Inves­ti­ţii în să­nă­ta­te

În săp­tă­mâna di­nain­tea ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, do­uă in­ves­tiții im­por­tan­te în do­me­ni­ul să­nă­tății au fost anu­nța­te în ju­dețul Con­sta­nța. Cen­tru pa­lia­tiv în Con­sta­nța, spi­tal re­a­bi­li­tat în Med­gi­dia

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

În săp­tă­mâna di­nain­tea ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, do­uă in­ves­tiții im­por­tan­te în do­me­ni­ul să­nă­tății au fost anu­nța­te în ju­dețul Con­sta­nța.

Ju­dețul Con­sta­nța va avea din nou un cen­tru de îngri­jiri pa­lia­ti­ve, du­pă ce, în sep­tem­brie 2017, cel ca­re exis­ta, sub oblă­du­i­rea unei or­ga­ni­zații non­gu­ver­na­men­ta­le, a fost închis, din mo­ti­ve cri­ti­ca­te atunci de ace­as­ta. Acum, cen­trul a fost re­des­chis, sub um­bre­la Spi­ta­lu­lui Cli­nic Ju­dețe­an de Ur­ge­nță „Sfântul Apos­tol Andrei“Con­sta­nța. Clă­di­rea (în ca­re înain­te a fun­cți­o­nat „Ca­sa Soa­re­lui“) a fost com­plet re­no­va­tă. Va­loa­rea in­ves­tiți­ei se ri­di­că la 700.000 lei, din ca­re apro­xi­ma­tiv 200.000 lei re­pre­zin­tă con­tri­buția Spi­ta­lu­lui Cli­nic Ju­dețe­an de Ur­ge­nță Con­sta­nța, iar res­tul de 500.000 lei au fost alo­cați de că­tre Con­si­li­ul Ju­dețe­an Con­sta­nța.

Do­tări mo­der­ne

Clă­di­rea are o su­pra­față con­stru­i­tă de 402 mp și des­fășu­ra­tă de 1.316 mp. No­ul com­par­ti­ment dis­pu­ne de 21 pa­turi împă­rți­te în 12 sa­loa­ne de câte 1, 2 și 3 pa­turi. Atât par­te­rul, cât și ni­ve­lul I sunt pre­vă­zu­te cu spații de so­cia­li­za­re gen li­ving, iar în cur­tea uni­tății es­te ame­na­jat un parc de re­cre­e­re des­ti­nat pa­ci­e­nți­lor. Per­soa­ne­le cu mo­bi­li­ta­te re­du­să au la dis­po­ziție scau­ne mo­bi­le și ca­dre de mers, iar gru­pu­ri­le sa­ni­ta­re sunt pre­vă­zu­te cu adap­tor pen­tru ca­dă și dușuri. Pa­tu­ri­le sunt do­ta­te cu ba­lus­tra­de la­te­ra­le, sunt ar­ti­cu­la­te (pot fi ri­di­ca­te la ni­ve­lul ca­pu­lui și al mem­bre­lor) și au sal­te­le an­ti-es­ca­re. În ace­lași timp, fi­e­ca­re pat dis­pu­ne de sis­tem de aver­ti­za­re; la fel și gru­pu­ri­le sa­ni­ta­re. Asis­ten­te­le me­di­ca­le vor mo­ni­to­ri­za în per­ma­ne­nță pa­ci­e­nții, fi­e­ca­re ni­vel al clă­di­rii fi­ind do­tat cu pos­turi de su­pra­ve­ghe­re ca­re sunt po­ziți­o­na­te în spații des­chi­se.

Sche­ma de per­so­nal nu e com­ple­tă

„Ca­sa Soa­re­lui“(cum es­te cu­nos­cu­tă clă­di­rea) a tre­cut din ad­mi­nis­tra­rea Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății în ad­mi­nis­tra­rea do­me­ni­u­lui pu­blic al ju­dețu­lui Con­sta­nța în iu­nie 2018, iar în iu­lie 2018 a fost sem­nat pro­to­co­lul de pre­da­re-pri­mi­re a imo­bi­lu­lui, între CJC și DSP Con­sta­nța. Ulte­ri­or, clă­di­rea a fost pre­lua­tă de că­tre SCJU, iar du­pă ce a de­venit par­te din struc­tu­ra spi­ta­lu­lui au fost de­ma­ra­te lu­cră­ri­le de re­no­va­re și igi­e­ni­za­re. Între­a­ga clă­di­re a fost zu­gră­vi­tă atât la in­te­ri­or, cât și la ex­te­ri­or, s-a mon­tat tar­ckett, au fost înlo­cu­i­te in­sta­lați­i­le sa­ni­ta­re, s-au achi­ziți­o­nat mo­bi­li­er nou, apa­ra­tu­ră me­di­ca­lă, te­le­vi­zoa­re și cal­cu­la­toa­re. La do­ta­rea cen­tru­lui a con­tri­bu­it și Aso­ciația „Sfânta Ana, Ală­turi de Ti­ne“.

În pa­ra­lel cu lu­cră­ri­le de re­no­va­re, au fost or­ga­ni­za­te con­cur­suri pen­tru an­ga­ja­rea per­so­na­lu­lui. În mo­men­tul de față, echi­pa es­te for­ma­tă din doi me­dici cu com­pe­te­nțe în îngri­jiri pa­lia­ti­ve, 8 asis­ten­te, 8 in­fir­mi­e­re, 5 îngri­ji­toa­re și 4 bran­car­di­eri. Echi­pa es­te coor­do­na­tă de dr. Ange­li­ca Las­cu. Mai bi­ne de ju­mă­ta­te din per­so­na­lul cen­tru­lui fa­ce par­te din fos­ta echi­pă ca­re lu­cra la „Ca­sa Soa­re­lui“. Sche­ma de per­so­nal va fi com­ple­ta­tă pe par­curs, ur­mând să fie scoa­se la con­curs pos­turi pen­tru psi­ho­log, ki­ne­to­te­ra­peut, re­gis­tra­tor me­di­cal și asis­tent. Cen­trul ar tre­bui să poa­tă pri­mi pa­ci­e­nți de la 1 iu­nie.

Se lu­cre­a­ză la Ra­di­o­te­ra­pie

„A fost un proi­ect de su­flet, pen­tru ca­re am de­pus toa­te efor­tu­ri­le. De astă­zi, cei ca­re au ne­voie de ser­vi­ci­i­le com­par­ti­men­tu­lui de Îngri­jiri Pa­lia­ti­ve pot be­ne­fi­cia de îngri­ji­rea me­di­ca­lă de ca­re au ne­voie, la stan­dar­de eu­ro­pe­ne. În cu­rând re­des­chi­dem și se­cția de Ra­di­o­te­ra­pie, și astfel pa­ci­e­nții pot be­ne­fi­cia de un tra­ta­ment me­di­cal com­plet în ju­dețul Con­sta­nța, fă­ră a fi ne­voiți să ple­ce în alte re­gi­uni ale ță­rii“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța, Ma­ri­us Ho­ria Țuțu­ia­nu.

Ce înse­am­nă îngri­ji­re pa­lia­ti­vă

Îngri­ji­rea pa­lia­ti­vă es­te o dis­ci­pli­nă re­la­tiv re­cen­tă în me­di­ci­na mo­der­nă, s-a dez­vol­tat pe plan mon­dial în ul­ti­me­le de­ce­nii și a de­venit astfel o com­po­nen­tă in­te­gran­tă a ser­vi­ci­i­lor de să­nă­ta­te. Po­tri­vit Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, îngri­ji­rea pa­lia­ti­vă „îmbu­nă­tățește ca­li­ta­tea vi­eții pa­ci­e­nți­lor și fa­mi­li­i­lor aces­to­ra atunci când se con­frun­tă cu o boa­lă ame­ni­nță­toa­re de viață, prin pre­veni­rea și înlă­tu­ra­rea su­fe­ri­nței, eva­lua­rea co­rec­tă și tra­ta­men­tul du­re­rii și al altor pro­ble­me fi­zi­ce, psi­ho-so­cia­le și spi­ri­tua­le“.

Cei ca­re vor fi in­ter­nați în Cen­trul de Îngri­jiri Pa­lia­ti­ve sunt atât pa­ci­e­nți on­co­lo­gici, cât și non-on­co­lo­gici (pa­ci­e­nți neu­ro­lo­gici, cu bo­li pul­mo­na­re sau car­di­o­vas­cu­la­re), aflați în sta­dii avan­sa­te ale bo­lii. Pen­tru a be­ne­fi­cia de ser­vi­ci­i­le pa­lia­ti­ve gra­tu­i­te cât mai mu­lți pa­ci­e­nți, in­ter­nă­ri­le vor fi efec­tua­te pe pe­ri­oa­de li­mi­ta­te de timp, în ba­za bi­le­tu­lui de tri­mi­te­re de la me­di­cul spe­cia­list sau me­di­cul de fa­mi­lie.

17 mi­li­oa­ne lei pen­tru Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia

În ur­mă cu câte­va zi­le s-a sem­nat și con­trac­tul pen­tru re­a­bi­li­ta­rea Spi­ta­lu­lui Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia. Proi­ec­tul (cu o va­loa­re de 16.978.187,84 lei) es­te fi­na­nțat prin Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal Re­gi­o­nal 20142020 și vi­ze­a­ză lu­crări ce vor fi exe­cu­ta­te într-o pe­ri­oa­dă de 22 de luni, la clă­di­rea Corp Spi­tal și Clă­di­rea Corp Cen­tra­lă Ter­mi­că. Pe lis­ta de lu­crări se află, prin­tre alte­le: izo­la­rea ter­mi­că a pe­re­ţi­lor ex­te­ri­ori, înlo­cu­i­rea tâmplă­ri­ei ex­te­ri­oa­re exis­ten­te, in­clu­siv a ce­lei afe­ren­te ac­ce­su­lui în clă­di­re, cu tâmplă­rie ter­moi­zo­lan­tă, ter­mo-hi­droi­zo­la­rea aco­pe­rișu­lui tip te­ra­să, in­sta­la­rea sis­te­me­lor alter­na­ti­ve de pro­du­ce­re a ener­gi­ei elec­tri­ce și/ sau ter­mi­ce pen­tru con­sum pro­priu, înlo­cu­i­rea cor­pu­ri­lor de ilu­mi­nat flu­o­res­cent și in­can­des­cent cu cor­puri de ilu­mi­nat cu efi­ci­en­ţă ener­ge­ti­că ri­di­ca­tă și du­ra­tă ma­re de via­ţă, înlo­cu­i­rea in­sta­lați­ei de dis­tri­buție a apei reci, exe­cu­ta­rea unei ram­pe de ac­ces pen­tru per­soa­ne cu di­za­bi­li­tăți și pro­cu­ra­rea și mon­ta­rea de lif­turi. „Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia re­pre­zin­tă cea mai im­por­tan­tă uni­ta­te sa­ni­ta­ră si­tua­tă în ini­ma Do­bro­gei, ca­re de­ser­vește anual pes­te un sfert din lo­cu­i­to­rii ju­dețu­lui Con­sta­nța, pes­te 200.000 de pa­ci­e­nți, atât din mu­ni­ci­pi­ul Med­gi­dia, cât și din co­mu­ne­le din între­a­ga zo­nă. Pen­tru a pu­tea asi­gu­ra pa­ci­e­nți­lor con­di­ţii de spi­ta­li­za­re, apa­ra­tu­ră me­di­ca­lă și ser­vi­cii la ce­le mai înal­te stan­dar­de eu­ro­pe­ne, echi­pa ma­na­ge­ria­lă a Spi­ta­lu­lui Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia împreu­nă cu re­pre­zen­ta­nții Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia au ac­ce­sat până în acest mo­ment fon­duri ne­ram­bur­sa­bi­le în va­loa­re de apro­xi­ma­tiv 10 mi­li­oa­ne de eu­ro“, a pre­ci­zat Pri­mă­ria Med­gi­dia într-un co­mu­ni­cat de pre­să. Aces­te fon­duri vi­ze­a­ză: re­no­va­rea Ambu­la­to­ri­u­lui Inte­grat al Spi­ta­lu­lui Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia – pes­te do­uă mi­li­oa­ne de eu­ro; re­a­bi­li­ta­rea blo­cu­lui ma­ter­no-fe­tal – 500.000 do­lari; re­a­bi­li­ta­rea uni­tății sa­ni­ta­re – 3,6 mi­li­oa­ne de eu­ro; do­ta­re cu apa­ra­tu­ră me­di­ca­lă ul­tra­mo­der­nă – 3 mi­li­oa­ne de eu­ro. „Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia re­pre­zin­tă cel mai im­por­tant obi­ec­tiv al mu­ni­ci­pi­u­lui nos­tru și mă bu­cur că, du­pă mul­te pro­ce­duri com­pli­ca­te și hățișuri bi­ro­cra­ti­ce pe ca­re le-am de­pășit, am ajuns și la mo­men­tul im­por­tant de înce­pe­re a lu­cră­ri­lor de re­a­bi­li­ta­re a uni­tății sa­ni­ta­re“, a de­cla­rat pri­ma­rul mu­ni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, Va­len­tin Vra­bie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.