Pa­pa Fran­cisc a bi­ne­cu­vântat Ro­mânia

Punc­tul cul­mi­nant al vi­zi­tei Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif în Ro­mânia l-a re­pre­zen­tat be­a­ti­fi­ca­rea, de că­tre Pa­pa Fran­cisc, a ce­lor șap­te epis­co­pi ro­mâni gre­co­ca­to­lici de­veniți mar­tiri în cea mai crun­tă pe­ri­oa­dă a co­mu­nis­mu­lui.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Ca­pi­ta­la s-a îmbră­cat vi­neri, 31 mai, în straie de săr­bă­toa­re. La ae­ro­port, su­te de ti­neri au venit să-l întâmpi­ne şi să-l ova­ţi­o­ne­ze pe Pa­pa Fran­cisc. Încă din Pia­ţa Pre­sei, cre­din­ci­o­şii l-au întâmpi­nat cu ura­le. Aproa­pe ju­mă­ta­te de mi­li­on de pe­le­rini din toa­tă lu­mea au înfrun­tat fur­tu­na pen­tru a pri­mi bi­ne­cu­vânta­rea Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif.

Cei șap­te epis­co­pi au fost uciși între anii 1950-1970, din or­di­nul au­to­ri­tăți­lor de la Bu­cu­rești. Du­mi­ni­că, 2 iu­nie, în ul­ti­ma zi a vi­zi­tei în Ro­mânia, Su­ve­ra­nul Pon­tif i-a be­a­ti­fi­cat pe cei șap­te epis­co­pi, într-o ce­re­mo­nie ofi­cia­tă pe Câmpia Li­ber­tă­ţii de la Blaj. Tro­nul pe ca­re, la Blaj, a stat Pa­pa Fran­cisc a cu­prins bu­că­ţi de lemn adu­se din închi­so­ri­le Si­ghet și Gher­la, un­de au fost închiși cei șap­te mar­tiri.

De­ci­zia de be­a­ti­fi­ca­re s-a luat du­pă o ana­li­ză înde­lun­ga­tă, re­a­li­za­tă atât la Va­ti­can, cât și în Ro­mânia. „Vor­bim des­pre încu­nu­na­rea unui pro­ces ca­re a du­rat aproa­pe 25 de ani. Pre­gă­ti­ri­le be­a­ti­fi­că­rii au înce­put în anul 1994“, a ex­pli­cat pă­rin­te­le vi­car ge­ne­ral Cris­tian Bar­ta, re­pre­zen­tan­tul

Mi­tro­po­li­ei Gre­co-Ca­to­li­ce de la Blaj.

„Dis­pu­nem ca Ve­ne­ra­bi­lii Slu­ji­tori ai lui Dum­ne­zeu, Va­le­riu Traian Fren­ţiu, Va­si­le Afte­nie, Ioan Su­ciu, Tit Li­viu Chi­ne­zu, Ioan Bă­lan, Ale­xan­dru Ru­su și Iu­liu Hos­su, epis­co­pi și mar­tiri ai Bi­se­ri­cii din Ro­mânia și păs­tori du­pă ini­ma lui Hris­tos, măr­tu­ri­si­tori eroici ai Evan­ghe­li­ei ier­tă­rii și a pă­cii, să fie de acum înain­te nu­mi­ţi Fe­ri­ci­ţi și să li se poa­tă ce­le­bra săr­bă­toa­rea în lo­cu­ri­le și du­pă le­gi­le pre­vă­zu­te de drep­tul ca­no­nic, în fi­e­ca­re an la 2 iu­nie“, a ros­tit, la Blaj, Su­ve­ra­nul Pon­tif.

Idei ca­re dis­prețu­i­esc va­loa­rea vi­eții, a că­să­to­ri­ei și a fa­mi­li­ei

„Dra­gi fra­ţi și su­rori, chiar și astă­zi re­a­par noi ide­o­lo­gii ca­re, într-un mod sub­til, înce­ar­că să se im­pu­nă și să-i dez­ră­dă­ci­ne­ze pe oa­meni din ce­le mai bo­ga­te tra­di­ţii ale lor cul­tu­ra­le și re­li­gi­oa­se. Co­lo­ni­ză­ri­le ide­o­lo­gi­ce dis­pre­ţu­i­esc va­loa­rea per­soa­nei, a vi­e­ţii, a că­să­to­ri­ei și a fa­mi­li­ei și dău­nea­ză, prin pro­pu­neri dis­tru­gă­toa­re, atee ca și ce­le din tre­cut, în mod de­o­se­bit ti­ne­ri­lor noștri și co­pi­i­lor, lă­sându-i fă­ră ră­dă­cini din ca­re să poa­tă crește“, a aver­ti­zat Pa­pa Fran­cisc.

La eveni­men­tul de pe Câmpia Li­ber­tă­ţii a asis­tat și preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.

„Dra­gi fra­ţi și su­rori, înain­te de a ter­mi­na ace­as­tă Dum­ne­zeias­că Li­tur­ghie, do­resc să vă sa­lut încă o da­tă pe voi to­ţi aici pre­zen­ţi și pe cei pe ca­re i-am întâlnit în aces­te zi­le, mul­ţu­min­du-vă tu­tu­ror pen­tru pri­mi­rea căl­du­roa­să. Îi sa­lut cu res­pect pe dom­nul preșe­din­te al Re­pu­bli­cii și pe ce­le­lal­te au­to­ri­tă­ţi, ex­pri­mându-mi re­cu­noștin­ţa sin­ce­ră pen­tru co­la­bo­ra­rea rod­ni­că în ce­ea ce pri­vește pre­gă­ti­rea și des­fășu­ra­rea aces­tei vi­zi­te. Sunt re­cu­nos­că­tor Prea Fe­ri­ci­rii Sa­le, Pa­triar­hul Da­ni­el, Sfântu­lui Si­nod, cle­ru­lui și cre­din­ci­oși­lor Bi­se­ri­cii Orto­do­xe din Ro­mânia, ca­re m-au pri­mit în spi­rit fra­tern. Dom­nul să bi­ne­cu­vânte­ze ace­as­tă stră­ve­che și dis­tin­să Bi­se­ri­că și s-o sus­ţi­nă în mi­si­u­nea ei“, a spus Pa­pa Fran­cisc în fața ce­lor 150.000 de ro­mâni veniți pe Câmpia Li­ber­tății.

Du­pă ce­re­mo­nia de­di­ca­tă epis­co­pi­lor mar­tiri, Su­ve­ra­nul Pon­tif a avut o întâlni­re cu mem­bri din Arde­al ai et­ni­ei ro­mi­lor. Întâlni­rea a avut loc la bi­se­ri­ca gre­co-ca­to­li­că din car­ti­e­rul Bar­bu Lău­ta­ru – un lă­caș de cult spe­cial con­stru­it pen­tru vi­zi­ta Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif.

Bi­se­ri­ca Ro­mână Uni­tă s-a pre­o­cu­pat în mod con­stant de co­mu­ni­ta­tea ro­mi­lor din Tran­sil­va­nia, iar una din­tre per­so­na­li­tăți­le ca­re s-au im­pli­cat în acest efort a fost epis­co­pul loan Su­ciu, năs­cut la Blaj. Ieri, în nu­me­le Bi­se­ri­cii Ca­to­li­ce, Su­ve­ra­nul Pon­tif a ce­rut ier­ta­re co­mu­ni­tății ro­mi­lor pen­tru ace­le mo­men­te din is­to­rie în ca­re ace­as­ta a fost per­se­cu­ta­tă sau „n-a fost prețu­i­tă în di­ver­si­ta­tea ei“.

În ju­rul orei 17, Pa­pa Fran­cisc a so­sit pe ae­ro­por­tul din Si­biu, de un­de și-a luat ră­mas bun. Astfel s-a încheiat cea de-a do­ua vi­zi­tă a unui Su­ve­ran Pon­tif în Ro­mânia, du­pă ace­ea a Pa­pei Ioan Paul al II-lea, acum 20 de ani.

„Mă întorc aca­să îmbo­gățit. Chi­pu­ri­le voas­tre vor fi pre­zen­te în ru­gă­ci­u­nea mea“, le-a pro­mis ro­mâni­lor Pa­pa Fran­cisc.

FOTO INQUAM PHOTOS OCTAV GANEA

FOTO: AGERPRES

Pa­pa Fran­cisc a ofi­ciat Sfânta Li­tur­ghie pe Câmpia Li­ber­tății de la Blaj, în fața a 150.000 de ro­mâni

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.