Re­zul­ta­te­le de la re­fe­ren­dum

Romania Libera - - Politică -

La re­fe­ren­du­mul pe Jus­ti­ţie, con­form da­te­lor cen­tra­li­za­te de Bi­ro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) du­pă nu­mă­ra­rea a apro­xi­ma­tiv 70% din vo­turi, 4.504.968 per­soa­ne au vo­tat „Da“la între­ba­rea nr.1 și 4.361.191 au spus „Da“la între­ba­rea nr. 2.

Po­tri­vit da­te­lor BEC, la re­fe­ren­du­mul pe te­me de jus­ti­ţie, din 5.566.176 nu­mă­rul par­ti­ci­pan­ţi­lor, 4.504.968 de răs­pun­suri au fost fa­vo­ra­bi­le între­bă­rii re­fe­ri­toa­re la in­ter­zi­ce­rea am­nis­ti­ei și gra­ţi­e­rii pen­tru in­frac­ţi­uni de co­rup­ţie.

De ase­me­nea,la între­ba­rea pri­vind in­ter­zi­ce­rea

adop­tă­rii OUG în do­me­ni­ul in­frac­ţi­u­ni­lor, pe­dep­se­lor și al or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re, 4.361.19 de răs­pun­suri au fost fa­vo­ra­bi­le. Nu­mă­rul per­soa­ne­lor înscri­se în lis­ta pen­tru re­fe­ren­dum es­te de 13.554.734.La pri­ma între­ba­re au fost con­sta­ta­te 291.895 de vo­turi nu­le, iar la cea de-a do­ua 287.103.

La re­fe­ren­du­mul de du­mi­ni­că ce­tă­ţe­nii au fost che­ma­ţi să se pro­nun­ţe prin „Da“sau „Nu“cu pri­vi­re la între­bă­ri­le: 1. „Sun­te­ţi de acord cu in­ter­zi­ce­rea am­nis­ti­ei și gra­ţi­e­rii pen­tru in­frac­ţi­uni de co­rup­ţie?“2. „Sun­te­ţi de acord cu in­ter­zi­ce­rea adop­tă­rii de că­tre Gu­vern a or­do­nan­ţe­lor de ur­gen­ţă în do­me­ni­ul in­frac­ţi­u­ni­lor, pe­dep­se­lor și al or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re și cu ex­tin­de­rea drep­tu­lui de a ata­ca or­do­nan­ţe­le di­rect la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă?“

Po­tri­vit Le­gii 3/2000, pen­tru ca re­fe­ren­du­mul na­ţi­o­nal să fie va­la­bil, es­te ne­ce­sa­ră o pre­zen­ţă la ur­ne a cel pu­ţin 30% din per­soa­ne­le înscri­se pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te. De ase­me­nea, re­zul­ta­tul re­fe­ren­du­mu­lui es­te va­li­dat da­că op­ţi­u­ni­le va­la­bil ex­pri­ma­te re­pre­zin­tă cel pu­ţin 25% din cei înscriși pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.