Cum scă­păm de hao­sul de la ale­geri?

Scan­da­lul vo­tu­lui din dias­po­ra îi de­ter­mi­nă pe po­li­ti­ci­eni să pro­pu­nă so­luții pen­tru evi­ta­rea pro­ble­me­lor în vi­i­tor. Pro­mi­si­uni si­mi­la­re, fă­cu­te în 2014, s-au con­cre­ti­zat într-un proi­ect de le­ge fă­ră apli­ca­bi­li­ta­te prac­ti­că.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Scan­da­lul vo­tu­lui din dias­po­ra îi de­ter­mi­nă pe po­li­ti­ci­eni să pro­pu­nă so­luții pen­tru evi­ta­rea pro­ble­me­lor în vi­i­tor. În Par­la­ment exis­tă trei proi­ec­te ca­re vi­ze­a­ză vo­tul prin co­res­pon­de­nță sau vo­tul elec­tro­nic pen­tru ro­mânii din dias­po­ra și din ța­ră. Proi­ec­te­le au fost res­pin­se de Se­nat, dar pot fi vo­ta­te fa­vo­ra­bil de Ca­me­ra De­pu­tați­lor, for de­ci­zi­o­nal. Pro­mi­si­uni si­mi­la­re, fă­cu­te în 2014, s-au con­cre­ti­zat într-un proi­ect de le­ge fă­ră apli­ca­bi­li­ta­te prac­ti­că.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a anun­ţat înfi­in­ţa­rea unei co­mi­sii mix­te la Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­me­lor de la vot. Șe­ful sta­tu­lui a pre­ci­zat că pro­ble­me ex­trem de gra­ve au fost la sec­ţi­i­le de vo­ta­re din străi­nă­ta­te. „Aces­te pro­ble­me tre­bu­ie re­zol­va­te ur­gent, pen­tru că vi­ne ur­mă­to­rul tur de scru­tin, în toam­na aces­tui an vin pre­zi­den­ţia­le­le și, fi­in­dcă nu am încre­de­re în Gu­vern să gă­se­as­că so­lu­ţii ra­pi­de și co­rec­te, voi înfi­in­ţa la ni­ve­lul Admi­nis­tra­ţi­ei Pre­zi­den­ţia­le o co­mi­sie mix­tă, ca­re va înce­pe să lu­cre­ze. Îi voi in­vi­ta pe to­ţi cei ca­re au atri­bu­ţii în do­me­niu. Ro­lul aces­tei co­mi­sii es­te de a iden­ti­fi­ca pro­ble­me­le ma­jo­re, de a iden­ti­fi­ca so­lu­ţii și de a pro­pu­ne aces­te so­lu­ţii au­to­ri­tă­ţi­lor ca­re pot ve­ni cu re­gle­men­tări: Par­la­ment, Gu­vern, AEP, în prin­ci­pal“, a anun­ţat preșe­din­te­le Io­han­nis.

La rândul său, preșe­din­te­le Au­to­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te (AEP), Con­stan­tin Mi­tu­lețu Bu­i­că, pro­pu­ne con­sti­tu­i­rea unui grup de lu­cru in­te­rin­sti­tu­ţi­o­nal ca­re să gă­se­as­că so­lu­ţii de efi­ci­en­ti­za­re a pro­ce­se­lor elec­to­ra­le, în ve­de­rea in­tro­du­ce­rii vo­tu­lui elec­tro­nic și/sau prin co­res­pon­den­ţă până la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din acest an și a eli­mi­nă­rii din sec­ţi­i­le de vo­ta­re a lis­te­lor elec­to­ra­le ti­pă­ri­te.

La fel ca la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2014, pe 26 mai 2019 au exis­tat pro­ble­me cu vo­tul din dias­po­ra, or­ga­ni­zat de MAE. Ro­mânii din dias­po­ra au stat la co­zi uriașe pen­tru a vo­ta la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re și la re­fe­ren­du­mul pe Jus­tiție. Mi­nis­trul de Exter­ne, Te­o­dor Me­leșca­nu, a dat vi­na pe preșe­din­te­le Io­han­nis, afir­mând că șe­ful sta­tu­lui a încur­cat pla­nu­ri­le Gu­ver­nu­lui con­vo­când și un re­fe­ren­dum pe te­me de Jus­tiție în ace­e­ași zi cu eu­roa­le­ge­ri­le.

Iniția­ti­ve­le din Par­la­ment

În Par­la­ment exis­tă, în acest mo­ment, trei iniția­ti­ve le­gis­la­ti­ve în acest sens. Do­uă proi­ec­te vi­ze­a­ză vo­tul prin co­res­pon­de­nță – unul apa­rți­nând USR și ca­re pre­ve­de ex­tin­de­rea po­si­bi­li­tății de a vo­ta de la dis­ta­nță și pen­tru ro­mânii din ța­ră. Proi­ec­tul per­mi­te in­tro­du­ce­rea vo­tu­lui prin co­res­pon­de­nță și la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le, pe lângă ce­le par­la­men­ta­re (Se­nat și Ca­me­ra De­pu­tați­lor), așa cum pre­ve­de în mod res­tric­tiv le­gea din 2015. Exis­tă și un al doi­lea proi­ect, inițiat de PNL, ca­re pro­pu­ne și in­tro­du­ce­rea vo­tu­lui elec­tro­nic, dar ca­re li­mi­te­a­ză ace­as­tă opți­u­ne doar la ro­mânii cu do­mi­ci­li­ul sau reșe­di­nța în străi­nă­ta­te. Prin acest proi­ect se ex­tin­de po­si­bi­li­ta­tea de a vo­ta elec­tro­nic sau prin co­res­pon­de­nță la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le și eu­ro­par­la­men­ta­re, pe lângă ce­le pen­tru Se­nat și Ca­me­ra De­pu­tați­lor, cum pre­de le­gea din 2015.

Ambe­le proi­ec­te au fost înre­gis­tra­te la Par­la­ment anul tre­cut și au fost res­pin­se de Se­nat, pri­ma Ca­me­ră se­si­za­tă, în ur­ma vo­tu­ri­lor „împo­tri­vă“ale PSD și ALDE. Iniția­ti­ve­le sunt acum în co­mi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Ca­me­rei De­pu­tați­lor, for de­ci­zi­o­nal. Da­că ar exis­ta voi­nță po­li­ti­că, de­pu­tații ar pu­tea apro­ba aces­te proi­ec­te de le­ge, vo­tând di­fe­rit față de Se­nat. Un al trei­lea proi­ect, pri­vind ex­clu­siv vo­tul elec­tro­nic, a fost înre­gis­trat de USR la Se­nat în mar­tie anul aces­ta, dar nu a apu­cat încă să in­tre în dez­ba­te­re.

Pe­tiție on­li­ne

Pes­te 65.000 de per­soa­ne au sem­nat o pe­ti­ţie on­li­ne prin ca­re so­li­ci­tă Par­la­men­tu­lui să adop­te de ur­gen­ţă o le­ge-ca­dru prin ca­re să re­gle­men­te­ze vo­tul prin co­res­pon­den­ţă și/sau elec­tro­nic. Pe­ti­ţia a fost ini­ţia­tă de co­mu­ni­ta­tea De­clic, ca­re va no­ti­fi­ca par­ti­de­le par­la­men­ta­re în le­gă­tu­ră cu so­li­ci­ta­rea ce­tă­ţe­ni­lor. „Vă ce­rem in­tro­du­ce­rea de ur­gen­ţă a vo­tu­lui prin co­res­pon­den­ţă și/sau a vo­tu­lui elec­tro­nic pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de ale­geri, pen­tru ro­mânii cu do­mi­ci­li­ul în ţa­ră sau în străi­nă­ta­te. Vrem să ne fie res­pec­tat un drept fun­da­men­tal și uni­ver­sal – drep­tul de a vo­ta. Noi, mi­i­le de ce­tă­ţeni ca­re nu am pu­tut vo­ta, vă ce­rem să nu ne mai umi­li­ţi și la ur­mă­toa­re­le ale­geri. Con­trar de­cla­ra­ţi­i­lor pu­bli­ce tran­smi­se de MAE pe 26.05.2019, ni­mic NU a func­ţi­o­nat nor­mal în străi­nă­ta­te. Cu oca­zia aces­tor ale­geri eu­ro­par­la­men­ta­re, ne-aţi de­mon­strat din nou, și mai apă­sat, un sin­gur lu­cru. Că nu aţi învă­ţat ni­mic din ex­pe­ri­en­ţa înjo­si­toa­re prin ca­re dias­po­ra a tre­cut în 2014“, se ara­tă în pe­ti­ţie.

„În pre­zent, nu avem ca­drul le­gal pen­tru vo­tul prin co­res­pon­den­ţă nici pen­tru pre­zi­den­ţia­le­le din 2019, nici pen­tru par­la­men­ta­re­le din 2020. Mai es­te foar­te pu­ţin timp și, da­că Par­la­men­tul nu ia ra­pid mă­suri, vor fi ace­le­ași co­zi umi­li­toa­re și la aces­te ale­geri“, a de­cla­rat Ana Ra­che­le­a­nu, cam­paig­ner De­clic. Pen­tru a fi apli­ca­tă la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din noi­em­brie 2019, o le­ge a vo­tu­lui prin co­res­pon­den­ţă și/sau elec­tro­nic tre­bu­ie să fie pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial nu mai târziu de 1 oc­tom­brie 2019.

Le­ge res­tric­ti­vă, greu de apli­cat

Un scan­dal si­mi­lar a avut loc în 2014, când mii de ro­mâni din străi­nă­ta­te nu au pu­tut vo­ta la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. În ur­ma scan­da­lu­lui, Ti­tus Cor­lățe­an a de­mi­si­o­nat din pos­tul de mi­nis­tru de Exter­ne, fi­ind înlo­cu­it cu Te­o­dor Me­leșca­nu. Însă veni­rea lui Me­leșca­nu nu a schim­bat lu­cru­ri­le, scan­da­lul co­zi­lor la se­cți­i­le de vo­ta­re re­pe­tându-se și în tu­rul al doi­lea al ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le.

Du­pă ale­geri, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a che­mat par­ti­de­le la Co­tro­ceni și toți li­de­rii po­li­tici și-au asu­mat schim­ba­rea le­gii, pen­tru a per­mi­te vo­tul prin co­res­pon­de­nță. Proi­ec­tul inițiat de PNL a fost însă amen­dat dras­tic de ma­jo­ri­ta­tea PSD-ALDE. În timp ce proi­ec­tul inițial pre­ve­dea apli­ca­rea vo­tu­lui prin co­res­pon­de­nță la toa­te ti­pu­ri­le de ale­geri (mai puțin ce­le lo­ca­le), în va­rian­ta fi­na­lă s-a res­trâns apli­ca­rea doar la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. În plus, au fost in­tro­du­se o se­rie de res­tri­cții. Astfel, le­gea se re­fe­ră doar la ro­mânii cu do­mi­ci­li­ul sau reșe­di­nța în străi­nă­ta­te și pre­ve­de că aceștia tre­bu­ie să se înscrie fie de­pu­nând do­cu­men­te­le per­so­nal, fie tri­mițându-le prin poștă la mi­si­u­nea di­plo­ma­ti­că. Or, exis­tă foar­te mu­lți ce­tă­ţeni ro­mâni ca­re lo­cu­i­esc în străi­nă­ta­te fă­ră să-și fi re­gle­men­tat în mod le­gal șe­de­rea, aceștia fi­gu­rând în con­ti­nua­re în evi­den­ţe­le au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne cu do­mi­ci­li­ul în Ro­mânia.

Proi­ec­tul a fost adop­tat în 2015 și apli­cat, pen­tru pri­ma și sin­gu­ra oa­ră, la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016, dar, din cau­za pro­ce­du­ri­lor com­pli­ca­te pe ca­re ro­mânii din dias­po­ra tre­bu­iau să le înde­pli­neas­că pen­tru a pu­tea vo­ta prin co­res­pon­de­nță, ac­tul nor­ma­tiv a avut efec­te re­du­se. S-au înscris în Re­gis­trul Elec­to­ral doar 8.889 per­soa­ne și au vo­tat 4.561, în con­diți­i­le în ca­re în afa­ra gra­nițe­lor sunt, po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor, în jur de 4 mi­li­oa­ne de ro­mâni.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.