Fi­na­le­le Cu­pe­lor Eu­ro­pe­ne la fot­bal se dis­pu­tă în ace­as­tă săp­tă­mână

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­ti Frisk

Cu­pe­le Eu­ro­pe­ne la fot­bal își de­sem­nea­ză câști­gă­toa­re­le în ace­as­tă săp­tă­mână. Es­te, pen­tru am­be­le tro­fee, o afa­ce­re en­gle­ză, Pre­mi­er Le­a­gue având pa­tru re­pre­zen­tan­te pe toa­te lo­cu­ri­le de fi­na­lis­tă. Mai mult, prin­tre aces­tea nu se nu­mă­ră ce­le­bre­le Man­ches­ter City, cam­pi­oa­nă nați­o­na­lă, sau Man­ches­ter Uni­ted, ce­ea ce do­ve­dește, oda­tă în plus, fo­rța fot­ba­lu­lui en­glez.

Cu­pe­le eu­ro­pe­ne la fot­bal își de­sem­nea­ză câști­gă­toa­re­le în ace­as­tă săp­tă­mână. Es­te, pen­tru am­be­le tro­fee, o afa­ce­re en­gle­ză, Pre­mi­er Le­a­gue având pa­tru re­pre­zen­tan­te pe toa­te lo­cu­ri­le de fi­na­lis­tă. Mai mult, între aces­tea nu se nu­mă­ră ce­le­bre­le Man­ches­ter City, cam­pi­oa­nă nați­o­na­lă, sau Man­ches­ter Uni­ted, ce­ea ce do­ve­dește, oda­tă în plus, fo­rța fot­ba­lu­lui en­glez.

Arse­nal și Chel­sea dis­pu­tă un duel lon­do­nez la Ba­ku, în Azer­baid­jan, pen­tru tro­feul Eu­ro­pa Le­a­gue. Pri­vi­tă până nu de­mult drept o com­pe­tiție se­cun­da­ră, din per­spec­ti­va bri­ta­ni­ci­lor,Eu­ro­pa Le­a­gue a de­venit atrac­ti­vă în ul­ti­ma vre­me.

Au­to­ri­tăți­le lo­ca­le și UEFA nu au re­zol­vat pro­ble­ma in­ter­nați­o­na­lu­lui ar­me­an Hen­rikh Mkhi­ta­ryan, com­po­nent al tu­na­ri­lor, aces­ta ne­pu­tând să joa­ce în echi­pa sa. Din cau­za con­flic­tu­lui Na­gor­no-Kha­ra­ba­ch,Azer­baid­ja­nul a in­ter­zis in­tra­rea în ța­ră a ori­că­rui ce­tățe­an ar­me­an sau cu ori­gini ar­me­ne. UEFA nu a pu­tut da asi­gu­rări de se­cu­ri­ta­te, iar Mkhi­ta­ryan nu va ju­ca în fi­na­la pro­gra­ma­tă astă-se­a­ră, de la ora 22.00. Inter­nați­o­na­lul ar­me­an a mai ra­tat cu Bo­rus­sia Dor­tmund și Arse­nal do­uă de­pla­sări în Azer­baid­jan, tot în cu­pe­le eu­ro­pe­ne.Tu­na­rii ar fi vrut să ia­să la încăl­zi­re cu tri­co­uri pe ca­re să in­scri­pți­o­ne­ze nu­me­le co­le­gu­lui lor, dar UEFA a in­ter­zis cu de­să­vârși­re acest gest, pen­tru a nu agi­ta spi­ri­te­le.

Li­ver­pool și Tot­ten­ham pen­tru Li­ga Cam­pi­o­ni­lor

Zi­ua Co­pi­lu­lui va fi ser­ba­tă cu fi­na­la Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, pro­gra­ma­tă de 1 iu­nie, ora 22.00, la Ma­drid, pe sta­di­o­nul ce­lor de la Atle­ti­co. Li­ver­pool, du­pă ce a pi­er­dut anul tre­cut în ul­ti­mul act, cu Re­al Ma­drid, spe­ră acum să nu mai sca­pe preți­o­sul tro­feu. Dis­pu­ta cu co­nați­o­na­lii de la Tot­ten­ham Hot­spur, ade­vă­ra­ta re­ve­lație a com­pe­tiți­ei, se anu­nță una fă­ră me­na­ja­men­te.

Am­be­le fi­na­le sunt te­le­vi­za­te pe Look Sport,Di­gi Sport și Te­le­kom Sport.

Tot din spați­ul bri­ta­nic,din Scoția însă,Cel­tic Glas­gow con­ti­nuă he­ge­mo­nia,cu­ce­rind Cu­pa du­pă 3-1 în fi­na­lă cu He­ar­ts.Cel­tic a câști­gat a treia tri­plă con­se­cu­ti­vă (cam­pi­o­nat-Cu­pa Li­gii-Cu­pa Scoți­ei).Pro­fi­tând de fap­tul că încă Glas­gow Ran­gers, ma­rea ri­va­lă,nu și-a re­venit du­pă șo­cul re­tro­gra­dă­rii în Li­ga a IV-a,Cel­tic adu­nă toa­te tro­fe­e­le inter­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.