Fis­cul, vi­no­vat pen­tru frau­da de TVA ca­re afec­te­a­ză com­pa­ni­i­le de bu­nă-cre­din­ţă P7

Com­pa­ni­i­le de bu­nă­cre­din­ţă sunt mai afec­ta­te de mă­su­ri­le de com­ba­te­re a frau­dei de TVA de­cât ce­le frau­du­loa­se. Așa ara­tă re­zul­ta­te­le unui son­daj fă­cut de Pri­ce wa­ter ho­u­se Coo­pers (PwC) Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Com­pa­ni­i­le de bu­nă-cre­din­ţă sunt mai afec­ta­te de mă­su­ri­le de com­ba­te­re a frau­dei de TVA de­cât ce­le frau­du­loa­se. Aşa ara­tă re­zul­ta­te­le unui son­daj fă­cut de Pri­ce­wa­ter­ho­u­seCoo­pers (PwC) Ro­mânia.

Mă­su­ri­le le­gis­la­ti­ve fis­ca­le su­pli­men­ta­re im­pu­se de au­to­ri­tă­ţi, con­troa­le­le fis­ca­le încru­ci­şa­te şi con­cu­ren­ţa ne­loia­lă sunt per­ce­pu­te de că­tre ma­jo­ri­ta­tea com­pa­ni­i­lor res­pon­den­te drept prin­ci­pa­le­le con­se­cin­ţe ale fe­no­me­nu­lui frau­dei de TVA asu­pra ac­ti­vi­tă­ţii lor.

Cum es­te po­si­bil aşa ce­va, în con­di­ţi­i­le în ca­re pro­ce­du­ri­le le­ga­le ar tre­bui să avan­ta­je­ze com­pa­ni­i­le cin­sti­te şi să du­că la dis­pa­ri­ţia tran­zac­ţi­i­lor la ne­gru, frau­de de tip ca­ru­sel etc.?

Adrian Ben­ţa, con­sul­tant fis­cal, atra­ge aten­ţia că „TVA re­pre­zin­tă o ta­xă pu­să pe un lanţ întreg de co­mer­cia­li­za­re. De obi­cei, frau­de­le apar pe la ca­pe­te­le lan­ţu­lui de frau­da­re, fie că es­te o frau­dă de tip ca­ru­sel, fie că tu, pur şi sim­plu, pici într-o astfel de frau­da­re fă­ră să ştii“.

Bi­ne, şi atunci cum se pe­trec lu­cru­ri­le, de ajung să plă­te­as­că oa­le­le spar­te com­pa­ni­i­le co­rec­te? „Atunci, de obi­cei, ace­le com­pa­nii de la ca­pe­te dis­par ra­pid, ori li­chi­di­ze­a­ză ba­nii şi îi dau pa­tro­ni­lor so­ci­e­tă­ţi­lor res­pec­ti­ve. Ba­nii dis­par, nu mai sunt uti­li­za­bi­li“, a spus Ro­mâni­ei li­be­re Ben­ţa.

„Pe­ri­oa­da crun­tă a ani­lor 2015 - 2017“

To­tu­şi, con­cret, de ce anu­me sunt afec­ta­te în pri­mul rând fir­me­le co­rec­te, nu ce­le cu ade­vă­rat eva­zi­o­nis­te? „În pe­ri­oa­da ace­ea crun­tă, a ani­lor 2015 – 2017, au înce­put ce­le mai du­re con­troa­le. Adu­ce­ţi­vă amin­te şi de ce­le­bra De­cla­ra­ţie 088“, amin­teş­te ex­per­tul. Anu­me, lu­cru­ri­le se pe­tre­ce­au cam în fe­lul ur­mă­tor: au­to­ri­tă­ţi­le fis­ca­le se du­ce­au la con­tri­bua­bi­lii cin­sti­ţi, ca­re ră­mâneau în pia­ţă, şi le spu­neau că au cum­pă­rat bu­nuri şi ser­vi­cii de la fir­me-fan­to­mă.

Întru­cât fir­me­le-fan­to­mă erau greu de prins de că­tre Fis­cul Ro­mân, ANAF le anu­la aces­tor fir­me cin­sti­te drep­tu­ri­le de de­du­ce­re de TVA şi le sta­bi­lea în sar­ci­nă de­bi­te­le res­tan­te. „Mai mult, ca să fie tre­a­ba tre­a­bă, se blo­ca, prin plânge­re pe­na­lă, pro­ce­du­ra ad­mi­nis­tra­ti­vă“, is­to­ri­seş­te Adrian Ben­ţa.

Fir­ma pu­tea să fa­că con­tes­ta­ţie. Dar ace­la­şi Fisc nu era obli­gat să mai răs­pun­dă şi nu se pu­tea du­ce în in­stan­ţă de­cât du­pă ce a tre­cut de o anu­mi­tă eta­pă a plânge­rii pe­na­le. Toa­te aces­te pro­ce­duri to­xi­ce pen­tru me­di­ul de afa­ceri au fost fo­lo­si­te frec­vent.

„Cu­nosc ca­zuri şi acum. Mai pu­ţin frec­ven­te în anii de glo­rie 2018 – 2019. În mo­men­tul în ca­re Fis­cul fă­cea o plânge­re pe­na­lă unei fir­me, ace­as­ta avea blo­ca­tă ac­ţi­u­nea în in­stan­ţă, dar ANAF pu­tea şi poa­te şi acum să te exe­cu­te si­lit“, de­ta­lia­ză Ben­ţa.

Ca­re es­te în ace­as­tă si­tua­ţie efec­tul asu­pra unei fir­me co­rec­te, cu un pro­fit de­cent, plă­ti­toa­re de TVA? Atunci sunt ce­le mai mul­te şan­se să închi­zi afa­ce­rea. Da­că nu eş­ti foar­te so­lid fi­nan­ciar, da­că nu ai o ar­ma­tă de con­sul­tan­ţi, da­că nu ai avo­ca­ţi buni, „da­că nu plă­teş­ti niş­te con­ta­bi­li buni, să fa­că şap­te­zeci de mii de hârtii, într-un la­bi­rint de pro­ce­duri, ai toa­te şan­se­le să închi­zi afa­ce­rea“, atra­ge aten­ţia con­sul­tan­tul fis­cal.

Fă­ră res­pon­sa­bi­li­ta­te punc­tua­lă

Toa­te aces­tea se întâmplă pen­tru că, în caz con­trar, cei ca­re fac ace­le in­spec­ţii nu au res­pon­sa­bi­li­ta­tea punc­tua­lă să va­dă ce s-a mai întâmplat cu cel că­ru­ia i-a fă­cut plânge­re pe­na­lă. Aces­ta s-a ju­de­cat trei ani, ne­vi­no­vat, apoi a câşti­gat în in­stan­ţă, iar tu, Fisc, ca­re i-ai fă­cut plânge­rea pe­na­lă de la ca­re a por­nit tot cir­cul, nu mai ai nici o res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru ac­ţi­u­nea ta.

La ni­ve­lul unor bu­si­ness-uri în na­tu­ră, de exem­plu de pro­du­se ali­men­ta­re în can­ti­tă­ţi mari şi foar­te mari, exis­ta ten­ta­ţia, acum câţi­va ani, când TVA era 24%, să se elu­de­ze pla­ta TVA. Se lu­cra la ne­gru pen­tru că mi­za tran­zac­ţi­ei pur­tă­toa­re de TVA era de un sfert din ci­fra to­ta­lă a tran­zac­ţi­ei. În acest mo­ment, acest gen de frau­dă la TVA mai es­te una sub­stan­ţia­lă, im­por­tan­tă sau nu?

„La bu­nu­ri­le ali­men­ta­re, acum TVA es­te 9%. A scă­zut aşa­dar pon­de­rea şi mi­za de la un sfert la o ze­ci­me din tran­zac­ţie. Ten­ta­ţia să mai faci frau­dă la 9% nu mai es­te atât de ma­re“, a spus RL Adrian Ben­ţa.

Con­sul­tan­tul fis­cal amin­teş­te că „joia tre­cu­tă, a fost pu­bli­ca­tă o no­uă or­do­nan­ţă, prin ca­re Gu­ver­nul a re­dus la 5% TVA pen­tru pro­du­se­le tra­di­ţi­o­na­le şi a in­tro­dus o vir­gu­lă: prin or­din al mi­nis­tru­lui Agri­cul­tu­rii, se va sta­bi­li mai exact ce înse­am­nă ace­as­ta“.

Adi­că, anu­me ce înse­am­nă „pro­du­se tra­di­ţi­o­na­le“. Ca de obi­cei, exis­tă un ce­va ca­re păs­tre­a­ză în sus­pen­sie lu­cru­ri­le. De da­ta ace­as­ta, acel ce­va es­te le­gat de o for­mu­la­re exis­ten­tă în ac­tul nor­ma­tiv.

„Noi nu ştim cât de ma­re es­te acum frau­da de TVA. Exis­tă stu­dii des­pre cât TVA ar tre­bui să înca­săm noi, dar nu ştim cât de ma­re es­te frau­da de TVA. Plus că, la mo­men­tul la ca­re s-au fă­cut stu­di­i­le pe frau­da ace­as­ta de TVA, s-au fă­cut pe TVA 24%“, ex­pli­că Ben­ţa.

Fo­cus pe frau­da de tip ca­ru­sel

Dis­cu­tăm, atra­ge aten­ţia spe­cia­lis­tul, des­pre mai mul­te ti­puri de eva­zi­u­ne fis­ca­lă. Pri­ma es­te ma­rea eva­zi­u­ne fis­ca­lă, ca­re în ge­ne­ral are loc prin frau­dă fis­ca­lă, cu so­li­ci­tări de ram­bur­sări de TVA. „Aici, pro­ba­bil că es­te o frau­dă des­tul de ma­re, aşa-nu­mi­ta frau­dă ca­ru­sel, ba­za­tă în prin­ci­pal pe ram­bur­sări de TVA“, spu­ne Adrian Ben­ţa.

A do­ua es­te mi­ca frau­dă, ca­re, într-un con­text din aces­ta cu foar­te mul­te fir­me re­la­tiv mici, pur­tă­toa­re de TVA, are şi ea o pon­de­re sem­ni­fi­ca­ti­vă. Ben­ţa dă exem­plul per­so­nal.

„Acum 12 ani, ne-am mu­tat şi noi într-o ca­să cum­pă­ra­tă, ca fa­mi­lie tână­ră. Am vrut şi noi să pu­nem ter­mo­pan. Am ci­o­că­nit în uşă, la o fir­mă de ter­mo­pa­ne. Bu­nă zi­ua – bu­nă zi­ua. Vre­au să-mi pun ter­mo­pan la bu­că­tă­rie. Pri­ma între­ba­re: vrei cu fac­tu­ră sau fă­ră fac­tu­ră? Ca­re e di­fe­ren­ţa? Cu fac­tu­ră era 1.000 de lei plus TVA, fă­ră fac­tu­ră era doar 1.000 de lei. Astfel de ca­zuri, chiar da­că sunt mici, la ni­vel ge­ne­ral pot avea o pon­de­re des­tul de ma­re“, îşi amin­teş­te con­sul­tan­tul fis­cal.

Si­gur, ace­as­tă eva­zi­u­ne fis­ca­lă dă de mânca­re la foar­te mul­ţi ce­tă­ţeni. Ea hră­neş­te foar­te mul­ţi pro­pri­e­tari de mici bu­si­ness-uri. Dar ace­as­ta nu scu­ză lu­cru­ri­le de­loc, pen­tru că sta­tul tre­bu­ie şi el ali­men­tat cu bani la bu­ge­te, con­form le­gii, în spi­ri­tul şi li­te­ra aces­teia.

„Au­to­ri­tă­ţi­le fis­ca­le au im­pus în ul­ti­mii ani mai mul­te mă­suri pen­tru a re­du­ce frau­da şi eva­zi­u­nea fis­ca­lă“, amin­teş­te Da­ni­el Anghel, par­te­ner PwC şi li­der al De­par­ta­men­tu­lui de Ta­xe şi Con­sul­tan­ţă Ju­ri­di­că.

Cel mai re­cent exem­plu es­te pla­ta de­fal­ca­tă a TVA. Mă­su­ra ace­as­ta, des­pre ca­re „Ro­mânia li­be­ră“a scris de mai mul­te ori, a fost adop­ta­tă în ci­u­da de­za­van­ta­je­lor evi­den­te şi a lip­sei de ga­ran­ţii că va re­du­ce frau­da.

Mai mult, mă­su­ra şi-a do­ve­dit ine­fi­ci­en­ţa. Pe 16 de­cem­brie 2018, Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia, între­bat de RL ce mo­di­fi­cări ar tre­bui fă­cu­te la Co­dul Fis­cal, a in­di­cat, prin­tre alte­le, eli­mi­na­rea spli­tă­rii TVA. În loc de ace­as­ta, pe 21 de­cem­brie 2018 a apă­rut ce­le­bra OUG 114, ate­nua­tă ulte­ri­or cu OUG 19.

Pen­tru ma­jo­ri­ta­tea con­tri­bua­bi­li­lor oneş­ti, aces­te de­ci­zii, pre­cum de­fal­ca­rea co­tei de TVA, au mă­rit cos­tu­ri­le şi au ne­ce­si­tat alo­ca­rea su­pli­men­ta­ră de re­sur­se pen­tru a înde­plini ce­rin­ţe­le le­ga­le.

„În ace­la­şi timp, con­tri­bua­bi­lii oneş­ti nu au ob­ser­vat o scă­de­re dra­ma­ti­că a frau­dei, astfel încât efor­tul lor să fie com­pen­sat prin­tr-o ame­li­o­ra­re a me­di­u­lui eco­no­mic“, a mai spus re­pre­zen­tan­tul PwC.

Astfel că fir­me­le au ajuns să con­si­de­re că im­pac­tul cel mai ma­re al frau­dei de TVA, re­sim­ţit în ac­ti­vi­ta­tea lor, es­te in­dus de mă­su­ri­le le­gis­la­ti­ve şi ad­mi­nis­tra­ti­ve ale au­to­ri­tă­ţi­lor, lua­te, pa­ra­do­xal, toc­mai cu sco­pul de a com­ba­te fe­no­me­nul şi, im­pli­cit, de a spri­jini con­tri­bua­bi­lii co­rec­ţi.

FO­TO PIXABAY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.