Si­mo­na Ha­lep vrea să își ape­re tro­feul en ti­tre

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­ti Frisk

Ha­lep și-a pro­gra­mat un vârf de for­mă pen­tru Inter­na­ţi­o­na­le­le Fran­ţei, un­de are de apă­rat punc­te im­por­tan­te în cla­sa­men­tul mon­dial.

Al doi­lea tur­neu de Ma­re Șlem al anu­lui în te­ni­sul mon­dial, Ro­land Gar­ros,a por­nit ca­ra­va­na ta­blo­u­ri­lor prin­ci­pa­le la înce­pu­tul săp­tă­mânii. Si­mo­na Ha­lep,cam­pi­oa­na en ti­tre pe zgu­ra pa­ri­zia­nă, a tre­cut de­ja în tu­rul se­cund și es­te de­ci­să,din pos­tu­ra de fa­vo­ri­tă 3,să își ape­re cu­nu­na cu lauri.

Si­mo­na Ha­lep a înce­put în trom­bă, cu o vic­to­rie fa­ci­lă împo­tri­va aus­tra­li­en­cei Ajla Tom­lja­no­vic, 6-2, 3-6, 6-1. În

se­tul de­ci­siv,Si­mo­na a dat do­va­dă de ca­rac­ter și a ju­cat ca un me­tro­nom, de­cla­rând ulte­ri­or că ”s-a întors pe câmpul fa­vo­rit de bă­tă­lie, zgu­ra”.Po­lo­ne­za Mag­da Li­net­te es­te a do­ua sa ad­ver­sa­ră în gri­la de la sim­plu fe­mi­nin.Si­mo­na Ha­lep și-a pro­gra­mat un vârf de for­mă pen­tru Inter­nați­o­na­le­le Fra­nței,un­de are de apă­rat punc­te im­por­tan­te în cla­sa­men­tul mon­dial.

Iri­na Be­gu a tre­cut de chi­ne­zoai­ca Zhu cu un si­me­tric 6-1, 6-1 și va încru­cișa ra­che­ta,în tu­rul se­cund, cu Ka­ta­ri­na Mu­cho­va,din Ce­hia.Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu nu și-a po­tri­vit ca­de­nța și a fost eli­mi­na­tă de ru­soai­ca Ale­xan­dro­va cu 6-4,6-4,ea pi­er­zând con­cen­tra­rea în mo­men­te­le-cheie.

So­ra­na Cîrstea ne-a între­git bu­cu­ria cu o ca­li­fi­ca­re în tu­rul al doi­lea, du­pă vic­to­ria cu K. Ju­van, luc­ky-lo­ser, scor 5-7, 6-4, 7-5. Me­ci­ul ur­mă­tor,cu Bol­so­va (Spa­nia), se anu­nță foar­te di­fi­cil.Bian­ca Andre­es­cu, re­pre­zen­tând Ca­na­da,s-a im­pus în fața unei ju­că­toa­re in­co­mo­de din Ce­hia, M. Bo­uz­ko­va, scor 5-7, 6-4, 6-4.

La mas­cu­lin, aven­tu­ra lui Ma­ri­us Co­pil s-a re­zu­mat la un sin­gur meci,cel pi­er­dut în tu­rul inau­gu­ral în fața fran­ce­zu­lui Be­noit Pai­re,cu sco­rul de 6-4,6-7 (5),6-0,6-1. Co­pil con­ti­nuă însă la du­blu, aco­lo un­de fa­ce pe­re­che cu un spe­cia­list, in­dia­nul Ro­han Bo­pan­na.Cei doi s-au ca­li­fi­cat du­pă vic­to­ria cu 6-3, 7-6 (4) în fața ca­pi­lor de se­rie nu­mă­rul 6, Klaa­sen și Ve­nus. Tot la du­blu, Ho­ria Te­cău și olan­de­zul Je­an Ju­li­en Ro­jer, ca­pi de se­rie nu­mă­rul 10,au tre­cut de psi­ho­lo­gi­cul tur întâi, prin vic­to­ria cu 6-3, 7-6 (4) în fața tan­de­mu­lui sud-ame­ri­can Ga­rin/Lon­de­ro.

La du­blu fe­mi­nin încă nu se dis­pu­ta­se­ră me­ci­uri la ora re­dac­tă­rii aces­tor rânduri. Iri­na Be­gu și Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu au fost de­sem­na­te fa­vo­ri­te 14 de că­tre or­ga­ni­za­tori, în vre­me ce Ra­lu­ca Ola­ru și croa­ta Ju­rak înde­pli­nesc sta­tut de fa­vo­ri­te 16.

Iri­na Ba­ra joa­că ală­turi de sârboai­ca Ja­ku­po­vic, iar Ale­xan­dra Mi­tu cu Pu­tin­tse­va, din Ka­zak­hstan.

S-a for­mat și ta­blo­ul de du­blu mixt, aco­lo un­de emoți­i­le noas­tre se vor împă­rți pen­tru Ra­lu­ca Ola­ru, în echi­pă cu croa­tul Fran­co Sku­gor, res­pec­tiv Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu,ca­re joa­că ală­turi de bri­ta­ni­cul Inglot.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.