Ce­le­brul Ra­liu Da­kar se mu­tă în Ara­bia Sau­di­tă

Po­tri­vit unui anu­nț al ASO ca­re a luat lu­mea spor­tu­lui prin sur­prin­de­re, înce­pând din 2020 Ra­li­ul Da­kar se va des­fășu­ra în Ara­bia Sau­di­tă, cel puțin pen­tru cinci ani, du­pă un de­ce­niu în ca­re s-a de­ru­lat în Ame­ri­ca de Sud.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Po­tri­vit unui anu­nț al ASO ca­re a luat lu­mea spor­tu­lui prin sur­prin­de­re, înce­pând din 2020 Ra­li­ul Da­kar se va des­fășu­ra în Ara­bia Sau­di­tă, cel puțin pen­tru cinci ani, du­pă un de­ce­niu în ca­re s-a de­ru­lat în Ame­ri­ca de Sud.

Ce­le­brul ra­liu Da­kar închi­de un ca­pi­tol din is­to­ria sa și se află acum în fața unei „pa­gini al­be”, cum a de­cla­rat Da­vid Cas­te­ra, di­rec­to­rul eveni­men­tu­lui.Ra­li­ul Pa­ris-Da­kar re­pre­zin­tă o pro­vo­ca­re și o aven­tu­ră uma­nă în ca­re ama­tori pa­si­o­nați se lan­se­a­ză ală­turi de pi­loți de re­nu­me și, din­co­lo de bra­vu­ri­le teh­ni­ce, da­to­ri­tă între­ce­ri­lor între oa­meni, Da­kar a de­venit o aven­tu­ră mi­ti­că. Ra­li­ul Pa­ris-Da­kar, ge­ne­ral su­pra­nu­mit „Da­ka­rul”, se de­ru­le­a­ză

anual în ia­nua­rie,pri­me­le 30 de ediții având loc pe con­ti­nen­tul afri­can. Par­ti­ci­pă trei ca­te­go­rii prin­ci­pa­le de ve­hi­cu­le - mo­to­ci­cle­te, au­to­mo­bi­le și ca­mi­oa­ne.Anu­nțul fă­cut de ASO (Amau­ry Sport Orga­ni­sa­ti­on), or­ga­ni­za­to­rul ra­li­u­lui, a is­cat sem­ne de între­ba­re din cau­za con­tex­tu­lui ge­o­po­li­tic din ju­rul Ara­bi­ei Sau­di­te, ară­ta­tă ade­sea cu de­ge­tul în ce­ea ce pri­vește drep­tu­ri­le omu­lui, în spe­cial du­pă afa­ce­rea Khas­hog­gi, zia­ris­tul ucis în con­su­la­tul sau­dit din Istan­bul toam­na tre­cu­tă.

În 2009, ame­ni­nța­rea te­ro­ris­tă asu­pra con­ti­nen­tu­lui afri­can, un­de Ra­li­ul Da­kar se de­ru­la de 30 de ani, a si­lit ce­le­bra cur­să să emi­gre­ze de ce­a­lal­tă coas­tă a Atlan­ti­cu­lui. Da­vid Cas­te­ra de­cla­ra că întot­de­au­na a con­si­de­rat că acest ra­liu pur­ta în si­ne con­cep­tul des­co­pe­ri­rii, al că­lă­to­ri­ei spre ne­cu­nos­cut și mer­gând în Ara­bia Sau­di­tă „acest as­pect mă fas­ci­nea­ză. Sunt si­gur că ace­lași sen­ti­ment va ani­ma toți pi­loții și co­pi­loții”. Dar, din­co­lo de ver­si­u­nea ofi­cia­lă es­te fap­tul că or­ga­ni­za­rea Ra­li­u­lui Da­kar în Ame­ri­ca La­ti­nă a de­venit com­pli­ca­tă în pri­mul rând din cau­za cri­zei eco­no­mi­ce ca­re afec­te­a­ză ță­ri­le re­gi­u­nii și po­li­ti­ci­lor de aus­te­ri­ta­te in­sta­la­te. Ediția 2019 a Da­ka­ru­lui, al că­rui iti­ne­rar nu a ieșit din fron­ti­e­re­le Re­pu­bli­cii Pe­ru, es­te o de­mon­strație a aces­tei re­a­li­tăți. Pen­tru pri­ma oa­ră în is­to­ria sa, ra­li­ul nu a cu­prins de­cât o sin­gu­ră ța­ră. Voi­nța de a pă­ră­si Ame­ri­ca de Sud de­venea tot mai pre­san­tă, fi­ind ne­ce­sar pen­tru or­ga­ni­za­tori să gă­se­as­că un nou punct de lan­sa­re.Ara­bia Sau­di­tă,în cău­ta­rea ei de a se des­chi­de spre lu­me,nu a re­zis­tat ten­tați­ei de a pro­fi­ta de oca­zie pen­tru a-și oferi „un eveni­ment cu­nos­cut la ni­vel mon­dial”, du­pă cum pre­ci­za pri­nțul Abdu­la­ziz bin Tur­ki al Fai­sal al Saud,preșe­din­te­le Sau­di Ara­bia Ge­ne­ral Spor­ts Aut­ho­ri­ty.

Între ASO și Ara­bia Sau­di­tă s-a con­venit un acord ca­re a mu­lțu­mit pe toa­tă lu­mea, pen­tru că pen­tru ASO Ara­bia Sau­di­tă ofe­ră ga­ra­nții în plan eco­no­mic,se­cu­ri­tar și al spec­ta­co­lu­lui. Pri­nțul Kha­lid bin Sul­tan Abdul­lah Al Fai­sal, preșe­din­te­le Sau­di Ara­bian Mo­tor Fe­de­ra­ti­on, a pro­mis con­cu­re­nți­lor noi pro­vo­cări, me­nți­o­nând „eta­pe în mai­es­tu­o­sul și mis­te­ri­o­sul deșert Quart Vi­de”, iar di­ver­si­ta­tea te­re­nu­lui și me­di­u­lui na­tu­ral va oferi pi­loți­lor oca­zia să trăis­că o ex­pe­ri­e­nță uni­că.

Pla­nu­ri­le Ria­du­lui

Pen­tru Ara­bia Sau­di­tă, găz­du­i­rea Da­ka­ru­lui se înscrie într-un plan ce vi­ze­a­ză pre­gă­ti­rea ță­rii pen­tru pe­ri­oa­da post-pe­trol și ra­li­ul va aju­ta re­ga­tul sau­dit să-și fa­că un loc în lu­mea spor­tu­lui și să se tran­sfor­me în des­ti­nație tu­ris­ti­că. O du­blă am­biție ca­re echi­va­le­a­ză cu o re­vo­luție cul­tu­ra­lă pen­tru o ța­ră mul­tă vre­me im­pe­ne­tra­bi­lă și ca­re fi­gu­re­a­ză în Vi­zi­u­nea 2030, foaia de drum a pri­nțu­lui moște­ni­tor, Mo­ham­med Ben Sal­man, su­pra­nu­mit „MBS”, omul for­te al re­ga­tu­lui. În plus, or­ga­ni­za­rea Da­ka­ru­lui va aju­ta Ria­dul să re­cu­pe­re­ze întârzi­e­rea față de ve­ci­nii săi Qa­tar și Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, pri­me­le sta­te din Golf ca­re au fă­cut din sport un vec­tor me­dia­tic. Mi­za es­te ca­pi­ta­lă pen­tru mo­nar­hie, al că­rei cre­dit in­ter­nați­o­nal a su­fe­rit din cau­za in­ter­venți­ei mi­li­ta­re în Ye­men și mai ales din cau­za asa­si­nă­rii zia­ris­tu­lui Ja­mal Khas­hog­gi, di­si­dent ca­re trăia în exil în SUA, în con­su­la­tul sau­dit din Istan­bul, într-o „ope­rați­u­ne” atri­bu­i­tă pri­nțu­lui MBS de că­tre ma­jo­ri­ta­tea ob­ser­va­to­ri­lor oc­ci­den­ta­li.

Aven­tu­ra Da­kar a înce­put în 1977, când Thi­er­ry Sa­bi­ne s-a pi­er­dut cu mo­to­ci­cle­ta în Deșer­tul Li­bi­ei în cur­sul ra­li­u­lui Abid­jan-Ni­ce. Fas­ci­nat de pei­sa­je­le deșer­tu­lui, și-a ima­gi­nat un ra­liu al că­rui par­curs ar ple­ca din Eu­ro­pa pen­tru a se încheia la Da­kar, du­pă un tran­sfer pes­te Me­di­te­ra­na. Proi­ec­tul său s-a con­cre­ti­zat la 26 de­cem­brie 1978: 182 de ve­hi­cu­le au luat star­tul în Piața Tro­ca­deo în pri­mul Pa­ris-Da­kar pen­tru un pe­ri­plu de 10.000 km. Ra­li­ul a câști­gat ra­pid pu­bli­cul, fas­ci­nat de acești aven­tu­ri­eri ca­re sfi­de­a­ză deșer­tul.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.