MARCEL ROMANESCU

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pri­ma­rul mu­ni­ci­pi­u­lui Târgu Jiu, mem­bru PNL, a ce­rut de­mi­sia lui Lu­do­vic Orban din frun­tea par­ti­du­lui, în ur­ma pro­pu­ne­rii sa­le de im­po­zi­ta­re a veni­tu­ri­lor an­ga­ja­ţi­lor din sec­to­rul IT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.