Co­mi­sia ju­ri­di­că, aviz fa­vo­ra­bil în ca­zul Tă­ri­ce­a­nu

Romania Libera - - Prima Pagina -

Co­mi­sia ju­ri­di­că din Se­nat a avi­zat, ieri, înce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, în do­sa­rul în ca­re es­te acu­zat că a pri­mit fo­loa­se ma­te­ria­le de aproa­pe 800.000 de do­lari. Pre­şe­din­te­le co­mi­si­ei, so­cial de­mo­cra­tul Ro­bert Ca­zan­ci­uc, a spus că au fost trei vo­turi „pen­tru“, do­uă ab­ţi­neri şi un vot „împo­tri­vă“.

Co­mi­sia ju­ri­di­că din Se­nat a avi­zat, ieri, înce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, în do­sa­rul în ca­re es­te acu­zat că a pri­mit fo­loa­se ma­te­ria­le de aproa­pe 800.000 de do­lari. Preșe­din­te­le co­mi­si­ei, so­cial-de­mo­cra­tul Ro­bert Ca­zan­ci­uc, a spus că au fost trei vo­turi ”pen­tru”, do­uă ab­ţi­neri și un vot ”împo­tri­vă”. Ra­por­tul Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce are ca­rac­ter con­sul­ta­tiv și va fi tri­mis ple­nu­lui Se­na­tu­lui, ca­re va lua de­ci­zia pri­vind apro­ba­rea sau res­pin­ge­rea

ur­mă­ri­rii pe­na­le. Con­form lui Ca­zan­ci­uc, încă de mar­ţi Bi­ro­ul Per­ma­nent a dis­pus un ter­men de do­uă săp­tă­mâni pen­tru de­pu­ne­rea ra­por­tu­lui, dar aces­ta va fi de­pus mai de­vre­me.

DNA a tran­smis, în 7 noi­em­brie 2018, Se­na­tu­lui ce­re­rea de avi­za­re a înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le în ca­zul lui Tă­ri­ce­a­nu, aces­ta apre­ci­ind că es­te un de­mers po­li­tic și ex­pri­mându-și con­vin­ge­rea că în do­sar e vor­ba de „mul­tă ma­cu­la­tu­ră”.

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu es­te acu­zat că a pri­mit, în pe­ri­oa­da în ca­re era pre­mi­er, „fo­loa­se ma­te­ria­le” de aproa­pe 800.000 de do­lari de la o fir­mă aus­tria­că pen­tru a in­ter­ve­ni pen­tru închei­e­rea unor ac­te adi­ţi­o­na­le la un con­tract de­ru­lat de com­pa­nie. Su­ma pri­mi­tă de Tă­ri­ce­a­nu re­pre­zen­ta un co­mi­si­on de 10 la su­tă din va­loa­rea aces­tor ac­te adi­ţi­o­na­le și ar fi fost fo­lo­si­tă în be­ne­fi­ci­ul dem­ni­ta­ru­lui, fi­ind tran­sfe­ra­tă în ba­za unor con­trac­te fic­ti­ve încheia­te cu mai mul­te com­pa­nii oœsho­re. Do­sa­rul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu are pes­te 70 de vo­lu­me și cu­prin­de pes­te 17.000 de pa­gini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.