Seism elec­to­ral pen­tru PSD

Romania Libera - - Prima Pagina -

PNL a ob­ţi­nut, la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re de du­mi­ni­că, 26,95% din op­ţi­u­ni­le ale­gă­to­ri­lor, PSD - 23,44%, iar Alian­ţa 2020 USR-PLUS - 20,08%, po­tri­vit da­te­lor par­ţia­le fur­ni­za­te, ieri, de Bi­ro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC). Pe lo­cu­ri­le ur­mă­toa­re se si­tue­a­ză: Pro Ro­mânia - 6,74%, UDMR - 6,62%, PMP - 5,42%. ALDE a obți­nut 4,21% din vo­turi, sub pra­gul de 5%. La ale­geri s-au pre­zen­tat du­mi­ni­că 9.330.178 de ale­gă­tori. Pes­te 80% din ale­gă­tori au vo­tat „DA“la între­bă­ri­le de la re­fe­ren­du­mul pe jus­tiție.

Mii de ro­mâni din străi­nă­ta­te nu au apu­cat să vo­te­ze la scru­ti­nul de du­mi­ni­că, în ci­u­da fap­tu­lui că au­to­ri­tă­ţi­le din sta­te­le în ca­re se aflau le-au cre­at con­di­ţii pen­tru a fi con­si­de­ra­ţi în in­te­ri­o­rul con­su­la­te­lor sau am­ba­sa­de­lor. La ora lo­ca­lă 21.00, sis­te­me­le elec­tro­ni­ce ca­re per­mi­te­au vo­tul au fost opri­te au­to­mat. Pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re, oa­me­nii se

înde­am­nă unii pe alţii să de­pu­nă plângeri pe­na­le.

La München, un­de po­li­ţia a cre­at un spa­ţiu din gar­duri în ju­rul con­su­la­tu­lui, oa­me­nii fi­ind con­si­de­ra­ţi în in­te­ri­or și pro­mițându-li-se că pot vo­ta, sis­te­mul elec­tro­nic s-a închis la ora lo­ca­lă 21.00. Ace­e­ași si­tua­ţie s-a pro­dus și în Da­ne­mar­ca. Deși oa­me­nii au fost pri­mi­ţi în gră­di­na am­ba­sa­dei, fi­ind con­si­de­ra­ţi pe te­ri­to­ri­ul aces­teia, la ora lo­ca­lă 21.00 sis­te­mul ca­re per­mi­tea vo­ta­rea s-a oprit.

Alte mii de ro­mâni din mul­te ţări nu au reușit să vo­te­ze. În une­le lo­curi, oa­me­nii ca­re au stat la co­zi uriașe pen­tru a vo­ta au fost înde­păr­ta­ţi de că­tre po­li­ţiști de se­di­i­le sec­ţi­i­lor de vo­ta­re.

Deși ro­mânii din dias­po­ra au stat la coa­dă cu ore­le pen­tru a vo­ta, ministrul de Exter­ne, Te­o­dor Me­leșca­nu, spu­ne că nu are ce să-și re­proșe­ze cu pri­vi­re la or­ga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re și a re­fe­ren­du­mu­lui pe Jus­ti­ţie în străi­nă­ta­te. El cre­de că în zo­ne­le un­de sunt gru­pa­ţi foar­te mul­ţi ro­mâni nu se poa­te fa­ce fa­ţă prin con­su­la­te și do­uă sau trei cir­cum­scrip­ţii, pre­ci­zând că es­te ne­voie de o no­uă le­gis­la­ţie pen­tru vo­tul în afa­ra gra­ni­ţe­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.