Ofi­ţe­rii nu mai au voie să dis­cu­te po­li­ti­că

S-a mo­di­fi­cat Sta­tu­tul ca­dre­lor mi­li­ta­re

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Par­la­men­ta­rii ro­mâni au apro­bat le­gea de mo­di­fi­ca­re a Sta­tu­tu­lui ca­dre­lor mi­li­ta­re, im­pu­nându-le aces­to­ra noi res­tri­cții.

Du­pă mo­di­fi­ca­rea adu­să de Le­gea 101/2019, „expri­ma­rea în pu­blic a opi­ni­i­lor po­li­ti­ce“nu mai es­te per­mi­să.

Par­la­men­ta­rii ro­mâni au apro­bat le­gea de mo­di­fi­ca­re a Sta­tu­tu­lui ca­dre­lor mi­li­ta­re, im­pu­nându-le aces­to­ra noi res­tri­cții.

Sta­tu­tul ca­dre­lor mi­li­ta­re es­te re­gle­men­tat, în Ro­mânia, prin Le­gea 80 / 1995, ca­re a su­fe­rit,ul­te­ri­or,mai mul­te mo­di­fi­cări. Ce­le mai re­cen­te i-au fost adu­se prin Le­gea 101, apro­ba­tă de Par­la­ment la da­ta de 8 mai 2019 și pu­bli­ca­tă,acum câte­va zi­le,în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

Una din­tre ce­le mai du­re pre­ve­deri ale noii le­gi se re­fe­ră la opi­ni­i­le po­li­ti­ce ale mi­li­ta­ri­lor. În ve­chea for­mă a Le­gii 80 / 1995 se pre­ci­za că „opi­ni­i­le po­li­ti­ce pot fi ex­pri­ma­te nu­mai în afa­ra ser­vi­ci­u­lui“.

Dar prin mo­di­fi­ca­rea adu­să de Le­gea 101 / 2019,acest punct a fost re­for­mu­lat ast­fel: „Expri­ma­rea în pu­blic a opi­ni­i­lor po­li­ti­ce nu es­te per­mi­să“. Cu alte cu­vin­te, mi­li­ta­rii ave­au până acum drep­tul să ex­pri­me opi­nii po­li­ti­ce, cu con­diția să fie în tim­pul lor li­ber. Dar de acum înain­te, mi­li­ta­rii nu mai au voie să ex­pri­me opi­nii po­li­ti­ce nici mă­car în tim­pul li­ber (ci, poa­te, doar

în afa­ra lo­cu­ri­lor pu­bli­ce, adi­că în inte­ri­o­rul ca­sei).

De ase­me­nea, cea mai re­cen­tă for­mă a le­gii pre­ci­ze­a­ză că „pre­zen­ta­rea în pu­blic de in­for­mații cu ca­rac­ter mi­li­tar de că­tre ca­dre­le mi­li­ta­re nu es­te per­mi­să,cu ex­ce­pția ce­lor ca­re au atri­buții în acest sens, po­tri­vit nor­me­lor sta­bi­li­te prin or­din al mi­nis­tru­lui apă­ră­rii nați­o­na­le“.Ace­as­tă me­nți­u­ne va res­trânge po­si­bi­li­ta­tea ca­dre­lor mi­li­ta­re de a dis­cu­ta,de exem­plu, cu jur­na­liștii,chiar și în ca­zul în ca­re aceștia sunt in­vi­tați să asis­te la exer­ciții sau la ce­re­mo­nii mi­li­ta­re, pe mo­tiv că res­pec­ti­vii mi­li­tari „nu au atri­buții“de a da in­for­mații pre­sei.

Se poa­te ob­ser­va însă că ace­as­tă res­tri­cție se apli­că doar mi­li­ta­ri­lor din MApN, ce­ea ce înse­am­nă că, ori­cât ar pă­rea de ci­u­dat, spre de­o­se­bi­re de co­le­gii lor din MApN, ofițe­rii din SRI sau din SIE sunt li­beri să le dea zia­riști­lor in­for­mații!

Din punc­tul de ve­de­re al ie­rar­hi­ei mi­li­ta­re, Le­gea 101 / 2019 in­tro­du­ce, în ca­te­go­ria su­bo­fițe­ri­lor, și per­soa­ne­le cu gra­dul de ser­gent. În ve­chea for­mă a le­gii,su­bo­fițe­rii por­neau de la gra­dul de ser­gent-ma­jor, iar per­soa­ne­le cu grad de ser­gent erau doar mi­li­tari an­ga­jați cu con­tract (adi­că nu ave­au drep­tu­ri­le co­res­pun­ză­toa­re ca­dre­lor mi­li­ta­re).

O mo­di­fi­ca­re a Le­gii 80 se re­fe­ră la vârful ie­rar­hi­ei mi­li­ta­re. Cel mai înalt grad mi­li­tar din Ro­mânia es­te, ca și până acum, cel de ma­reșal,el pu­tându-se acor­da, de că­tre șe­ful sta­tu­lui, doar în timp de răz­boi, și doar ge­ne­ra­li­lor și ami­ra­li­lor cu pa­tru ste­le. Până acum, acest grad se pu­tea acor­da doar ge­ne­ra­li­lor (adi­că doar ce­lor pro­veniți din Fo­rțe­le Te­res­tre și din Fo­rțe­le Ae­ri­e­ne, nu și ofițe­ri­lor din Fo­rțe­le Na­va­le).

Se poa­te ob­ser­va că ul­ti­me­le mo­di­fi­cări ale Sta­tu­tu­lui Ca­dre­lor Mi­li­ta­re au fost apro­ba­te de Par­la­ment ime­diat du­pă con­flic­tul din­tre mi­nis­trul Apă­ră­rii și șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii. Du­pă cum se știe, mi­nis­trul Ga­bri­el Leș a do­rit să-l schim­be pe ge­ne­ra­lul Ni­co­lae Ci­u­că de la con­du­ce­rea SMAp, dar aces­ta din ur­mă – su­sți­nut de preșe­din­te­le Io­han­nis – și-a me­nți­nut fun­cția de șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii. La vre­mea res­pec­ti­vă, s-au fă­cut spe­cu­lații des­pre sim­pa­ti­i­le po­li­ti­ce ale unor ofițeri de rang înalt.In­te­re­sant es­te și fap­tul că, la ale­ge­ri­le din 26 mai, mi­li­ta­rii ro­mâni din Afga­nis­tan (pes­te 600 de oa­meni) au vo­tat, în ma­rea lor ma­jo­ri­ta­te, cu Opo­ziția.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.