Me­di­cii ro­mâni încep să se reîntoar­că în ţa­ră

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Du­pă ma­jo­ră­ri­le sa­la­ria­le de anul tre­cut din sec­to­rul sa­ni­tar, 150 de doc­tori s-au reîntors să pro­fe­se­ze în Ro­mânia, po­tri­vit unor sta­tis­tici pre­li­mi­na­re, ca­re nu au luat în cal­cul și me­di­cii ca­re lu­cre­a­ză în uni­tă­ţi­le me­di­ca­le apar­ţi­nând de au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le.

Anun­ţul a fost fă­cut de mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, ca­re a de­cla­rat că își

do­rește întoar­ce­rea aca­să a cât mai mul­tor me­dici. „Ne do­rim să re­vi­nă cât mai mul­ţi, dar ne do­rim să ple­ce cât mai pu­ţini, prac­tic aici es­te ba­lan­ţa. Și cred că ci­fre­le vor­besc de la si­ne – 411 cer­ti­fi­ca­te de con­for­mi­ta­te ce­ru­te până în acest mo­ment mie mi se pa­re foar­te pu­ţin și un câștig pen­tru Ro­mânia“, a su­bli­niat mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii. „Avem apro­xi­ma­tiv o

si­tua­ţie, pen­tru că exis­tă niște evi­den­ţe la Cen­trul de Re­sur­se Uma­ne, dar sunt re­zi­den­ţi cum ar fi du­pă ce și-au echi­va­lat stu­di­i­le, noi nu avem evi­den­ţa spi­ta­le­lor în ca­re lu­cre­a­ză, deci ci­fra es­te oa­re­cum apro­xi­ma­ti­vă, dar noi vrem să fa­cem o sta­tis­ti­că. Pen­tru noi es­te im­por­tant să avem me­dici în fi­e­ca­re spi­tal. Sunt în jur de 150 înre­gis­tra­ţi, s-ar pu­tea să

fie mai mul­ţi la spi­ta­le­le au­to­ri­tă­ţi­lor lo­ca­le“, a spus Pin­tea,într-o întâlni­re cu ca­dre me­di­ca­le din ţa­ră, între ca­re me­dici și asis­ten­ţi me­di­ca­li, ca­re au ales să se întoar­că în Ro­mânia.

Ea a mai spus că, de la înce­pu­tul anu­lui și până în pre­zent, au fost eli­be­ra­te 411 cer­ti­fi­ca­te de con­for­mi­ta­te pen­tru me­di­cii ca­re do­resc să pro­fe­se­ze în străi­nă­ta­te. „Ca să po­ţi pro­fe­sa

în străi­nă­ta­te es­te ne­voie de cer­ti­fi­ca­te de con­for­mi­ta­te. În 2010 au fost eli­be­ra­te 7.829 de cer­ti­fi­ca­te de con­for­mi­ta­te. În 2011 – 5.674, în anul 2017 – 2.794, iar în 2018 – 2.312.Anul aces­ta, până acum, au fost eli­be­ra­te 411 cer­ti­fi­ca­te de con­for­mi­ta­te. De men­ţi­o­nat că nu to­ţi cei ca­re ri­di­că aces­te cer­ti­fi­ca­te merg să pro­fe­se­ze, dar es­te sin­gu­rul ba­ro­me­tru pe ca­re

îl avem în acest mo­ment. Eu cred că nu vom de­păși 1.300, hai să fa­cem o es­ti­ma­re până la sfârși­tul anu­lui, pen­tru că s-au ma­jo­rat sa­la­ri­i­le, dar anul aces­ta do­tăm cu echi­pa­men­te me­di­ca­le sau cel pu­ţin încer­căm să aco­pe­rim o par­te din ne­voi­le pe ca­re Ro­mânia le are“, a afir­mat dem­ni­ta­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.