Li­ver­pool, no­ua re­gi­nă a Eu­ro­pei la fot­bal

Du­pă do­uă fi­na­le de UEFA Cham­pi­ons Le­a­gue și una de UEFA Eu­ro­pa Le­a­gue pi­er­du­te, ul­ti­ma chiar în se­zo­nul pre­ce­dent, Jur­gen Klopp a gă­sit mu­tă­ri­le câști­gă­toa­re pen­tru a-și tre­ce în pal­ma­res cel mai im­por­tant tro­feu din fot­ba­lul eu­ro­pe­an.

Romania Libera - - Prima Pagina - Lau­re­nțiu Mușoiu

Du­pă do­uă fi­na­le de UEFA Cham­pi­ons Le­a­gue și una de UEFA Eu­ro­pa Le­a­gue pi­er­du­te, ul­ti­ma chiar în se­zo­nul pre­ce­dent, Jur­gen Klopp a gă­sit mu­tă­ri­le câști­gă­toa­re pen­tru a-și tre­ce în pal­ma­res cel mai im­por­tant tro­feu din fot­ba­lul eu­ro­pe­an.

În fi­na­la cu Tot­ten­ham, de la Ma­drid, Li­ver­pool a avut o abor­da­re, evi­dent, mai prag­ma­ti­că, în com­pa­rație cu sti­lul de joc fă­cut cu­nos­cut de Klopp. Li­ver­pool a dat do­va­dă de efi­ci­e­nță ma­xi­mă, da­că nu și no­roc, în par­ti­da cu Tot­ten­ham, du­pă cum de­mon­stre­a­ză și da­te­le sta­tis­ti­ce, ati­pi­ce pen­tru sti­lul de joc prac­ti­cat, până la fi­na­lă, de echi­pa pre­gă­ti­tă de Klopp.

Hot­spur a do­mi­nat par­ti­da, având o po­se­sie su­pe­ri­oa­ră a ba­lo­nu­lui de 61%. Echi­pa lon­do­ne­ză a avut și mai mul­te oca­zii de gol, 16, față de ce­le 14 ale “Cor­mo­ra­ni­lor”.

La ca­pi­to­lul șu­turi, Tot­ten­ham a fost, de ase­me­nea, su­pe­ri­oa­ră, având 8 ba­loa­ne tri­mi­se pe ca­drul po­rții, față de ce­le 3 ale lui Li­ver­pool. Cu toa­te aces­tea, echi­pa lui Klopp a reușit să înscrie de do­uă ori, iar lon­do­ne­zii au ră­mas cu ci­fra ze­ro în drep­tul lor pe ta­be­la de mar­caj. La șu­turi pe lângă poar­tă a fost ega­li­ta­te, 5 la 5.

De fapt, din punct de ve­de­re sta­tis­tic, Li­ver­pool i-a fost su­pe­ri­oa­ră lui Tot­ten­ham

doar la nu­mă­rul lo­vi­tu­ri­lor de co­lț, 9, față de 8 ale lon­do­ne­zi­lor.

“Vul­tu­rii” au avut 497 de pa­se, în to­tal, față de ce­le 270 ale lui Li­ver­pool. Din­tre aces­tea, 386 au fost reuși­te pen­tru Tot­ten­ham și doar 167 pen­tru Li­ver­pool.

Dar Klopp a ales de da­ta ace­as­ta tac­ti­ca de suc­ces, Li­ver­pool con­cen­trându-se mai mult pe aglo­me­ra­rea de­fen­si­vei.

Jo­cul con­cen­trat în pri­mul rând pe ofen­si­vă l-a fă­cut pe Jur­gen Klopp să piar­dă fi­na­le­le de Cham­pi­ons Le­a­gue con­tra lui Bayern München (când nea­mțul se afla pe ban­ca Bo­rus­si­ei Dor­tmund) și con­tra lui Re­al Ma­drid (se­zo­nul pre­ce­dent).

Por­ta­rul a fă­cut di­fe­re­nța

Dar, dând la o par­te tac­ti­ca, Jur­gen Klopp a mai tras un loz câști­gă­tor, prin adu­ce­rea la echi­pă a por­ta­ru­lui Alli­son, de la AS Ro­ma, pen­tru 62,5 mi­li­oa­ne de eu­ro. Da­că anul tre­cut, în fi­na­la cu Re­al Ma­drid, Li­ver­pool, a că­rei poar­tă era apă­ra­tă de Lo­ris Ka­ri­us, a înca­sat 3 go­luri, din to­ta­lul de 5 șu­turi la țin­tă ale “Ga­lac­ti­ci­lor”, în fi­na­la din acest an Ali­son a avut 8 in­ter­venții sal­va­toa­re. Aces­tea, în timp ce Hu­go Llo­ris a înca­sat do­uă go­luri, cu toa­te că Li­ver­pool a ni­me­rit spați­ul po­rții lui Tot­ten­ham doar de trei ori. Se poa­te însă spu­ne că Llo­ris l-a me­nți­nut pe ban­ca lui Tot­ten­ham pe an­tre­no­rul Mau­ri­cio Po­chet­ti­no, ca­re de­cla­ra că va pă­ră­si for­mația lon­do­ne­ză da­că va câști­ga Cham­pi­ons Le­a­gue.

Li­ver­pool a câști­gat pen­tru a șa­sea oa­ră în is­to­ria sa Li­ga Cam­pi­o­ni­lor, du­pă 14 ani de aștep­ta­re, de la ce­le­brul mo­ment Istan­bul, du­pă ce a învins cu sco­rul de 2-0 (1-0) o altă echi­pă en­gle­ză, Tot­ten­ham Hot­spur, în fi­na­la ce a avut loc sâmbă­tă se­a­ră pe sta­di­o­nul Wan­da Me­tro­po­li­ta­no din Ma­drid.

Go­lu­ri­le au fost înscri­se de egip­te­a­nul Mo­ha­med Sa­lah în mi­nu­tul 2, din pe­nal­ty, și bel­gia­nul Di­vock Ori­gi, în mi­nu­tul 87.

Li­ver­pool a ob­ţi­nut un pe­nal­ty du­pă nu­mai 23 de se­cun­de, la un henţ co­mis de Sis­so­ko, iar Sa­lah a tran­sfor­mat cu si­gu­ran­ţă. Reuși­ta lui Sa­lah, du­pă un mi­nut și 49 de se­cun­de, es­te pe lo­cul 2 pe lis­ta ce­lor mai ra­pi­de go­luri din fi­na­la Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, de­van­sa­tă de go­lul lui Pao­lo Mal­dini pen­tru AC Mi­lan du­pă 51 de se­cun­de în fi­na­la cu Li­ver­pool din 2005.

În pri­ma sa ju­mă­ta­te, poa­te și din cau­za căl­du­rii, jo­cul a fost lent, fă­ră fa­ze no­ta­bi­le, cu ex­cep­ţia șu­tu­lui lui Ale­xan­der-Arnold din mi­nu­tul 17 și par­ţial a ce­lui al lui Sa­lah (min. 21). Por­ta­rul Llo­ris s-a re­mar­cat la șu­tul lui Ro­ber­tson din afa­ra ca­reu­lui (38). În pri­ma re­pri­ză, fot­ba­liștii cu pro­fil ofen­siv ai lui Tot­ten­ham nu au ieșit aproa­pe de­loc în evi­den­ţă.

Ac­tul se­cund a înce­put des­tul de plic­ti­cos, până la in­ter­ven­ţia lui Llo­ris în fa­ţa lui Ma­ne, ur­ma­tă, la ce­a­lal­tă poar­tă, de cea a lui Ale­xan­der-Arnold asu­pra lui Alli, în ace­lași mi­nut 54. Li­ver­pool a avut o ma­re oca­zie prin Mil­ner, la o ac­ţi­u­ne a lui Ma­ne (68), iar trei mi­nu­te mai târziu Alder­wei­reld a oprit o fa­ză foar­te pe­ri­cu­loa­să, veni­tă du­pă o de­ga­ja­re a goal­ke­e­pe­ru­lui Alis­son. Tot­ten­ham a fost echi­pa mai bu­nă în re­pri­za a do­ua, a pre­sat tot mai in­sis­tent. Alli a avut o exe­cu­ţie nein­spi­ra­tă (73). Son a luat o ac­ţi­u­ne pe cont pro­priu, însă a fost sto­pat de Van Dijk (75). Alli a avut din nou șan­sa go­lu­lui (79), iar în mi­nu­tul ur­mă­tor Son și Lu­cas Mo­u­ra l-au pus la încer­ca­re pe Alis­son. Por­ta­rul bra­zi­lian a sal­vat din nou la lo­vi­tu­ra li­be­ră a lui Erik­sen (85).

Di­vock Ori­gi a închis ta­be­la în min. 87, du­pă un cor­ner.

Spurs ar fi pu­tut re­du­ce din han­di­cap prin Ro­se (90+2) și Son (90+3).

FOTO XINHUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.