Tan­go-uri­le lui Piaz­zol­la, pe sce­na Să­lii Ra­dio

La înce­put de va­ră, rit­mul plin de foc și de pa­si­u­ne al tan­go-ului es­te adus la Sa­la Ra­dio prin mu­zi­ca ce­le­bru­lui ar­tist ar­gen­ti­nian (com­po­zi­tor, aran­jor și in­ter­pret la ban­do­ne­on) Astor Piaz­zol­la!

Romania Libera - - Prima Pagina - Li­via Să­vu­les­cu

La înce­put de va­ră, rit­mul plin de foc și de pa­si­u­ne al tan­go-ului es­te adus la Sa­la Ra­dio prin mu­zi­ca ce­le­bru­lui ar­tist ar­gen­ti­nian (com­po­zi­tor, aran­jor și in­ter­pret la ban­do­ne­on) Astor Piaz­zol­la!

Mi­er­curi, 5 iu­nie, de la ora 19.00, Orches­tra de Ca­me­ră Ra­dio – sub ba­ghe­ta di­ri­jo­ru­lui ita­lian ROBERTO SALVALAIO – și vi­o­lon­ce­lis­tul RĂZVAN SUMA vă pro­pun un fru­mos pro­gram cu lu­crări de Piaz­zol­la: Le

grand tan­go, Ki­cho (pri­me­le do­uă în aran­ja­men­tul lui Ju­lian Ca­ei­ro), Tan­go no. 2 –

Can­ten­gue sau Re­cor­dan­do, su­i­tă pen­tru or­ches­tră de coar­de. Con­si­de­rat me­reu ca fi­ind cel mai ma­re com­po­zi­tor de­di­cat ge­nu­lui, Astor Piaz­zol­la a re­vo­luți­o­nat tan­go-ul tra­diți­o­nal ar­gen­ti­nian, prin îmbi­na­rea sa cu ele­men­te de jazz

și mu­zi­că cla­si­că. RĂZVAN SUMA es­te cu­nos­cut pu­bli­cu­lui larg prin nu­me­roa­se­le tur­nee nați­o­na­le pe ca­re le-a su­sți­nut, cum ar fi su­i­ta Vă pla­ce BACH?, Vă pla­ce BRAHMS?, Vă pla­ce TAN­GO?

ș.a. sau tur­ne­e­le gru­pu­lui ArgEnTan­go. În 1998, Roberto Salvalaio a di­ri­jat Orches­tra de Ca­me­ră din Ve­neția și a obți­nut pre­mi­ul I în com­pe­tiția de­di­ca­tă lui Astor Piaz­zol­la.

În par­tea a do­ua a con­cer­tu­lui de la Sa­la Ra­dio veți as­cul­ta un re­per­to­riu ba­roc, ce in­clu­de do­uă lu­crări sem­na­te de Anto­nio Vi­val­di – ce­le­brul cre­a­tor al Ano­tim­pu­ri­lor – Sin­fo­nia

în si mi­nor și Cre­do în mi mi­nor, ală­turi de Dall’Aba­co:

Con­cer­to da chi­e­sa și Per­go­le­si (F. Du­ran­te): Mag­ni­fi­cat. Eveni­men­tul se va de­ru­la cu par­ti­ci­pa­rea Co­ru­lui Aca­de­mic Ra­dio, di­ri­jat de Ci­prian Țu­ţu.

Di­ri­jo­rul Roberto Salvalaio a stu­diat la Con­ser­va­to­rul din Ve­neția, Con­ser­va­to­rul din Ve­ro­na și Con­ser­va­to­rul din Ro­vi­go. În 1999 a fost in­vi­tat să di­ri­je­ze Orches­tra Na­ţi­o­na­lă Ra­dio, în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui de mu­zi­că con­tem­po­ra­nă, înre­gis­trând, sub pa­tro­na­jul Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii, un CD de­di­cat ce­lor mai buni com­po­zi­tori ro­mâni con­tem­po­rani.

A di­ri­jat nu­me­roa­se or­ches­tre, cum sunt Orches­tra sim­fo­ni­că din Ve­ne­ţia, Fi­lar­mo­ni­ca „Tran­sil­va­nia“din Cluj-Na­po­ca, Orches­tra Ope­rei Te­a­tru­lui Aca­de­mic Na­ţi­o­nal din Ulan­ba­tor (Mon­go­lia), Fi­lar­mo­ni­ca „Mi­hail Jo­ra“Ba­cău, Orches­tra Sim­fo­ni­că Na­ţi­o­na­lă din Ca­ra­cas (Ve­ne­zue­la), Ma­rea Or­ches­tră Sim­fo­ni­că Ru­să, Orches­tra Sim­fo­ni­că din Ca­ta­nia, Orches­tra Sim­fo­ni­că Me­di­te­ra­nea­nă, Fi­lar­mo­ni­ca din Târgu Mu­reş, Fi­lar­mo­ni­ca din Chi­şi­nău, Te­a­trul de Ope­ră și Ba­let din Ya­kut­sk, Te­a­trul de Ope­ră și Ba­let din Ulaan Ude şi Orches­tra Sim­fo­ni­că din Bal­cani.

A fost, de ase­me­rea, au­tor al unor pro­gra­me ra­dio mu­zi­ca­le pen­tru RAI, „Me­ra­vi­gli Mu­si­ca­li”, co­la­bo­rând cu edi­tu­ri­le A. Pa­gani şi Curci ca re­vi­zor al lu­cră­ri­lor ine­di­te ale lui Astor Piaz­zol­la. S-a îngri­jit per­so­nal de re­vi­zia ma­nus­cri­su­lui ora­to­ri­u­lui

El Pue­blo Jo­ven, pe ca­re în fe­brua­rie 2007 l-a in­ter­pre­tat la Bu­cu­reş­ti, în pri­mă au­di­ţie mon­dia­lă, tran­smi­să în di­rect de Ra­dio Ro­mânia.

RĂZVAN SUMA es­te unul din­tre cei mai ac­ti­vi ti­neri mu­zi­ci­eni ro­mâni, cu un re­per­to­riu cu­prin­ză­tor, re­a­li­zat în su­te de re­ci­ta­luri şi con­cer­te sus­ţi­nu­te în între­a­ga lu­me. Pe lângă ac­ti­vi­ta­tea con­cer­tis­ti­că din Ro­mânia, cântă frec­vent împreu­nă cu pia­nis­tul spa­ni­ol Jo­su Okiñe­na, ală­turi de ca­re a con­cer­tat în să­li ca Au­di­to­rio Na­ci­o­nal de Ma­drid, Te­a­tro Co­lon din Bue­nos Ai­res, Cen­trul Cul­tu­ral Be­lém din Li­sa­bo­na, Kur­sall din San Se­bas­tian sau Ca­sa da Mu­si­ca din Por­to.

În 2009, Răzvan Suma a de­venit so­list al Orches­tre­lor şi Co­ru­ri­lor Ra­dio. A co­la­bo­rat cu nu­me im­por­tan­te ale mu­zi­cii cla­si­ce in­ter­na­ţi­o­na­le, pre­cum Ma­xim Ven­ge­rov, Cvar­te­tul Bor­ro­meo, Cvar­te­tul Vo­ces, Sil­via Mar­co­vici, Cris­tian Man­de­al, Ho­ria Andre­es­cu, Chris­tian Ba­dea sau Mis­ha Katz.

Bi­le­te­le la con­cer­te­le Orches­tre­lor şi Co­ru­ri­lor Ra­dio sunt dis­po­ni­bi­le pe www.bi­le­te.ro, în ofi­ci­i­le Poş­tei Ro­mâne, în ma­ga­zi­ne­le Inme­dio sem­na­li­za­te bi­le­te.ro şi la Ca­sa de bi­le­te a Să­lii Ra­dio.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.