Apa­ra­te­le Bo­eing 735 MAX, in­ter­zi­se să zboa­re pe timp ne­de­ter­mi­nat

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Au­to­ri­tăți­le mon­dia­le ale aviați­ei ci­vi­le nu au fi­xat o da­tă pen­tru re­lua­rea zbo­ru­ri­lor apa­ra­te­lor Bo­eing 737 MAX, blo­ca­te la sol din 13 mar­tie, du­pă ce acest tip de avi­on a fost im­pli­cat în do­uă ca­tas­tro­fe ae­ri­e­ne. Reu­ni­u­nea cru­cia­lă asu­pra vi­i­to­ru­lui apa­ra­tu­lui Bo­eing 737 MAX ca­re a avut loc în ur­mă cu câte­va zi­le la Fort Wor­th (Te­xas) între Admi­nis­trația fe­de­ra­lă a aviați­ei ame­ri­ca­ne (FAA)

și in­sta­nțe de spe­cia­li­ta­te din 32 de țări, s-a încheiat fă­ră o de­ci­zie ca­re ar fi re­zol­vat cri­za. În ce­le opt ore de dis­cuții cu uși­le închi­se, s-a dez­bă­tut în prin­ci­pal pro­ble­ma sis­te­mu­lui an­ti-de­croșaj MICAS, pus în cau­ză du­pă ca­tas­tro­fe­le com­pa­ni­i­lor Ethi­o­pian Air­li­nes și Li­on Air, în ur­ma că­ro­ra acest tip de apa­rat Bo­eing a fost imo­bi­li­zat și zbo­ru­ri­le in­ter­zi­se. Reu­ni­u­nea ur­ma să fur­ni­ze­ze in­di­cii asu­pra in­te­nți­i­lor și a

gra­du­lui de încre­de­re pe ca­re au­to­ri­tăți­le aviați­ei ci­vi­le le au încă în Bo­eing și în FAA. Nici Bo­eing nici com­pa­ni­i­le ae­ri­e­ne nu au fost in­vi­ta­te la reu­ni­u­ne, la închei­e­rea că­reia nu a fost da­tă nici o de­cla­rație co­mu­nă. Sis­te­mul MICAS (Ma­neu­ve­ring Cha­rac­te­ris­tics Aug­men­ta­ti­on Sys­tem) s-a aflat în cen­trul dis­cuți­i­lor pen­tru că ra­teu­ri­le aces­tui pro­gram al cal­cu­la­to­ru­lui sunt in­cri­mi­na­te în ac­ci­den­tul apa­ra­tu­lui Li­on

Air, în oc­tom­brie 2018 în Indo­ne­zia (189 mo­rți) și în cel al Ethi­o­pian Air­li­nes din mar­tie (157 mo­rți). Bo­eing a efec­tuat o se­rie de re­ac­tua­li­zări în sis­te­mul MICAS cu ca­re es­te do­tat 737 MAX, dar au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne au anu­nțat săp­tă­mâna tre­cu­tă că Bo­eing nu a su­pus încă for­mal co­re­cți­i­le pen­tru cer­ti­fi­ca­re. Dan Elwell, șef in­te­ri­mar al FAA, a de­cla­rat că „sin­gu­rul ca­len­dar es­te de asi­gu­ra­re că avi­o­nul es­te si­gur

înain­te de a zbu­ra” și a pre­ci­zat că „fi­e­ca­re ța­ră va lua pro­pria de­ci­zie”. Pen­tru fa­bri­can­tul ame­ri­can de avi­oa­ne, ab­se­nța acor­du­lui asu­pra unui ca­len­dar es­te o ves­te cât se poa­te de proas­tă și fac­tu­ra fi­nan­cia­ră ar pu­tea fi uriașă. Tre­bu­ie me­nți­o­nat că ati­tu­di­nea in­sta­nțe­lor in­ter­nați­o­na­le de re­gle­men­ta­re mar­che­a­ză sfârși­tul pro­ce­su­lui obișnu­it de cer­ti­fi­ca­re a avi­oa­ne­lor co­mer­cia­le, un sis­tem

ba­zat pe re­ci­pro­ci­ta­te până la pro­ble­me­le apa­ra­tu­lui 737 MAX. Când FAA dă­dea undă ver­de, ce­le­lal­te au­to­ri­tăți de re­gle­men­ta­re ur­mau ace­lași curs, pre­va­lând cer­ti­fi­ca­rea au­to­ri­tății de ori­gi­ne. Ja­gel­lo Fayl, res­pon­sa­bil cu co­mu­ni­ca­rea al age­nți­ei eu­ro­pe­ne EASA, a de­cla­rat că „sunt con­diții pen­tru re­lua­rea zbo­ru­ri­lor 737 MAX și vom pro­ce­da la o eva­lua­re in­de­pen­den­tă”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.