PSD păs­tre­a­ză șe­fia Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mar­cel Ci­o­la­cu (PSD) a fost ales preșe­din­te al Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor, fi­ind sus­ţi­nut și de ALDE și Mi­no­ri­tă­ţi. El a învins-o pe Ra­lu­ca Tur­can (PNL), sus­ţi­nu­tă și de USR și PMP. Pen­tru a strânge vo­tu­ri­le, PSD i-a pro­mis lui Tă­ri­ce­a­nu că îl va sal­va de ur­mă­ri­rea pe­na­lă și a ac­cep­tat ca Pro Ro­mânia să ai­bă grup par­la­men­tar. Ci­o­la­cu a ab­sol­vit Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal de Apă­ra­re și a fost un apro­piat al lui Omar Hays­sam.

Mar­cel Ci­o­la­cu (PSD) a fost ales preșe­din­te al Ca­me­rei De­pu­tați­lor. Pen­tru păs­tra­rea pos­tu­lui, PSD i-a pro­mis lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu că îl va sal­va de ur­mă­ri­rea pe­na­lă și a ac­cep­tat ca Pro Ro­mânia să ai­bă grup par­la­men­tar. Ci­o­la­cu a ab­sol­vit Co­le­gi­ul Nați­o­nal de Apă­ra­re.

De­pu­ta­tul PSD Mar­cel Ci­o­la­cu a fost ales preșe­din­te al Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor, post ră­mas va­cant du­pă con­dam­na­rea lui Li­viu Drag­nea. Ci­o­la­cu, su­sți­nut de PSD și ALDE, a ob­ţi­nut 172 de vo­turi pen­tru pos­tul de preșe­din­te al Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor. Ra­lu­ca Tur­can, de­pu­tat PNL, sus­ţi­nu­tă și de PMP și USR, a ob­ţi­nut 100 de vo­turi. De­pu­ta­tul UDMR Ke­le­men Hu­nor a obți­nut 20 de vo­turi. To­to­da­tă, 11 vo­turi au fost anu­la­te. Vo­tul a fost se­cret. PSD și ALDE au 159 de vo­turi, ce­ea ce înse­am­nă că Mar­cel Ci­o­la­cu a obți­nut în plus 13 vo­turi, din par­tea Mi­no­ri­tăți­lor și, po­si­bil, a de­pu­tați­lor Pro Ro­mânia. Po­ziția ofi­cia­lă a Pro Ro­mânia a fost că nu su­sți­ne ni­ci­u­nul din­tre can­di­dați.

Po­ziția ce­lui de-al trei­lea om în stat a fost de­cla­ra­tă, ieri, va­can­tă, ofi­cial, în ple­nul Ca­me­rei De­pu­tați­lor, du­pă ce fos­tul preșe­din­te Li­viu Drag­nea a fost con­dam­nat și încar­ce­rat. Pen­tru va­li­da­rea unui nou preșe­din­te es­te ne­voie de mi­ni­mum 165 de vo­turi, pe ca­re, în pre­zent, nici Coa­liția, nici Opo­ziția nu le dețin. În acest con­text, s-au de­cla­nșat ne­go­ci­e­ri­le cu Mi­no­ri­tăți­le și gru­pul de­pu­tați­lor in­de­pen­de­nți con­tro­lați de Vic­tor Pon­ta.

În toi­ul ne­go­ci­e­ri­lor, a mai apă­rut o pro­ble­mă, de da­ta ace­as­ta în in­te­ri­o­rul coa­liți­ei PSD-ALDE. Co­mi­sia ju­ri­di­că de la Se­nat, do­mi­na­tă de PSD, a apro­bat un ra­port fa­vo­ra­bil înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Par­la­men­ta­rii ALDE au fost ex­trem de ne­mu­lțu­miți de mo­dul cum au pro­ce­dat so­cial-de­mo­crații.

Ne­go­ci­eri Tă­ri­ce­a­nu-Dăn­ci­lă

Din acest mo­tiv, de­pu­tații ALDE au ră­mas în ex­pec­ta­ti­vă, iar șe­di­nța Ca­me­rei De­pu­tați­lor în ca­re tre­bu­ia ales no­ul preșe­din­te a fost sus­pen­da­tă pen­tru o oră. PSD îi pro­mi­se­se lui Tă­ri­ce­a­nu că vo­tul pen­tru ri­di­ca­rea imu­ni­tății sa­le în Co­mi­sia ju­ri­di­că a Se­na­tu­lui va fi amânat cu do­uă săp­tă­mâni. Însă, Ro­bert Ca­zan­ci­uc (PSD), preșe­din­te­le Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce, a con­vo­cat șe­di­nța și a ce­rut vot ieri în re­gim de ur­ge­nță. Ca­zan­ci­uc nu a acți­o­nat în ba­za unei in­di­cații de la par­tid, ci din cau­za su­pă­ră­rii că nu a fost no­mi­na­li­zat de par­tid pen­tru fun­cția de mi­nis­tru al Justiției. CEx al PSD a de­sem­nat-o ma­rți se­a­ră pen­tru acest por­to­fo­liu pe Ana Bir­chall.

Ener­vat, Tă­ri­ce­a­nu a su­nat-o pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, cea ca­re es­te preșe­din­te in­te­ri­mar al PSD. A fost ne­voie ca pre­mi­e­rul să vi­nă la Par­la­ment, pen­tru o dis­cuție cu Tă­ri­ce­a­nu. În ur­ma dis­cuți­i­lor, pre­mi­e­rul a pri­mit asi­gu­rări din par­tea lui Tă­ri­ce­a­nu că ALDE va vo­ta can­di­da­tul PSD pen­tru șe­fia Ca­me­rei De­pu­tați­lor, adi­că pe Mar­cel Ci­o­la­cu. În schimb, so­cial-de­mo­crații i-au dat asi­gu­rări lui Tă­ri­ce­a­nu că îl vor spri­jini la vo­tul din ple­nul Se­na­tu­lui, ca­re es­te de­ci­siv pen­tru ur­mă­ri­rea sa pe­na­lă. Li­de­rul de grup al se­na­to­ri­lor PSD, Șer­ban Ni­co­lae, a spus că nu cre­de că se­na­to­rii PSD vor vo­ta în plen pen­tru ri­di­ca­rea imu­ni­tății lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. ”A fost o ches­ti­u­ne con­fu­ză. E anor­mal ca mem­brii Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce să vo­te­ze de do­uă ori, o da­tă în co­mi­sie și o da­tă în plen, pe o ches­ti­u­ne ca­re ți­ne de pro­ce­du­ră pe­na­lă”, a ex­pli­cat Șer­ban Ni­co­lae vo­tul din Co­mi­sia Ju­ri­di­că.

Ce a obți­nut Vic­tor Pon­ta

Pe de altă par­te, PSD a ac­cep­tat ca Pro Ro­mânia, par­ti­dul lui Vic­tor Pon­ta, să își for­me­ze grup par­la­men­tar, încer­când să obți­nă neu­tra­li­ta­tea aces­tei for­mați­uni, ca­re în tre­cut a vo­tat împo­tri­va PSD. Vic­tor Pon­ta va fi li­de­rul aces­tui grup par­la­men­tar, iar Mi­hai Tu­do­se unul din­tre vi­ce­li­deri. Exis­te­nța unui grup par­la­men­tar înse­am­nă pri­vi­le­gii su­pli­men­ta­re con­cre­ti­za­te în bi­ro­uri, se­cre­ta­re sau mașini pen­tru de­pu­tații Pro Ro­mânia. În schim­bul re­cu­noaște­rii gru­pu­lui, de­pu­tații Pro Ro­mânia, de la ca­re se aștep­ta să vo­te­ze cu Opo­ziția, au anu­nțat că nu su­sțin ni­ci­un can­di­dat. ”Am spus că nu vo­tăm pen­tru Mar­cel Ci­o­la­cu. Am spus la fel însă că nu vo­tăm cu Ra­lu­ca Tur­can! Toți cei su­pă­rați acum tre­bu­ie să ac­cep­te de­ci­zia noas­tră! Nu da­to­răm ni­mic nici PSD, nici PNL - deci nu tre­bu­ie să dăm ni­mic la schimb!”, a ex­pli­cat Pon­ta.

Com­por­ta­men­tul PSD a fost ta­xat de Ra­lu­ca Tur­can, can­di­da­tul Opo­ziți­ei. ”Aici s-au tran­zac­ţi­o­nat vo­turi, s-au fă­cut șan­ta­je asu­pra unor vo­turi. Am asis­tat la tran­zac­ţi­o­nări je­nan­te chiar și azi. Da­că PSD venea azi cu un com­por­ta­ment ca­re ară­ta că a înţe­les, nu am fi avut ni­mic împo­tri­vă să vă lă­săm să con­du­ce­ţi în con­ti­nua­re Ca­me­ra”, a acu­zat Ra­lu­ca Tur­can.

FO­TO: INQUAM PHOTOS/GEORGE CĂ­LIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.