Ru­le­ta sta­di­oa­ne­lor, ul­ti­ma fiță

Romania Libera - - Prima Pagina - Lau­re­nțiu Mușoiu

„Mi­cul Ajax“de Ro­mânia, sin­gu­ra echi­pă de fot­bal (în afa­ră de FC Argeș Pi­tești) pen­tru ca­re a evo­luat Ni­co­lae Do­brin, Chin­dia Târgo­viște, și-a asi­gu­rat sâmbă­tă pro­mo­va­rea în Li­ga I.

Mii de fani ai spor­tu­lui-re­ge din ju­dețul Dâmbo­vița au înfrun­tat ploaia pen­tru a-și su­sți­ne fa­vo­riții în lup­ta de a re­ve­ni în pri­mul eșa­lon fot­ba­lis­tic al ță­rii, du­pă do­uă de­ce­nii. Din pă­ca­te, și în ca­zul Târgo­viștei, ca în si­tuația mul­tor clu­buri de tra­diție din fot­ba­lul ro­mânesc, vor­bim de o for­mație reînfi­i­nța­tă, dar ca­re a pi­er­dut pal­ma­re­sul. Dar, ori­cum, es­te echi­pa adop­ta­tă de su­por­te­rii din oraș și ju­deț.

Ma­rea pro­ble­mă a târgo­viște­ni­lor vi­ne de la ad­mi­nis­trația lo­ca­lă. Ce­tățe­nii din Târgo­viște au șan­se foar­te mici să-și ur­mă­re­as­că echi­pa fa­vo­ri­tă evo­luând în oraș. Ace­as­ta pen­tru că Pri­mă­ria Târgo­viște și Con­si­li­ul Ju­dețe­an Dâmbo­vița nu au pu­tut asi­gu­ra con­diții.

De ani buni, la Târgo­viște se dis­cu­tă des­pre un sta­di­on nou sau des­pre con­so­li­da­rea și mo­der­ni­za­rea are­nei pe ca­re Chin­dia a evo­luat de zeci de ani. Te­re­nul pe ca­re se află Sta­di­o­nul „Eu­gen Po­pes­cu“a fost me­reu o țin­tă pen­tru băi­eții dește­pți din imo­bi­lia­re. De alt­fel, de-a lun­gul tim­pu­lui, în lo­cul te­re­nu­ri­lor de antre­na­ment din ju­rul are­nei au ră­să­rit, ca ci­u­per­ci­le du­pă ploaie, vi­le im­pu­nă­toa­re.

Acum, ad­mi­nis­trația lo­ca­lă spu­ne că a obți­nut un împru­mut de la Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă pen­tru con­so­li­da­rea și mo­der­ni­za­rea sta­di­o­nu­lui. Însă am asis­tat la o po­ves­te si­mi­la­ră și la Si­biu. Iar re­zul­ta­tul nu a fost chiar cel do­rit de co­mu­ni­ta­te. O im­pro­vi­zație...

Cert es­te că avem do­uă echi­pe (Chin­dia Târgo­viște și Aca­de­mi­ca Clin­ceni)

nou-pro­mo­va­te în Li­ga I, ce nu au sta­di­oa­ne con­for­me pen­tru pri­mul eșa­lon și ai că­ror su­por­teri – pen­tru ca­re ar tre­bui să se des­fășoa­re, de fapt, com­pe­tiția – nu-și vor pu­tea ur­mări fa­vo­riții de­cât în de­pla­sa­re.

Încă do­uă exem­ple de ha­ra­ba­bu­ră ad­mi­nis­tra­ti­vă. Așa cum am ajuns să avem echi­pe cu are­ne mo­der­ne, obli­ga­te, din lip­sa ba­ni­lor, să evo­lue­ze în Li­ga a III-a (Uni­ver­si­ta­tea Cluj și Pe­tro­lul Ploi­ești), ne apro­pi­em să avem și o echi­pă ca­re să evo­lue­ze pe unul din­tre ce­le mai mo­der­ne sta­di­oa­ne din Ro­mânia, con­stru­it, te­o­re­tic, pen­tru Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an 2020, găz­du­it de Bu­cu­rești, în Li­ga a IV-a sau a III-a, CSA Ste­aua Bu­cu­rești.

La Târgu Jiu avem o echi­pă ce se îndre­ap­tă spre eșa­lo­nul al trei­lea, tot din mo­ti­ve fi­nan­cia­re (deși din punct de ve­de­re spor­tiv se sal­va­se), cu o are­nă mo­der­nă, dar pe ca­re nu poa­te evo­lua.

Toa­te aces­te si­tuații au un nu­mi­tor co­mun: im­pli­ca­rea po­li­ti­cu­lui în sport. Dar po­li­ti­cul se im­pli­că în mul­te țări, chiar și în Fra­nța, un­de pri­mă­ri­i­le spon­so­ri­ze­a­ză clu­bu­ri­le spor­ti­ve. Însă în Ro­mânia po­li­ti­cul nu s-a im­pli­cat pen­tru a fa­ce un bine co­mu­ni­tății, ci din in­te­re­se eco­no­mi­ce per­so­na­le.

La noi, se mer­ge pe ide­ea că nu con­te­a­ză cât de im­por­tant pen­tru co­mu­ni­ta­te es­te un club sau ce po­te­nțial de a fa­ce per­for­ma­nță are, ci nu­me­le po­li­ti­cia­nu­lui, sau al apro­pia­tu­lui său, ca­re are in­te­re­sul să se con­stru­ias­că o are­nă. Iar ul­ti­mii ani ne-au de­mon­strat că în ța­ra noas­tră sta­di­oa­ne­le sunt mai scum­pe. Du­pă afa­ceri cu bor­duri, pan­se­luțe, as­fal­ta­re sau re­a­bi­li­ta­re ter­mi­că a blo­cu­ri­lor, s-a năs­cut o no­uă rețe­tă de succes: fir­me ca­re să re­a­li­ze­ze sta­di­oa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.