în re­a­li­ta­te, bu­că­ta­rul nu fu­se­se ni­ci­o­da­tă an­ga­jat al Arma­tei și nu fă­cu­se nici mă­car sta­gi­ul mi­li­tar obli­ga­to­riu).

Acu­zația a fost însă lan­sa­tă într-un mo­ment spe­cial – a do­ua zi de Paști, ca­re era ur­ma­tă de zi­ua de 1 Mai, ast­fel încât re­a­cția res­pon­sa­bi­li­lor din Arma­tă să fie cât mai len­tă.

„Ro­mânii fu­ră ploaia agri­cul­to­ri­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va“

Un alt exem­plu de agre­si­u­ne in­for­mați­o­na­lă a fost

di­fu­za­rea, prin por­ta­luri ru­so­fo­ne, a „ști­rii“că „ro­mânii fu­ră ploaia agri­cul­to­ri­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va“, prin pul­ve­ri­za­rea, din avi­on, de sub­sta­nțe chi­mi­ce ca­re ar dis­per­sa no­rii de dea­su­pra Ba­sa­ra­bi­ei.

Nu în ul­ti­mul rând, agre­si­u­ni­le in­for­mați­o­na­le sunt lan­sa­te in­clu­siv de pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei. Un exem­plu pre­zen­tat la con­fe­ri­nță es­te cel al unui cont de Fa­ce­book – a că­rui de­nu­mi­re su­ge­re­a­ză (în mod fals) că ar apa­rți­ne Arma­tei Ro­mâne – ca­re a anu­nțat, de exem­plu, că doi sol­dați ro­mâni au fost uciși în Afga­nis­tan. Infor­mația a pro­dus ime­diat con­ster­na­re și re­vol­tă în rându­ri­le mi­li­ta­ri­lor, dar ulte­ri­or s-a aflat că ști­rea era fal­să.

„Con­tra­ca­ra­rea pro­pa­gan­dei nu se fa­ce prin con­tra-pro­pa­gan­dă, ci prin ac­ce­sul pu­bli­cu­lui la in­for­mații re­a­le“, a su­bli­niat Con­stan­tin Spînu.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.