Uni­ci­ta­tea „eu­ro­pe­a­nă“a Ro­mâni­ei post-co­lo­nia­li­za­re

Romania Libera - - Prima Pagina - Ilie Șer­bă­nes­cu

Chiar da­că n-a par­ti­ci­pat la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din Ro­mânia, nici chiar prin agen­da do­mi­na­tă de înfrun­tă­ri­le po­li­ti­ce inter­ne, UE le-a câști­gat de­tașat. Cei acu­zați, in­di­fe­rent da­că doar pe po­vești ma­ni­pu­la­to­rii, că scot Ro­mânia din UE – res­pec­tiv PSD-ul și par­te­ne­rul său de gu­ver­na­re ALDE – au fost spul­be­rați și tri­miși la un sfert din opți­u­ni­le de vot. Cei ca­re, dim­po­tri­vă, au acu­zat PSD-ul de „an­ti­eu­ro­pe­nism“, dându-se „eu­ro­peni“ne­voie ma­re din con­vin­ge­re sau mai pro­ba­bil la co­men­zi ex­ter­ne – res­pec­tiv preșe­din­te­le Io­han­nis, PNL, USRPLUS, dar și mi­nus­cu­le­le și la li­mi­tă par­ti­de ale lui Pon­ta și Bă­ses­cu – au pre­luat prac­tic co­pleși­toa­re­le trei pă­tri­mi din con­fi­gu­rația po­li­ti­că. N-a con­tat nici că de fapt PSD n-a pus vreun mo­ment în dis­cuție apar­te­ne­nța Ro­mâni­ei la UE sau mă­car rându­i­e­li­le ca­re au fă­cut din ace­as­ta o co­lo­nie în ca­drul sis­te­mu­lui cen­tru-pe­ri­fe­rie pe ca­re-l con­sti­tu­ie UE, nici că, prin înde­păr­ta­re de la proi­ec­te­le iniția­le, UE s-a tran­sfor­mat într-o struc­tu­ră co­lo­nia­lă, nici că ace­as­ta a luat tot Ro­mâni­ei (și eco­no­mia nați­o­na­lă, și de­ci­zia nați­o­na­lă, și iden­ti­ta­tea nați­o­na­lă), nici că PSD a încer­cat să mă­re­as­că sa­la­ri­i­le și pen­si­i­le oa­me­ni­lor, ce­le mai mici din UE, pen­tru a le da un stan­dard mai bun toc­mai în UE! N-a con­tat de­cât di­ver­si­u­nea

ino­cu­la­tă de o pro­pa­gan­dă ex­trem de efi­ci­en­tă că PSD es­te „an­ti­eu­ro­pe­an“, an­ti­jus­tiție, „ci­u­ma roșie“și alte ase­me­nea! Iu­bi­rea de UE mai ma­re de­cât pro­pri­i­le sa­la­rii es­te o ci­u­dățe­nie ha­lu­ci­nan­tă. Pă­re­rea ro­mâni­lor des­pre UE es­te da­tă de su­pra­pu­ne­rea aces­teia, în min­tea lor, cu ieși­rea lor în lu­mea lar­gă, la mun­că, în că­lă­to­rii, cu alte cu­vin­te în su­pra­vi­ețu­i­re și în pe­tre­ce­rea tim­pu­lui li­ber. Că UE a ajuns un bas­ti­on co­lo­nial, că are „do­uă vi­te­ze“(una a stă­pâni­lor și alta a sa­la­ho­ri­lor), că UE a luat ță­rii lor tot la dis­po­ziția altor po­poa­re (re­sur­se ale sub­so­lu­lui, in­dus­trii, bănci, pă­duri, pă­mânturi) pur și sim­plu nu con­te­a­ză! De­o­cam­da­tă, es­te im­por­tant doar că UE înse­am­nă că pot pă­ră­si Ro­mânia, un­de nu mai au ni­ci­un rost, și pot ple­ca ai­u­rea la un trai even­tual mai bun.

Iu­bi­rea de UE mai ma­re de­cât soar­ta pro­pri­i­lor sa­la­rii s-a ma­ni­fes­tat im­pre­si­o­nant într-un mo­ment în ca­re Ro­mânia era de­ja „cea mai co­lo­nie din­tre toa­te co­lo­ni­i­le“din Est ale Ves­tu­lui eu­ro­pe­an. Tran­sfor­ma­re pe­tre­cu­tă în vre­mea gu­ver­nă­ri­lor uno­ra din­tre „pro­eu­ro­pe­nii“vo­ca­li ac­tua­li, dar, în cea mai ma­re par­te, în vre­mea „an­ti­e­ru­ro­pe­a­nu­lui“PSD, zis „ci­u­ma roșie“! Și fapt re­mar­ca­bil din punct de ve­de­re is­to­ric, in­ter­veni­tă într-un răs­timp su­per­scurt de nu­mai 15 ani și, de su­bli­niat, fă­ră ocu­pație mi­li­ta­ră. Pre­si­u­ni­le ex­ter­ne ini­ma­gi­na­bi­le, înde­o­se­bi prin FMI, Ban­ca Mon­dia­lă și gu­ver­ne­le oc­ci­den­ta­le pen­tru pri­va­ti­zări în cas­ca­dă, in­clu­siv ne­ne­ce­sa­re, și li­be­ra­li­zări fă­ră te­mei­uri și con­diții eco­no­mi­ce, pre­cum și con­diți­o­nă­ri­le im­pu­se pen­tru apar­te­ne­nța la NATO și UE (ce­da­rea re­sur­se­lor sub­so­lu­lui și uti­li­tăți­lor pu­bli­ce, li­chi­da­rea sis­te­mu­lui ban­car au­toh­ton, dez­mem­bra­rea sis­te­me­lor in­te­gra­te de ener­gie elec­tri­că și căi fe­ra­te etc.) au con­sti­tu­it pi­e­se­le cen­tra­le ale co­lo­nia­li­ză­rii ra­pi­de și to­ta­le. Dar, neîndoi­os, fă­ră con­cur­sul tră­dă­tor al cla­sei po­li­ti­ce ro­mânești - pro­ba­bil cel mai ma­re din is­to­rie și cel mai sub­sta­nțial din tot Cen­trul și Es­tul Eu­ro­pei – Ro­mânia nu de­venea „cea mai co­lo­nie din­tre toa­te co­lo­ni­i­le est-eu­ro­pe­ne“prac­tic doar într-un de­ce­niu și ju­mă­ta­te. Ma­ri­lor pre­luări ex­ter­ne efec­tua­te sub gu­ver­ne­le pe­de­se­ris­te/ pe­se­dis­te li s-au adău­gat mă­su­ri­le, dic­ta­te ex­tern, lua­te de re­gi­mul Bă­ses­cu în pe­ri­oa­da cri­zei de du­pă 2008, ca­re au im­pri­mat o ac­ce­le­rație fă­ră egal pro­ce­su­lui. Prac­tic, „an­ti­eu­ro­peni“n-au prea exis­tat, iar „pro­eu­ro­pe­nii“s-au căl­cat unii pe alții pe pi­ci­oa­re de îmbul­ze­a­lă ce era.

Un con­text nou se poa­te spu­ne că a apă­rut în Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est, dar și pe plan eu­ro­pe­an și inter­nați­o­nal, din a do­ua ju­mă­ta­te a de­ce­ni­u­lui al doi­lea al ani­lor 2000. Mai mul­te țări cen­tral și est-eu­ro­pe­ne au inau­gu­rat mă­suri și pro­ce­se prin ca­re să se opu­nă co­lo­nia­li­ză­rii, s-o blo­che­ze și, pe cât po­si­bil, să obți­nă re­cu­pe­rări. Au fost opri­te prac­tic, da­că nu chiar și ofi­cial, pri­va­ti­ză­ri­le, au fost sto­pa­te pre­luă­ri­le străi­ne de ac­ti­ve stra­te­gi­ce și au fost in­ter­zi­se pur și sim­plu în sec­toa­re mo­no­po­lis­te cum ar fi uti­li­tăți­le pu­bli­ce, au fost fo­lo­si­te ori­ce opor­tu­ni­tăți de re­lua­re a con­tro­lu­lui asu­pra unor ac­ti­ve din do­me­ni­i­le ex­ploa­tă­rii re­sur­se­lor și dis­tri­buți­i­lor de ener­gie. Vi­za tu­tu­ror aces­to­ra pre­cum și a mul­tor altor mă­suri es­te întă­ri­rea sta­tu­lui, sin­gu­rul ca­re se poa­te lup­ta cu tran­snați­o­na­le­le, pre­cum și, pe cât po­si­bil, spri­ji­ni­rea ca­pi­ta­lu­lui au­toh­ton. Foar­te im­por­tant, încă din pe­ri­oa­da cri­zei de du­pă 2008, au fost uti­li­za­te ezi­tă­ri­le co­ri­fei­lor de pe la Was­hin­gton sau de pe la Bru­xel­les, pre­cum și con­tro­ver­se­le din­tre aceștia pen­tru a înscrie mă­car câte un punct în pro­mo­va­rea unui in­te­res pro­priu. O sin­gu­ră ex­ce­pție exis­tă: Ro­mânia! Și ia­răși în Ro­mânia n-au exis­tat „an­ti­eu­ro­peni“! Ci, din pă­ca­te doar „pro­eu­ro­peni“ca­re au pus Ro­mânia pe ta­vă, la dis­po­ziția UE! De acum, din a do­ua eta­pă a co­lo­nia­lis­mu­lui vest-eu­ro­pe­an în Cen­trul și Es­tul Eu­ro­pei, Ro­mânia se poa­te spu­ne că fa­ce fi­gu­ră uni­că de atâta „eu­ro­pe­nism“ge­ne­ra­li­zat. Și, în ace­as­tă pri­vi­nță, con­cur­sul tră­dă­tor al cla­sei po­li­ti­ce ro­mânești es­te to­tal! Și spe­cial, prin uni­ci­ta­tea sa! Ia­tă prin ce se dis­tin­ge:

- Între­a­ga cla­să po­li­ti­că ro­mâneas­că, in­di­fe­rent de ce par­te a ba­ri­ca­dei se află, es­te uni­tă în cu­get și si­mțiri în a nici nu re­cu­noaște cum­va sta­tu­tul de co­lo­nie al Ro­mâni­ei, da­ră­mi­te de a pu­ne în dis­cuție acest sta­tut. În ase­me­nea con­diții, chiar da­că se vi­ze­a­ză – deși nu prea se vi­ze­a­ză! – a se co­rec­ta vreun efect al rându­i­e­li­lor co­lo­nia­le ac­tua­le din Ro­mânia, ori­ce efort es­te inu­til, întru­cât fă­ră ata­ca­rea cau­ze­lor to­tul es­te de­ge­a­ba.

- Nu cum­va întă­ri­rea, ci, dim­po­tri­vă, dis­tru­ge­rea sta­tu­lui es­te în con­ti­nua­re ur­mă­ri­tă (nici prac­tic și, ce să mai vor­bim, ofi­cial, pri­va­ti­ză­ri­le n-au fost sto­pa­te; în mod elu­cu­brant, sin­gu­ra stra­te­gie exis­ten­tă prin mi­nis­te­re și între­prin­deri de stat es­te pri­va­ti­za­rea; pen­tru între­prin­de­ri­le de stat nu exis­tă nici mă­car le­gi ca­re să le per­mi­tă pre­luări de pe piață în ve­de­rea ex­tin­de­rii ac­ti­vi­tății în ța­ră sau în străi­nă­ta­te).

- În mod in­ca­li­fi­ca­bil, pri­va­ti­za­rea con­ti­nuă, dar nu pe ba­nii pri­vați­lor, ci pe ba­nii con­tri­bua­bi­li­lor (cum se întâmplă în sis­te­mul de să­nă­ta­te, un­de ba­nii cu­leși de stat din con­tri­buți­i­le pen­tru să­nă­ta­te fi­na­nțe­a­ză dez­vol­ta­rea struc­tu­ri­lor pri­va­te).

- În mod aproa­pe ha­lu­ci­nant, nu se in­sti­tu­ie re­gle­men­tări pen­tru pro­te­ja­rea do­me­ni­i­lor și sec­toa­re­lor stra­te­gi­ce, atâtea câte au mai ră­mas (re­sur­se ale sub­so­lu­lui on-sho­re și off-sho­re, hi­dro­cen­tra­le, pă­duri, pă­mânturi agri­co­le), evi­dent pen­tru a le lă­sa cel puțin po­te­nțial la dis­po­ziția ca­pi­ta­lu­lui străin.

- Vul­ne­ra­bi­li­za­rea până la pe­ri­col de dis­pa­riție a ul­ti­me­lor ac­ti­ve im­por­tan­te ale sta­tu­lui ro­mân prin arun­ca­rea lor pe piață, fă­ră vreo pro­te­cție, sub for­ma unui fond zis su­ve­ran de dez­vol­ta­re și in­ves­tiții, ca­re, în bă­taia flu­xu­ri­lor in­ter­nați­o­na­le de ca­pi­ta­luri, poa­te ajun­ge, în nu­mai câți­va ani, la străini, ur­mând a avea soar­ta Fon­du­lui Pro­pri­e­ta­tea, cea mai ma­re ruși­ne a ca­pi­ta­lis­mu­lui ro­mânesc și, prin im­pli­ca­rea străi­nă, a ca­pi­ta­lis­mu­lui inter­nați­o­nal con­tem­po­ran.

- Aser­vi­rea că­tre ca­pi­ta­lul străin îmbra­că for­me dra­ma­ti­ce: mas­ca­ra­da im­po­zi­tă­rii pro­fi­tu­lui, ce per­mi­te ca­pi­ta­lu­lui străin să ex­ter­na­li­ze­ze fă­ră fis­ca­li­za­re 85-90% din pro­fi­tu­ri­le efec­tiv re­a­li­za­te; po­li­ti­ca de ca­do­uri pes­te ca­do­uri ofe­ri­te ca­pi­ta­lu­lui străin, prin așa-nu­mi­ta „re­la­xa­re fis­ca­lă“.

- Adu­ce­rea cos­tu­lui sta­tal pen­tru ca­pi­ta­lul străin ca­re acți­o­nea­ză pe te­ri­to­ri­ul ță­rii la ni­vel de... pa­ra­dis fis­cal.

- Pre­mi­e­ra is­to­ri­că eu­ro­pe­a­nă a de­res­pon­sa­bi­li­ză­rii so­cia­le to­ta­le a ca­pi­ta­lu­lui prin așe­za­rea con­tri­buți­i­lor so­cia­le pen­tru pen­sii și să­nă­ta­te in­te­gral în cârca an­ga­ja­tu­lui.

- Opri­ma­rea ca­pi­ta­lu­lui au­toh­ton; ANAF fa­ce pe leul doar cu fir­me­le ro­mânești, fă­ră nici mă­car a căl­ca pra­gul ce­lor străi­ne, iar DNA nu des­co­pe­ră de­cât hoți și co­ru­pți ro­mâni, străi­nii fi­ind bi­be­lou de po­rțe­lan de nea­tins; așa-nu­mi­ta spri­ji­ni­re a IMM-uri­lor ro­mânești es­te o min­ci­u­nă sfrun­ta­tă.

- Pre­zen­ta­rea ce­lei mai mari tra­ge­dii a po­po­ru­lui ro­mân – be­je­nia a 4-5 mi­li­oa­ne de oa­meni în vârstă de ma­xi­mă po­te­nță de mun­că – pre­cum o in­ves­tiție!

- Si­lu­i­rea fis­ca­li­tății, ca­re ce­re de la fis­ca­li­ta­te ce­ea ce ace­as­ta nu poa­te da și ca­re, prin așa-nu­mi­ta „re­la­xa­re fis­ca­lă“, adu­ce sta­tul ro­mân în fun­dul gol, în in­ca­pa­ci­ta­te de a mai fa­ce ce­va, ori­cum nu in­ves­tiții, în con­diți­i­le în ca­re nu are ba­za mi­ni­mă con­sti­tu­i­tă nici în in­fras­truc­tu­ră, nici în ocro­ti­rea să­nă­tății și edu­cație.

Su­bli­ni­em, încă o da­tă, toa­te aces­tea pe vre­mea „an­ti­eu­ro­pe­a­nu­lui“PSD, zis și „ci­u­ma roșie“! Vă dați se­a­ma ce va ur­ma pe vre­mea „pro­eu­ro­pe­ni­lor“Io­han­nis, PNL, USR-PLUS (Ci­o­loș), ProRo­mânia (Pon­ta), PMP (Bă­ses­cu)?!

ILIE ȘER­BĂ­NES­CU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.