Vi­i­to­rul Con­stan­ţa a câști­gat Cu­pa Ro­mâni­ei

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­ti Frisk

Vi­i­to­rul Con­sta­nța es­te no­ua deți­nă­toa­re a Cu­pei Ro­mâni­ei la fot­bal, câști­gând fi­na­la de la Ploi­ești, de pe Sta­di­o­nul „Ilie Oa­nă“, în fața ce­lor de la Astra Gi­ur­giu. Par­ti­da a avut ne­voie de pre­lun­giri și s-a încheiat cu sco­rul de 2-1 în fa­voa­rea echi­pei an­tre­na­te de Ghe­or­ghe Ha­gi.

Vi­i­to­rul Con­sta­nța es­te no­ua deți­nă­toa­re a Cu­pei Ro­mâni­ei la fot­bal, câști­gând fi­na­la de la Ploi­ești, de pe Sta­di­o­nul „Ilie Oa­nă“, în fața ce­lor de la Astra Gi­ur­giu. Par­ti­da a avut ne­voie de pre­lun­giri și s-a încheiat cu sco­rul de 2-1 în fa­voa­rea echi­pei an­tre­na­te de Ghe­or­ghe Ha­gi.

Me­ci­ul a fost do­mi­nat da ca­po al fi­ne de con­stă­nțeni, a că­ror pros­peți­me în joc le-a con­fe­rit sta­tu­tul in­con­tes­ta­bil de vi­oa­ră întâi. Acest lu­cru a atras, im­pli­cit, sim­pa­tia pu­bli­cu­lui neu­tru pre­zent pe are­na ploi­ește­a­nă, ca­re s-a ală­tu­rat unei ga­le­rii nu­me­roa­se so­si­te de pe li­to­ra­lul Mă­rii Ne­gre.

În po­fi­da po­se­si­ei su­pe­ri­oa­re, echi­pa ca­re a des­chis sco­rul a fost Astra Gi­ur­giu. Cu puțin timp înain­te de fi­na­lul pri­mei re­pri­ze, De­nis Ali­bec a mar­cat cu un șut di­rect din lo­vi­tu­ră li­be­ră, de la pes­te 25 de me­tri.Ast­fel,Astra Gi­ur­giu a in­trat în avan­taj la ca­bi­ne, 1-0.

În re­pri­za se­cun­dă, Astra a încer­cat să con­ser­ve mi­ni­mul avan­taj, dar s-a lă­sat co­pi­os do­mi­na­tă. Foar­te bi­ne pre­gă­tiți fi­zic, echi­pi­e­rii de la Vi­i­to­rul au pre­sat me­to­dic și au cău­tat vul­ne­ra­bi­li­tăți în de­fen­si­va lui Cos­tel Ena­che. Acci­den­ta­rea lui Ali­bec, o întin­de­re veni­tă du­pă sprint, la 1-0, a ate­nuat și mai mult sta­rea

de spi­rit a gi­ur­gi­u­veni­lor. În mi­nu­tul 81, fun­dașul cen­tral Ghiță a re­luat im­pa­ra­bil cu ca­pul la un cor­ner exe­cu­tat foar­te bi­ne de Ia­nis Ha­gi, de pe stânga.

Apoi a fost eli­mi­nat Ro­ma­rio Pi­res, mij­lo­cașul bra­zi­lian pri­mind al doi­lea gal­ben.

Eric, de­ci­siv în pre­lun­giri

Con­form re­gu­la­men­tu­lui, du­pă 90 de mi­nu­te con­sem­nându-se re­mi­za,s-a tre­cut la pre­lun­giri. Cu un om în plus pe te­ren, Vi­i­to­rul a con­ti­nuat să joa­ce în ace­lași ritm su­fo­cant, astra­lii pă­rând că aște­ap­tă lo­vi­tu­ri­le de de­par­ta­ja­re ca pe o iz­bă­vi­re. Nu s-a mai ajuns însă aco­lo, de­oa­re­ce în mi­nu­tul 105, chiar înain­te de pau­za pre­lun­gi­ri­lor,Eric de Oli­vei­ra a înscris pen­tru 2-1. La o min­ge veni­tă din ban­da dre­ap­tă, Ia­nis Ha­gi a să­rit in­te­li­gent pes­te, pu­nându-l pe Eric în po­ziție sim­plă de fi­na­li­za­re.

Până la închei­e­rea me­ci­u­lui nu s-a mai întâmplat ni­mic de­o­se­bit, cu toa­te că Astra a avut o oca­zie de ega­la­re.

Ghiță a fost de­sem­nat omul me­ci­u­lui, iar Vi­i­to­rul Con­sta­nța a câști­gat me­ri­tat un al doi­lea tro­feu la ni­vel de se­ni­ori, du­pă ti­tlul nați­o­nal în 2016. În des­chi­de­re s-a dis­pu­tat, tot la Ploi­ești, fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei la ju­ni­ori U19, Vi­i­to­rul Con­sta­nța pi­er­zând acel meci cu 3-1 în fața echi­pei si­mi­la­re de la CFR Cluj.

FOTOGRAFII: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.