Cum s-a schim­bat har­ta po­li­ti­că a Ro­mâni­ei

Eu­roa­le­ge­ri­le din 26 mai au pro­dus re­vo­luții la ni­vel re­gi­o­nal

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

PNL a ob­ţi­nut 26,71% din vo­turi la ale­ge­ri­le eu­rop ar­la­ment are, fi­ind ur­mat de PSD – cu 22,85% și Alia­nța USR-PLUS – cu 21,49%, po­tri­vit re­zul­ta­te­lor par­ţia­le ofi­cia­le pre­zen­ta­te, ieri, de BEC, du­pă nu­mă­ra­rea a 85% din vo­turi. Pe lo­cu­ri­le ur­mă­toa­re s-au si­tuat Pro Ro­mânia – 6,74%, UDMR – 5,77%, PMP – 5,74%, în timp ce res­tul par­ti­de­lor au ob­ţi­nut sub 5%. PNL a câști­gat ale­ge­ri­le

eu­rop ar­la­ment are, obți­nând pri­mul loc în ma­jo­ri­ta­tea ju­dețe­lor din Tran­sil­va­nia, dar câști­gând și fi­e­furi PSD, pre­cum Vran­cea. PSD a pi­er­dut te­ren chiar și în Mun­te­nia sau Mol­do­va. Alia­nța USR-PLUS do­mi­nă zo­ne­le ur­ba­ne. PSD a câști­gat 19 ju­de­ţe, PNL 14, USR-PLUS cinci, iar UDMR și-a ad­ju­de­cat pa­tru ju­de­ţe.

PNL a câști­gat ale­ge­ri­le eu­ro­pa rla­ment are, obți­nând pri­mul loc în ma­jo­ri­ta­tea ju­dețe­lor din Tran­sil­va­nia, dar câști­gând și fi­e­furi PSD, pre­cum Vran­cea. PSD a pi­er­dut te­ren chiar și în Mun­te­nia sau Mol­do­va. Alia­nța USR-PLUS do­mi­nă zo­ne­le ur­ba­ne.

PNL a ob­ţi­nut 26,71% din vo­turi la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, fi­ind ur­mat de PSD cu 22,85% și Alia­nța USR-PLUS cu 21,49%, po­tri­vit re­zul­ta­te­lor par­ţia­le ofi­cia­le pre­zen­ta­te, ieri, de Bi­ro­ul Elec­to­ral Cen­tral( BEC ), du­pă nu­mă­ra­rea a 85% din vo­turi. Pe lo­cu­ri­le ur­mă­toa­re s-au si­tuat Pro Ro­mânia – 6,74%, UDMR – 5,77%, PMP – 5,74%, în timp ce res­tul par­ti­de­lor au ob­ţi­nut sub 5%.

Re­zul­ta­te­le par­ţia­le la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re ara­tă că PSD a câști­gat 19 ju­de­ţe, PNL 14, USR PLUS cinci, iar UDMR și-a ad­ju­de­cat pa­tru ju­de­ţe.

PNL do­mi­nă Tran­sil­va­nia

PNL a câști­gat în 14 ju­de­ţe, în une­le din­tre ele în de­tri­men­tul PSD, dar a și pi­er­dut în une­le ju­de­ţe, ca­re în ul­ti­mii ani au vo­tat con­stant cu li­be­ra­lii. Es­te vor­ba de Cluj sau Ti­miș, un­de Alia­nța USRPLUS a reușit să îi de­van­se­ze pe li­be­ra­li.

Re­zul­ta­tul vo­tu­lui pe ju­dețe re­le­vă că PNL și-a con­so­li­dat fo­rța în Tran­sil­va­nia, dar a reușit să pă­trun­dă și în fi­e­furi pe­se­dis­te din Mol­do­va sau Mun­te­nia.Ast­fel,li­be­ra­lii au ocu­pat pri­mul loc în ju­dețe pre­cum Si­biu sau Alba, pe ca­re le-au do­mi­nat și la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016. PNL a ocu­pat pri­mul loc și în Bis­trița-Nă­săud, Baia Ma­re, Ora­dea, Arad sau Ca­raș-Se­ve­rin. La ul­ti­me­le ale­geri din 2016, PNL câști­ga­se în zo­na ur­ba­nă a aces­tor ju­dețe, dar pi­er­du­se la to­ta­lul vo­tu­ri­lor. De me­nți­o­nat că doi din­tre can­di­dații PNL pen­tru eu­roa­le­geri sunt pri­mari în reșe­di­nțe­le de ju­deț câști­ga­te – Mir­cea Ha­va în Alba Iu­lia, Ghe­or­ghe Fal­că (Arad).

În Mun­te­nia, PNL a obți­nut o vic­to­rie ca­re pu­tea fi an­ti­ci­pa­tă în Ilfov,ju­deț în ca­re nu­mă­rul de pri­mari li­be­ra­li es­te con­sis­tent.În plus,PNL a câști­gat și în fi­e­furi PSD pre­cum Pra­ho­va,Vâlcea și Că­lă­rași.În Do­bro­gea,li­be­ra­lii au câști­gat în Tul­cea. În Mol­do­va, PNL a obți­nut pri­mul loc în Su­ce­a­va și Vran­cea.

PSD, în pi­caj

Po­tri­vit re­zul­ta­te­lor par­ţia­le la eu­ro­par­la­men­ta­re, PSD a câști­gat în ce­le mai mul­te ju­de­ţe, 19, dar a pi­er­dut în alte­le ca­re erau con­si­de­ra­te fi­e­furi ale par­ti­du­lui. Prin­tre aces­tea, se nu­mă­ră Vran­cea, un­de so­cial-de­mo­cra­ţii au fost învi­nși de li­be­ra­li.

Ast­fel, în Tran­sil­va­nia, PSD a obți­nut cel mai ma­re nu­măr de vo­turi doar în Hu­ne­doa­ra.Față de 2016,so­cial-de­mo­crații au pi­er­dut pri­mul loc în Bis­trița-Nă­săud, Brașov, Ca­raș-Se­ve­rin, Ma­ra­mu­reș, Să­laj. PSD ră­mâne pu­ter­nic în Mun­te­nia și Olte­nia, câști­gând în ju­dețe pre­cum Argeș, Brăi­la, Bu­zău, Dâmbo­vița, Dolj, Gi­ur­giu, Gorj și Ia­lo­mița, Olt, Me­he­di­nți sau Te­lor­man. În schimb, PSD a pi­er­dut, față de 2016, în ju­dețe pre­cum Că­lă­rași (fi­ef tra­diți­o­nal PSD), Ilfov, Pra­ho­va sau Vâlcea. PSD a pi­er­dut pe li­nie în Do­bro­gea – su­pre­mația în Con­sta­nța es­te dis­pu­ta­tă de USR-PLUS și PNL, iar la Tul­cea au câști­gat li­be­ra­lii. În Mol­do­va, PSD a ră­mas pe pri­mul loc în Bo­toșani, Ga­lați, Nea­mț, Ba­cău și Vas­lui. În schimb, PSD a pi­er­dut su­pre­mația în Iași, Su­ce­a­va și Vran­cea. A sur­prins, în spe­cial, înfrânge­rea cla­ră su­fe­ri­tă de PSD în Vran­cea, ju­deț do­mi­nat de ani de zi­le de Ma­rian Oprișan (PSD), ca­re es­te preșe­din­te al CJ Vran­cea, neîntre­rupt, din anul 2000. În acest ju­deț, PNL a obți­nut 37% din vo­turi, iar PSD 30%.

USR, câști­gă­tor în ma­ri­le orașe

Alia­nța USR-PLUS a câști­gat ale­ge­ri­le în toa­te zo­ne­le în ca­re se află ma­rii po­li ur­bani ai Ro­mâni­ei. În Bu­cu­rești, Alia­nța USR-PLUS a obți­nut o vic­to­rie ca­re a su­prins prin pro­po­rți­i­le sco­ru­lui – 40,59% din vo­turi,față de PSD – 16,68% și PNL – 15, 78%. USR-PLUS a câști­gat în Cluj, ju­deț do­mi­nat în mod tra­diți­o­nal de PNL.For­mați­u­nea a obți­nut pri­mul loc și în Iași sau Ti­miș. Așa cum me­nți­o­nam, în Con­sta­nța bă­tă­lia pen­tru pri­mul loc se dă între USR-PLUS (39,6%) și PNL - 39,59%.Alia­nța a obți­nut pri­mul loc și în Să­laj, ju­dețul de un­de pro­vi­ne fos­tul pre­mi­er Da­cian Ci­o­loș, can­di­dat la eu­roa­le­geri. Alia­nța USRPLUS s-a cla­sat pe pri­mul loc și în dias­po­ra, cu 36% din vo­tu­ri­le ro­mâni­lor ple­cați în străi­nă­ta­te.

UDMR și-a ad­ju­de­cat vo­tu­ri­le din pa­tru ju­de­ţe: Sa­tu Ma­re, Mu­reș, Co­vas­na și Har­ghi­ta.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.