Ra­reș Bog­dan, pre­gă­tit să preia PNL Bu­cu­rești

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Cris­tian Bușoi și-a dat de­mi­sia din frun­tea PNL Bu­cu­rești, du­pă re­zul­ta­te­le sla­be la eu­roa­le­geri ale fi­lia­lei din Ca­pi­ta­lă. Bi­ro­ul Po­li­tic Na­ţi­o­nal al PNL a de­cis, ieri, di­zol­va­rea con­du­ce­rii or­ga­ni­za­ţi­ei PNL Bu­cu­reş­ti şi a con­du­ce­ri­lor ce­lor şa­se or­ga­ni­za­ţii de sec­tor. De­ci­zia a fost lua­tă ca ur­ma­re a re­zul­ta­te­lor la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Preșe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, are man­dat pen­tru a for­mu­la pro­pu­neri pen­tru şe­fia PNL Bu­cu­reş­ti şi a fi­lia­le­lor de sec­tor, pre­cum şi un plan de re­con­struc­ţie în Ca­pi­ta­lă, în ter­men de do­uă săp­tă­mâni. Ra­reș Bog­dan es­te pre­gă­tit să preia PNL Bu­cu­rești, cu con­di­ţia de a-și adu­ce pro­pria echi­pă.

Cris­tian Bușoi și-a dat de­mi­sia din frun­tea PNL Bu­cu­rești, du­pă re­zul­ta­te­le sla­be la eu­roa­le­geri. În 14 zi­le, Lu­do­vic Orban va pro­pu­ne o no­uă con­du­ce­re a or­ga­ni­zați­ei. Ra­reș Bog­dan es­te pre­gă­tit să preia PNL Bu­cu­rești, cu con­diția de a-și adu­ce pro­pria echi­pă.

Li­de­rul PNL Bu­cu­rești, Cris­tian Bușoi, și-a anu­nțat ieri de­mi­sia de la con­du­ce­rea or­ga­ni­zați­ei. Au de­mi­si­o­nat, de ase­me­nea, cinci din­tre cei șa­se șe­fi de or­ga­ni­zații de sec­tor, ex­ce­pție fă­când Anca Boa­giu (sec­tor 2). Ulte­ri­or, Anca Boa­giu a fost de­mi­să de con­du­ce­rea cen­tra­lă a PNL. Schim­bă­ri­le de la PNL Bu­cu­rești vin pe fon­dul re­zul­ta­te­lor sla­be ale fi­lia­lei la eu­roa­le­geri – 15,7%, față de me­dia nați­o­na­lă de 27%.

Cris­tian Bușoi a ex­pli­cat că nu poa­te ră­mâne în fun­cție, pe fon­dul re­zul­ta­te­lor sla­be la eu­roa­le­geri, deși a încer­cat să schim­be si­tuația. El a spus că a pre­luat or­ga­ni­za­ţia la 12%, cu 74.041 vo­turi la ale­ge­ri­le lo­ca­le din 2016, iar la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re de anul aces­ta PNL Bu­cu­rești a ob­ţi­nut 15,7%, adi­că 145.952 vo­turi. „Es­te o du­bla­re a nu­mă­ru­lui de vo­turi. Dar, ca preșe­din­te al PNL Bu­cu­rești, eu și între­a­ga

echi­pă de con­du­ce­re a PNL Bu­cu­rești ne asu­măm res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru sco­rul la Bu­cu­rești. Îmi asum răs­pun­de­rea și pen­tru că sunt de 23 de ani în PNL și am fă­cut me­reu ce­ea ce a fost cel mai bi­ne pen­tru PNL“, a ex­pli­cat Bușoi.

Orban va pro­pu­ne no­ua con­du­ce­re

Bușoi a me­nți­o­nat și răs­pun­de­rea con­du­ce­rii cen­tra­le a par­ti­du­lui. „Tre­bu­ie însă să nu ne amă­gim. Și con­du­ce­rea na­ţi­o­na­lă a par­ti­du­lui es­te res­pon­sa­bi­lă pen­tru sco­rul PNL la Bu­cu­rești. Orga­ni­za­rea și po­li­ti­ca lo­ca­lă sunt o par­te com­po­nen­tă im­por­tan­tă într-o cam­pa­nie elec­to­ra­lă, dar la Bu­cu­rești și în ma­ri­le orașe cel mai mult in­fluen­ţe­a­ză vo­tul po­li­tic, ima­gi­nea na­ţi­o­na­lă a par­ti­du­lui și a li­de­ri­lor săi“, a co­men­tat Bușoi. „Nu do­rim dis­cu­ţii în con­tra­dic­to­riu în Bi­ro­ul Po­li­tic și nu do­rim să pu­nem preșe­din­ţii din ţa­ră să ale­a­gă între con­du­ce­rea par­ti­du­lui și so­li­da­ri­ta­tea cu Or­ga­ni­za­ţia Bu­cu­rești. De ace­ea, am de­cis că cel mai înţe­lept es­te să ne re­tra­gem. Voi ră­mâne im­pli­cat în Or­ga­ni­za­ţia PNL Bu­cu­rești și voi ră­mâne ac­tiv în dez­ba­te­ri­le pri­vind te­me­le pe Bu­cu­rești“, a pre­ci­zat Cris­tian Bușoi. Li­be­ra­lul a avut re­proșuri și la adre­sa USR. „Admi­nis­tra­ţia PSD-Fi­rea es­te o ne­no­ro­ci­re pen­tru Bu­cu­rești și încă 4 ani pi­er­du­ţi. Ce­ea ce es­te însă im­por­tant es­te fap­tul că admi­nis­tra­ţia PSD-Fi­rea poa­te fi bă­tu­tă și tre­bu­ie bă­tu­tă de un can­di­dat al PNL. Es­te ne­voie de o ac­ţi­u­ne co­mu­nă a opo­zi­ţi­ei în Bu­cu­rești și în ţa­ră, dar USR nu a fost me­reu un aliat co­rect, ci un com­pe­ti­tor in­te­re­sat ca PNL să sca­dă. Au fost mul­te si­tua­ţi­i­le în ca­re, ca preșe­din­te al PNL Bu­cu­rești, m-am fă­cut că nu văd lu­cru­ri­le in­co­rec­te fă­cu­te de USR la Bu­cu­rești, pen­tru a sal­va apa­ren­ţa opo­zi­ţi­ei uni­te“, a adău­gat Bușoi.

Bi­ro­ul Po­li­tic Na­ţi­o­nal al PNL a de­cis, ieri, di­zol­va­rea con­du­ce­rii or­ga­ni­za­ţi­ei PNL Bu­cu­rești și a con­du­ce­ri­lor ce­lor șa­se or­ga­ni­za­ţii de sec­tor. De­ci­zia a fost lua­tă în ur­ma re­zul­ta­te­lor de la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Ca ur­ma­re a aces­tei de­ci­zii, preșe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, are man­dat pen­tru a for­mu­la el pro­pu­neri pen­tru șe­fia PNL Bu­cu­rești și a fi­lia­le­lor de sec­tor, pre­cum și un plan de re­con­struc­ţie în Ca­pi­ta­lă, în ter­men de do­uă săp­tă­mâni.

Con­diți­i­le lui Ra­reș Bog­dan

Unul din­tre nu­me­le ve­hi­cu­la­te pen­tru a pre­lua PNL Bu­cu­rești es­te cel al eu­ro­par­la­men­ta­ru­lui Ra­reș Bog­dan. Aces­ta a de­cla­rat, ieri, că es­te pre­gă­tit să preia fi­lia­la PNL Bu­cu­rești, cu con­di­ţia să vi­nă cu pro­pri­ul se­cre­tar ge­ne­ral și ca cei șa­se preșe­din­ţi ai or­ga­ni­za­ţi­i­lor li­be­ra­le de sec­toa­re să fie nu­mi­ţi tot de el. „Da­că con­di­ţi­i­le me­le se ac­cep­tă, pro­ba­bil voi lua ace­as­tă de­ci­zie, dar con­di­ţi­i­le me­le sunt ex­trem de du­re și nu știu da­că vor con­ve­ni: opo­zi­ţie to­ta­lă la PSD. PSD gu­ver­nea­ză prost Ca­pi­ta­la, deci nu voi ac­cep­ta ni­ci­un fel de înţe­le­ge­re, de ni­ci­un fel. Nu voi vo­ta ni­cio ini­ţia­ti­vă a pri­ma­ri­lor PSD. Da­că ei sunt pre­gă­ti­ţi să in­tre în opo­zi­ţie ra­di­ca­lă cu PSD, atunci vor ac­cep­ta con­di­ţia. Da­că vor ac­cep­ta și ce­re­ri­le me­le, ca­re nu sunt de ne­go­ciat, adi­că cei șa­se preșe­din­ţi de sec­toa­re vor fi aleși de mi­ne, nu de altci­ne­va, și vor fi va­li­da­ţi“, a de­cla­rat Ra­reș Bog­dan. „Voi di­zol­va toa­te bi­ro­u­ri­le de con­du­ce­re ac­tua­le ale or­ga­ni­za­ţi­i­lor și îmi voi pu­ne pro­pri­ul meu se­cre­tar ge­ne­ral și cei trei prim-vi­ce­preșe­din­ţi. Da­că ac­cep­tă cei din con­du­ce­rea na­ţi­o­na­lă ce­re­ri­le me­le, ca­re sunt cât se poa­te de cla­re, adi­că nu Ra­reș Bog­dan sin­gur, cu o echi­pă ce nu îi apar­ţi­ne, ci Ra­reș Bog­dan și echi­pa sa, atunci sunt pre­gă­tit să preiau Bu­cu­rești­ul, alt­fel nu“, a adău­gat eu­ro­par­la­men­ta­rul.

Sur­se din in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui au de­cla­rat că da­că Ra­reș Bog­dan va pre­lua fi­lia­la PNL Bu­cu­rești, Flo­rin Ro­man ar ob­ţi­ne func­ţia de se­cre­tar ge­ne­ral.

FOTO: AGERPRES

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.