NATO a adop­tat o no­uă stra­te­gie mi­li­ta­ră

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Înain­tea reu­ni­u­nii mi­niștri­lor Apă­ră­rii din iu­nie, șe­fii Sta­te­lor Ma­jo­re din NATO și se­cre­ta­rul ge­ne­ral al Alia­nței, Jens Stol­ten­berg, s-au reu­nit pen­tru dis­cu­ta­rea noii stra­te­gii mi­li­ta­re și a prin­ci­pa­le­lor pro­ble­me stra­te­gi­ce. Stol­ten­berg a pre­ci­zat că ex­pe­rții NATO au pus la punct o stra­te­gie mi­li­ta­ră ac­tua­li­za­tă și a evi­de­nțiat „ame­ni­nța­rea ru­să“. Ul­ti­mul con­cept stra­te­gic a fost sem­nat de

șe­fii Apă­ră­rii la 22 mai. „Am con­venit o stra­te­gie mi­li­ta­ră. Es­te pri­ma oa­ră du­pă nu­me­roși ani“– a pre­ci­zat ge­ne­ra­lul ar­ma­tei ae­ri­e­ne bri­ta­ni­ce, Sir Stuart Wil­liam Pe­a­ch la închei­e­rea reu­ni­u­nii, su­bli­ni­ind că „Alia­nța noas­tră fa­ce față unor ame­ni­nțări du­ra­bi­le din toa­te di­re­cți­i­le“, fie că sunt te­ro­ris­te sau hi­bri­de, iar ace­as­tă stra­te­gie va ghi­da lua­rea de­ci­zi­i­lor mi­li­ta­re ale aliați­lor și va fur­ni­za au­to­ri­tăți­lor mi­li­ta­re ale NATO o re­fe­ri­nță po­li­ti­că de­fi­ni­ti­vă per­mițându-ne să du­cem mai bine mi­si­u­nea noas­tră fun­da­men­ta­lă – apă­ra­rea a unui mi­liard de per­soa­ne“. Ca­pa­ci­ta­tea de a pro­pu­ne o no­uă stra­te­gie de­mon­stre­a­ză fo­rța Alia­nței, pen­tru că „sun­tem în mă­su­ră să o schim­băm când es­te ne­ce­sar“– a de­cla­rat Stol­ten­be­erg pen­tru Die Welt. Pen­tru mo­ment nu a fost dez­vă­lu­it nici un de­ta­liu asu­pra stra­te­gi­ei, dar ne­ce­si­ta­tea de a adu­ce la zi do­cu­men­tul a fost o re­a­cție la „o no­uă si­tuație în ma­te­rie de se­cu­ri­ta­te“, la „un nou me­diu de se­cu­ri­ta­te“, între ca­re „pro­vo­că­ri­le la est și sud“și a fost ci­ta­tă o „ame­ni­nța­re nu­cle­a­ră“a Mos­co­vei con­tra oc­ci­den­ta­li­lor. Șe­ful NATO a in­sis­tat că „nu do­rim o no­uă cur­să a înar­mă­ri­lor sau un alt Răz­boi Re­ce. Dar vom ve­ghea ca orga­ni­zația să dis­pu­nă de mij­loa­ce de di­sua­si­u­ne și de apă­ra­re fia­bi­le și efi­ci­en­te“. Da­că tra­ta­tul FNI va dis­pă­rea

– și to­tul pa­re că du­ce spre ace­as­tă si­tuație – NATO nu in­te­nți­o­nea­ză să des­fășoa­re o no­uă ar­mă nu­cle­a­ră în Eu­ro­pa, dar, în ori­ce caz, vom fa­ce to­tul ca aliații să se sim­tă în se­cu­ri­ta­te, a mai su­bli­niat Stol­ten­berg. Ce­ea ce tre­ce prin­tr-o mai bu­nă re­ac­ti­vi­za­re a NATO și deci prin­tr-o întă­ri­re a dis­po­ni­bi­li­tății ope­rați­o­na­le. Ex­pe­rții ara­tă că o schim­ba­re a stra­te­gi­ei va pro­vo­ca un im­pas între Mos­co­va și NATO la un nou ni­vel și în Ru­sia cei mai îna­lți res­pon­sa­bi­li au acu­zat ime­diat Alia­nța tran­sa­tlan­ti­că de com­plot în ve­de­rea era­di­că­rii Mos­co­vei ca și „con­cu­rent“. „Es­te sem­nul unei doc­tri­ne vi­zând res­pin­ge­rea Ru­si­ei. Ru­sia va fi eli­mi­na­tă ca și con­cu­rent mi­li­tar și eco­no­mic“– a de­cla­rat se­na­to­rul Oleg Mo­ro­zov, ci­tat de RIA No­vos­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.