Ca­re sunt ce­le mai do­ri­te des­ti­nații de con­ce­diu din Ro­mânia

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Vo­u­che­re­le de va­can­ţă se ofe­ră cu ta­xe 0 pen­tru an­ga­ja­tor, iar an­ga­ja­tul plă­tește pen­tru ele doar 10 la su­tă im­po­zit pe venit.

Anga­ja­to­rii din Ro­mânia sunt tot mai dis­puși să ofe­re vo­u­che­re de va­ca­nță, iar an­ga­jații sunt încântați să le fo­lo­se­as­că, în con­diți­i­le în ca­re sis­te­mul de vo­u­che­re de va­ca­nță are ace­le­ași fa­ci­li­tăți fis­ca­le ca și ti­che­te­le de ma­să.

Vo­u­che­re­le de va­ca­nță se ofe­ră cu ta­xe 0 pen­tru an­ga­ja­tor, iar an­ga­ja­tul plă­tește pen­tru ele doar 10 la su­tă im­po­zit pe venit. În aces­te con­diții, pe an­sam­blul anu­lui 2018, doar pe un sin­gur si­te spe­cia­li­zat, be­ne­fi­ton­li­ne. ro, s-au fă­cut pes­te 21.000 de tran­za­cții cu vo­u­che­re de tu­rism în Ro­mânia, în va­loa­re de pa­tru mi­li­oa­ne de lei.

Uti­li­za­rea de ti­che­te de va­ca­nță înre­gis­tre­a­ză o crește­re ex­plo­zi­vă. Astfel, în pri­me­le cinci luni din anul 2019, an­ga­jații au re­a­li­zat cir­ca 9.000 de ase­me­nea tran­za­cții, cum­pă­rând va­ca­nțe în va­loa­re de pes­te șap­te mi­li­oa­ne de lei, ce­ea ce re­pre­zin­tă cu pes­te 75 la su­tă mai mult de­cât în între­gul an 2018.Se es­ti­me­a­ză că până la sfârși­tul anu­lui 2019 an­ga­jații ro­mâni vor cum­pă­ra va­ca­nțe in­ter­ne de pes­te 15 mi­li­oa­ne de lei.

Da­că în anul 2018 tran­za­cți­i­le cu vo­u­che­re de va­ca­nță erau pe lo­cul cinci în to­pul pre­fe­ri­nțe­lor cli­e­nți­lor,ele sunt,în anul 2019,pe lo­cul al trei­lea în fun­cție de va­loa­rea chel­tu­i­tă, du­pă ti­che­te­le de ma­să și ca­do­uri, a ex­pli­cat Ste­lian Bog­za, co­fon­da­tor al plat­for­mei be­ne­fi­ton­li­ne.ro.

Crește­rea pon­de­rii tran­za­cți­i­lor cu ti­che­te de tu­rism se da­to­re­a­ză, în pri­mul rând, crește­rii bu­ge­te­lor de be­ne­fi­cii ex­tra­sa­la­ria­le alo­ca­te de an­ga­ja­tori. An­ga­jații au fo­lo­sit de­ja în anul 2019 vo­u­che­re de va­ca­nță – la înce­pu­tul anu­lui pen­tru a mer­ge în stați­uni de schi, iar apoi pen­tru mi­ni­va­ca­nța de Paști și 1 Mai. Până în anul 2019,an­ga­jații își fo­lo­se­au ti­che­te­le de va­ca­nță mai ales pen­tru pe­ri­oa­da ve­rii și a înce­pu­tu­lui de toam­nă.

Pen­tru per­soa­ne­le ca­re dețin vo­u­che­re de va­ca­nță, prin­ci­pa­le­le des­ti­nații ale­se sunt Va­lea Pra­ho­vei, li­to­ra­lul ro­mânesc, Del­ta Du­nă­rii, pre­cum și orașe­le Cluj-Na­po­ca și Si­ghișoa­ra.

„Mu­lți din­tre an­ga­jați și-au pla­ni­fi­cat va­ca­nțe­le și în fun­cție de fes­ti­va­lu­ri­le de mu­zi­că. De ace­ea, ju­dețul Cluj, un­de au loc do­uă eveni­men­te mu­zi­ca­le im­por­tan­te pe plan in­ter­nați­o­nal, pre­cum Untold și Elec­tric Cas­tle, se află în to­pul ale­ge­ri­lor pen­tru ci­ty-bre­ak.Din ace­lași mo­tiv, și li­to­ra­lul, un­de se des­fășoa­ră fes­ti­va­luri pre­cum Ne­ver­sea sau ce­le din Va­ma Ve­che, es­te ales și ca des­ti­nație de ci­ty-bre­ak în pre­aj­ma eveni­men­te­lor mu­zi­ca­le”, spu­ne Ste­lian Bog­za.

În pre­zent, me­dia de preț a unei va­ca­nțe achi­ta­te prin in­ter­me­di­ul vo­u­che­re­lor de va­ca­nță es­te de 324 de lei. În schimb, atunci când an­ga­jații își per­mit să-și plă­te­as­că va­ca­nțe­le cu bani cash, va­loa­rea me­die plă­ti­tă pen­tru a mer­ge în con­ce­diu se du­ble­a­ză.

Ci­ne fa­ce aran­ja­men­te­le pen­tru va­ca­nță

Ca și anul tre­cut, por­tre­tul-ro­bot al cli­en­tu­lui ca­re cum­pă­ră o va­ca­nță în Ro­mânia es­te ur­mă­to­rul: băr­bat, vârsta me­dia 37 de ani, lo­cu­i­ește în me­di­ul ur­ban și lu­cre­a­ză în com­pa­nii de pro­du­cție sau ser­vi­cii.

Cu toa­te aces­tea, cea mai scum­pă va­ca­nță din anul 2018 a fost cum­pă­ra­tă de o doam­nă din ca­te­go­ria de vârstă 24-37 de ani. Pa­che­tul ales a fost o va­ca­nță de șap­te zi­le, pen­tru pa­tru per­soa­ne, în Del­ta Du­nă­rii, pen­tru ca­re s-a plă­tit su­ma to­ta­lă de 5.600 lei.

FO­TO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.