Fe­ţe­le as­cun­se ale dis­func­ţi­i­lor ti­roi­di­e­ne

Aso­cia­ţia Pa­ci­en­ţi­lor cu Afec­ţi­uni Au­toi­mu­ne a lan­sat cea de-a treia edi­ţie a cam­pa­ni­ei „Fe­ţe­le as­cun­se ale dis­func­ţi­i­lor ti­roi­di­e­ne“, ca­re vi­ze­a­ză creş­te­rea gra­du­lui de con­şti­en­ti­za­re a aces­tor afec­ţi­uni şi a im­por­tan­ţei tra­ta­men­te­lor pen­tru con­tro­lul si

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În ci­u­da avan­ta­je­lor in­con­tes­ta­bi­le ale scre­e­ning-ului la naște­re, doar 29% din nou-năs­cuții la ni­vel mon­dial sunt tes­tați pen­tru hi­po­ti­roi­dis­mul con­ge­ni­tal.

În Ro­mânia, nu­mă­rul pa­ci­en­ţi­lor cu bo­li ti­roi­di­e­ne s-a tri­plat între 2010 și 2016, cu o me­die anua­lă de pes­te 90.000 de noi ca­zuri.

La ni­vel eu­ro­pe­an, 3040% din pa­ci­e­nții ca­re se pre­zin­tă la me­di­cul en­do­cri­no­log au dis­fun­cții ale glan­dei ti­roi­de.

În con­tex­tul în ca­re afe­cți­u­ni­le ti­roi­di­e­ne sunt încă sub­diag­nos­ti­ca­te în Ro­mânia, cam­pa­nia își pro­pu­ne să aju­te la diag­nos­ti­ca­rea afe­cți­u­ni­lor prin co­mu­ni­ca­rea simp­to­me­lor afe­cți­u­ni­lor ti­roi­di­e­ne ast­fel încât, pe de o par­te, ro­mânii să știe când es­te mo­men­tul să me­ar­gă la me­dic pen­tru con­sul­tații en­do­cri­no­lo­gi­ce și, pe de altă par­te, per­soa­ne­le ca­re ob­ser­vă la cei dra­gi (pă­ri­nți, frați, su­rori, pri­e­teni) aces­te sem­ne, să le su­ge­re­ze să-și fa­că ana­li­ze en­do­cri­no­lo­gi­ce. To­to­da­tă, ini­ţia­to­rii cam­pa­ni­ei, ca­re se va des­fășu­ra pe tot par­cur­sul anu­lui 2019, își pro­pun să încu­ra­je­ze me­di­cii de fa­mi­lie să in­clu­dă

ana­li­ze­le ti­roi­di­e­ne de sânge (ca­re sunt de­con­ta­te de că­tre Ca­sa Nați­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te) pe lis­ta ana­li­ze­lor anua­le pe ca­re le fac pa­ci­e­nții pe ca­re îi au în gri­jă. În plus, se do­rește con­vin­ge­rea pa­ci­e­nți­lor ca­re sunt sub tra­ta­ment să nu re­nu­nțe la aces­ta și, da­că apar efec­te ad­ver­se, să le ra­por­te­ze me­di­cu­lui cu­rant, pen­tru a-și re­vi­zui pla­nul de tra­ta­ment (do­za­jul).

„Glan­da ti­roi­dă are un rol im­por­tant în bu­na fun­cți­o­na­re a între­gu­lui or­ga­nism. De ace­ea, atunci când nu mai fun­cți­o­nea­ză în pa­ra­me­tri nor­ma­li, pa­ci­en­tu­lui îi es­te afec­ta­tă ca­li­ta­tea vi­eții, atât a ce­lei per­so­na­le, cât și a ce­lei pro­fe­si­o­na­le. Es­te cât se poa­te de im­por­tant ca atunci când ob­ser­vă că nu

mai au ener­gie fă­ră să fi de­pus efort fi­zic sau in­te­lec­tual in­tens, că nu se mai pot con­cen­tra, să me­ar­gă la me­di­cul en­do­cri­no­log pen­tru in­ves­ti­gații amă­nu­nți­te. Nor­mal es­te să se sim­tă bi­ne. Obo­se­a­la cro­ni­că, apa­tia și stă­ri­le re­cu­ren­te de me­lan­co­lie nu sunt nor­ma­le.“, spu­ne prof. dr. Că­tă­li­na Poia­nă, preșe­din­te­le So­ci­e­tății Ro­mâne de Endo­cri­no­lo­gie. De ase­me­nea, tra­ta­men­tul bo­li­lor en­do­cri­no­lo­gi­ce aju­tă la re­gla­rea hor­mo­na­lă și, im­pli­cit, la res­ta­bi­li­rea bu­nei dis­po­ziții. Dr. Dia­na Păun, me­dic pri­mar en­do­cri­no­log, com­ple­te­a­ză: „Ade­re­nța la tra­ta­ment es­te ese­nția­lă, însă es­te ma­re ne­voie și de co­la­bo­ra­rea pa­ci­e­nți­lor. Din pă­ca­te, în Ro­mânia, mu­lți pa­ci­e­nți re­nu­nță la tra­ta­ment în mo­men­tul în ca­re apar anu­mi­te

schim­bări, dând vi­na pe me­di­cație. Având în ve­de­re că ne con­frun­tăm cu o de­re­gla­re hor­mo­na­lă, ce se poa­te ma­ni­fes­ta în gra­de di­fe­ri­te de la un pa­ci­ent la altul, es­te im­por­tant do­za­jul. Insist ca, înain­te să re­nu­nțe la tra­ta­ment, pa­ci­e­nții să me­ar­gă la me­di­cul cu­rant pen­tru a sta­bi­li împreu­nă cel mai bun pre­pa­rat și do­za po­tri­vi­tă. Me­di­ci­na a evo­luat foar­te mult și e pă­cat să nu se bu­cu­re de un tra­ta­ment per­so­na­li­zat la ca­re au ac­ces chiar acum“.

Simp­to­me­le dis­fun­cți­i­lor ti­roi­di­e­ne

Hor­mo­nii ti­roi­di­eni in­flue­nțe­a­ză bu­na fun­cți­o­na­re a între­gu­lui or­ga­nism.

De ace­ea, atunci când apar dis­fun­cții ti­roi­di­e­ne pot apă­rea simp­to­me din­tre ce­le mai di­ver­se, de la tran­spi­rație ex­ce­si­vă, sen­zații de su­gru­ma­re, până la pro­ble­me ar­ti­cu­la­re ori mus­cu­la­re. Ori­cât de as­cun­se ar fi fațe­te­le dis­fun­cți­i­lor ti­roi­di­e­ne, es­te im­por­tant ca pa­ci­e­nții să le re­cu­noas­că și să me­ar­gă la me­dic pen­tru un diag­nos­tic co­rect. Ce­le mai frec­ven­te

simp­to­me ale afe­cți­u­ni­lor ti­roi­di­e­ne sunt:

Fluc­tuați­i­le greu­tății, con­sti­pația (în lip­sa schim­bă­rii di­e­tei ali­men­ta­re);

Obo­se­a­la cro­ni­că (sta­rea de obo­se­a­lă ce du­re­a­ză mai mult de 6 luni, însoți­tă de du­reri ale mușchi­lor, mi­gre­ne și pro­ble­me ale di­ges­ti­ei);

Ci­clul men­strual ne­re­gu­lat și scă­de­rea li­bi­do­u­lui;

Rit­mul car­diac cres­cut, aso­ciat cu stă­ri­le de ner­vo­zi­ta­te și/sau iri­ta­bi­li­ta­te;

Stă­ri­le de an­xi­e­ta­te sau de­pre­sie (în lip­sa unor cau­ze exter­ne);

Sen­zația de su­gru­ma­re, aso­cia­tă cu apa­riția di­fi­cul­tăți­lor la înghiți­re.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.