Re­mus Bor­za, con­dam­nat de­fi­ni­tiv, îl înlo­cu­i­ește pe Da­ri­us Vâlcov

Re­mus Bor­za a de­venit con­si­li­er gu­ver­na­men­tal, fi­ind, prac­tic, înlo­cu­i­to­rul de­mi­si­o­na­ru­lui Da­ri­us Vâlcov în ce­ea ce pri­vește sfa­tu­ri­le de na­tu­ră eco­no­mi­că pen­tru pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Bor­za es­te con­dam­nat de­fi­ni­tiv, în timp ce Vâlcov es­te con­dam­nat d

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Re­mus Bor­za a de­venit con­si­li­er gu­ver­na­men­tal, fi­ind, prac­tic, înlo­cu­i­to­rul de­mi­si­o­na­ru­lui Da­ri­us Vâlcov în ce­ea ce pri­vește sfa­tu­ri­le de na­tu­ră eco­no­mi­că pen­tru pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Re­mus Bor­za es­te con­dam­nat de­fi­ni­tiv, în timp ce Da­ri­us Vâlcov es­te con­dam­nat doar în pri­mă in­stan­ţă.

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anu­nțat, re­cent, că PSD in­tră într-o altă epo­că în ca­re se înde­păr­te­a­ză de te­ma jus­ti­ţi­ei, iar fi­e­ca­re per­soa­nă tre­bu­ie să își re­zol­ve pro­ble­me­le pe­na­le pe cont pro­priu. În prac­ti­că, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă nu re­nu­nță la coop­ta­rea per­soa­ne­lor con­tro­ver­sa­te în Gu­vern. Ast­fel, pre­mi­e­rul a de­cis să îl adu­că în Gu­vern pe pos­tul de con­si­li­er pe pro­ble­me eco­no­mi­ce pe Re­mus Bor­za. Aces­ta a fost ad­mi­nis­tra­tor ju­di­ciar al Hi­dro­e­lec­tri­ca. În fe­brua­rie 2015, Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie a de­cis să îl con­dam­ne de­fi­ni­tiv pe Re­mus Bor­za la un an de închi­soa­re cu sus­pen­da­re pen­tru con­flict de in­te­re­se. Re­mus Bor­za a fost gă­sit vi­no­vat de con­flict de in­te­re­se, pen­tru că fir­ma de in­sol­ven­ţă de­ţi­nu­tă de el, Eu­ro Insol, ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al Hi­dro­lec­tri­ca, a încheiat con­trac­te de asis­ten­ţă ju­ri­di­că cu ca­sa de avo­ca­tu­ră la ca­re tot Re­mus Bor­za era aso­ciat.

Re­mus Bor­za a fost ales, în 2016, pe lis­te­le ALDE dar, ulte­ri­or, s-a ală­tu­rat gru­pu­lui par­ti­du­lui con­dus

de Vic­tor Pon­ta. Ieri, Re­mus Bor­za, nu­mit con­si­li­er ono­ri­fic al pre­mi­e­ru­lui pe pro­ble­me eco­no­mi­ce, re­for­mă și fis­ca­li­ta­te, s-a înscris în PSD. Aces­ta a de­cla­rat că i se pa­re un pas fi­resc, în con­tex­tul în ca­re a ac­cep­tat să fie con­si­li­er al șe­fu­lui Exe­cu­ti­vu­lui. „Oda­tă ce am ac­cep­tat să fiu con­si­li­er ono­ri­fic, era un pas fi­resc. Am fă­cut-o din­tr-un sen­ti­ment de so­li­da­ri­ta­te fa­ţă de un par­tid ca­re a fă­cut lu­cruri bu­ne pen­tru Ro­mânia. PSD tre­bu­ie să vi­nă cu stra­te­gie, să schim­be me­sa­jul și gar­ni­tu­ra. Să își asu­me re­for­ma sta­tu­lui, a ma­ri­lor sis­te­me pu­bli­ce. E mo­men­tul să luăm tau­rul de coar­ne. Până una alta, PSD tre­bu­ie să gu­ver­ne­ze în be­ne­fi­ci­ul a 20 mi­li­oa­ne de ro­mâni“, a afir­mat Re­mus Bor­za.

Vâlcov a de­mi­si­o­nat din Gu­vern

Aces­ta vi­ne prac­tic să îi ia lo­cul lui Da­ri­us Vâlcov, ca­re și-a de­pus ieri de­mi­sia de la Gu­vern, din fun­cția de con­si­li­er de stat, fi­ind cel ca­re ges­ti­o­nat do­me­ni­ul eco­no­mic. Spre de­o­se­bi­re de Bor­za, Vâlcov are doar o con­dam­na­re în pri­mă in­stan­ţă, dar de opt ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re.

Da­ri­us Vâlcov a de­mi­si­o­nat ieri din func­ţia de con­si­li­er de stat al pre­mi­e­ru­lui, du­pă o dis­cu­ţie ca­re a avut loc di­mi­nea­ţă și ca­re a fost con­vo­ca­tă de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, anun­ţă sur­se gu­ver­na­men­ta­le. Ori­cum, Vâlcov, unul din­tre apro­pia­ţii lui Li­viu Drag­nea, ur­ma să fie de­mis zi­le­le ur­mă­toa­re. Pes­te ze­ce zi­le, Înal­ta Cur­te înce­pe ape­lul în pro­ce­sul în ca­re, în pri­mă in­stan­ţă, Vâlcov a fost con­dam­nat la opt ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re.

În ur­mă cu mai pu­ţin de o săp­tă­mână, pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă a fost între­bat da­că Da­ri­us Vâlcov și Anca Ale­xan­dres­cu sunt oa­meni cu ca­re mai poa­te co­la­bo­ra, re­pli­ca ei fi­ind: „Cu Anca Ale­xan­dres­cu ex­clus. Du­pă cum ști­ţi, es­te con­si­li­e­rul ono­ri­fic pe pro­ble­me de co­mu­ni­ca­re în ca­drul apa­ra­tu­lui pri­mu­lui-mi­nis­tru, mâi­ne o voi eli­be­ra din func­ţie. Și la par­tid la fel“, a re­pli­cat pre­mi­e­rul, iar do­uă zi­le mai târziu a eli­be­rat-o din func­ţie pe Anca Ale­xan­dres­cu. Dăn­ci­lă a anun­ţat că va lua o de­ci­zie în cu­rând și le­ga­tă de Da­ri­us Vâlcov. Între timp, însă, l-a nu­mit pe de­pu­ta­tul Re­mus Bor­za con­si­li­er ono­ri­fic pe pro­ble­me eco­no­mi­ce, re­for­mă și fis­ca­li­ta­te, do­me­niu de ca­re se ocu­pa și Vâlcov.

Atât Anca Ale­xan­dres­cu, cât și Da­ri­us Vâlcov sunt con­si­de­ra­ţi apro­pia­ţi ai lui Li­viu Drag­nea.

Da­ri­us Vâlcov es­te con­si­de­rat „crei­e­rul“mă­su­ri­lor le­gis­la­ti­ve im­por­tan­te din gu­ver­na­rea PSD, prin­tre ca­re OUG 114 fis­ca­lă și le­gea sa­la­ri­ză­rii. Li­viu Drag­nea, fos­tul preșe­din­te al PSD, a re­cu­nos­cut pu­blic că Da­ri­us Vâlcov es­te unul din­tre au­to­rii pro­gra­mu­lui eco­no­mic al PSD. Da­ri­us Vâlcov, fost pri­mar de Sla­ti­na și fost mem­bru al PD-L, a tre­cut la PSD, de un­de a fost adus ca mi­nis­tru al Fi­nan­ţe­lor de că­tre Vic­tor Pon­ta. Vâlcov a avut însă o „via­ţă scur­tă“ca mi­nis­tru, pen­tru că ime­diat au apă­rut câte­va do­sa­re de co­rup­ţie și lua­re de mi­tă, in­stru­men­ta­te de DNA.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.