Ri­des­ha­ring vs ta­xi. Spre ce ne îndrep­tăm?

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Du­pă luni de zi­le de di­fe­ri­te ti­puri de pre­si­uni, în stra­dă și in­sti­tu­ţi­o­na­le, com­pa­ni­i­le de ta­xi au reușit să ob­ţi­nă, tem­po­rar și par­ţial, blo­ca­rea afa­ce­rii ri­des­ha­ring.

Lu­cru­ri­le însă evo­lue­a­ză ra­pid. Lu­mea în ca­re trăim es­te una flu­i­dă, în ca­re si­tua­ţia se schim­bă me­reu. Ci­ne e astă­zi sus mâi­ne e jos, și vi­ce­ver­sa. Ce­ea ce astă­zi pa­re imua­bil, de nea­tins, so­lid, con­sis­tent, pres­tant mâi­ne se fa­ce bu­că­ţe­le și se me­ta­mor­fo­ze­a­ză în altce­va, în func­ţie de jo­cul ce­re­rii și ofer­tei, ca­re dic­te­a­ză re­gu­li­le pi­e­ţei. Pe ca­re, ca re­gle­men­ta­tor, da­că nu le res­pec­ţi, apar cri­ze.

Câte­va zi­le du­pă blo­ca­rea par­ţia­lă a ri­des­ha­ring-ului (Cle­ver func­ţi­o­nea­ză în con­ti­nua­re, pen­tru că lu­cre­a­ză cu ta­xi­me­triști au­to­ri­za­ţi, dar la tu­ra­ţie mai scă­zu­tă), sub pre­si­u­nea pu­bli­că, Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a pus în dez­ba­te­re pu­bli­că o OUG de re­gle­men­ta­re a afa­ce­rii ri­des­ha­ring, în ur­ma ne­go­ci­e­ri­lor avu­te cu fir­me­le Uber, Bolt (fos­ta Ta­xi­fy) și Cle­ver.

Ime­diat, a apă­rut in­for­ma­ţia că fir­me­le de ta­xi tot nu sunt mul­ţu­mi­te. Nici acum. Ok, re­ce ca pește­le, lu­cid, am luat la cu­noștin­ţă. Cum se ex­pli­că acest lu­cru?

Din punc­tul meu de ve­de­re, ex­pli­ca­ţia es­te sim­plă: înlo­cu­i­rea sta­ţi­ei cla­si­ce de ta­xi­me­trie și a ga­ra­ju­lui de mașini de fir­mă cu coor­do­na­rea

prin­tr-o apli­ca­ţie de smar­tpho­ne și in­ter­na­li­za­rea de că­tre șo­feri a chel­tu­i­e­li­lor cu re­pa­ra­ţi­i­le, RCA, CASCO etc. fa­ce din afa­ce­rea ri­des­ha­ring în con­ti­nua­re un bu­si­ness de-al pa­tru­lea val, mai ren­ta­bil de­cât ta­xi­me­tria, iar com­pa­ni­i­le de ta­xi au înţe­les acest lu­cru ime­diat.

Ace­as­ta es­te o re­a­li­ta­te obi­ec­ti­vă a pi­e­ţei. Teh­no­lo­gia a evo­luat. În loc să cum­peri o sta­ţie și să an­ga­je­zi ope­ra­toa­re ca­re să dis­tri­bu­ie co­men­zi­le în te­ren, tu­ru­ind la te­le­fon în tu­re de câte șa­se ore, pui la lu­cru apli­ca­ţia, ale că­rei cos­turi sunt mult mai mici și în trend cu no­ua teh­no­lo­gie de vârf. Cos­tă mult re­a­li­za­rea apli­ca­ţi­ei, dar e to­tuși mai ief­tin, pen­tru că apli­ca­ţia nu bea ca­fe­le, nu fu­me­a­ză, nu vrea sa­la­riu și nu ocu­pă o încă­pe­re pen­tru ca­re tre­bu­ie plă­ti­tă chi­rie.

Ori­câte pre­si­uni ar fa­ce com­pa­ni­i­le de ta­xi pen­tru re­gle­men­ta­re sau pen­tru in­ter­zi­ce­rea afa­ce­rii ri­des­ha­ring, ori­cât i-ar pri­goni șo­fe­rii de ta­xi pe șo­fe­rii ca­re fac ace­as­tă me­se­rie no­uă, pro­gre­sul, în ce­le din ur­mă, nu poa­te fi oprit. Sau, mai bi­ne zis, poa­te fi sto­pat, da­că vrei cu ori­ce preţ să faci ace­as­ta, dar se ob­ser­vă în aces­te zi­le ca­re es­te pre­ţul plă­tit.

Astă­zi, în Ro­mânia, es­te mult mai greu să gă­sești un ta­xi de­cât înain­te de noi­le schim­bări le­gis­la­ti­ve ope­ra­te. Indi­fe­rent da­că es­te vor­ba des­pre apli­ca­ţia Cle­ver, apli­ca­ţi­i­le de­di­ca­te ale fir­me­lor de ta­xi sau fo­lo­si­rea ve­chi­lor te­le­foa­ne scur­te pen­tru co­man­da­rea unui ta­xi, du­re­a­ză acum cam 15 mi­nu­te să gă­sești o mași­nă. Înain­te de aces­te res­tric­ţi­o­nări le­ga­le, du­ra 3-5 mi­nu­te. Ta­ri­fe­le au cres­cut. Ta­xi­me­triștii sunt mai aţoși și mai fi­ţoși, pen­tru că știu că ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te de ei sunt mai greu de gă­sit și se dau Gar­gan­tua în Pan­ta­gruel. O afa­ce­re de de­ver a de­venit mai ren­ta­bi­lă pen­tru cei ca­re o prac­ti­că, dar mai os­ti­lă pen­tru cli­en­ţi.

În ace­lași timp, pre­si­u­nea cli­en­te­lei va con­ti­nua să cre­as­că. O par­te din ace­as­tă cli­en­te­lă (vreo 2,5 mi­li­oa­ne de cli­en­ţi ca­re fo­lo­se­au ser­vi­ci­i­le Bolt, Cle­ver și Uber, iar acum nu o mai fac) se obișnu­i­se cu un anu­mit stan­dard. Acum, acești cli­en­ţi, să le spu­nem din seg­men­tul pre­mi­um, re­gă­sesc ve­chi­ul stan­dard, mai scă­zut, la ta­xi­me­triștii pe stil ve­chi.

Mai de­vre­me sau mai târziu, se va pro­du­ce o breșă. Indi­fe­rent de efor­tu­ri­le com­pa­ni­i­lor de ta­xi de a sto­pa pro­gre­sul. Spun ace­as­ta pen­tru că, în vi­zi­u­nea mea, im­por­tant es­te nu să pro­te­je­zi in­te­re­se­le unei ca­te­go­rii de afa­ce­riști, ci să cre­e­zi con­di­ţii echi­ta­bi­le pe pia­ţă, asi­gu­rându-te si­mul­tan că cli­en­ţii sunt cât mai bi­ne ser­vi­ţi.

Și pen­tru că încă mai cred în Doc­tri­na Pro­gre­su­lui Ire­ver­si­bil.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.