Ten­si­uni în coa­li­ţia de la Ro­ma, pro­vo­ca­te de o scri­soa­re

Pro­ble­ma da­to­ri­ei ita­li­e­ne re­vi­ne în fo­rță, în me­dia eu­ro­pe­ne ex­pe­rții ana­li­ze­a­ză po­si­bi­lul im­pact ne­ga­tiv asu­pra zo­nei eu­ro, iar Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a ce­rut gu­ver­nu­lui de la Ro­ma să dea ex­pli­cații pri­vind de­te­ri­o­ra­rea fi­na­nțe­lor pu­bli­ce.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Pro­ble­ma da­to­ri­ei ita­li­e­ne re­vi­ne în fo­rță, în me­dia eu­ro­pe­ne ex­pe­rții ana­li­ze­a­ză po­si­bi­lul im­pact ne­ga­tiv asu­pra zo­nei eu­ro, iar Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a ce­rut gu­ver­nu­lui de la Ro­ma să dea ex­pli­cații pri­vind de­te­ri­o­ra­rea fi­na­nțe­lor pu­bli­ce.

În timp ce Bru­xel­les-ul se pre­gă­tește să lan­se­ze o pro­ce­du­ră con­tra Ita­li­ei pen­tru ne­res­pec­ta­rea re­gu­li­lor bu­ge­ta­re, Mat­teo Sal­vini, vi­ce­pre­mi­e­rul ita­lian și mi­nis­tru de Inter­ne, ce­re re­for­ma­rea aces­tor re­gu­li. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a adre­sat săp­tă­mâna tre­cu­tă o scri­soa­re au­to­ri­tăți­lor de la Ro­ma ce­rând „cla­ri­fi­cări”, așa cum pre­văd re­gu­li­le co­mu­ni­ta­re atunci când da­to­ria pu­bli­că a unei țări a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne de­pășește pra­gul de 60% din pro­du­sul in­tern brut (PIB) și gu­ver­nul nu o re­du­ce. Da­că alte țări ca Fra­nța (al că­rei de­fi­cit va de­păși în acest an pra­gul de 3%), Bel­gia și Ci­pru au pri­mit de­ja scri­sori si­mi­la­re, si­tuația Ita­li­ei pa­re mai com­pli­ca­tă. Da­to­ria pu­bli­că ita­lia­nă, ca­re a atins 132,2% din PIB anul tre­cut, ar pu­tea să cre­as­că la 133,7% în acest an și la 135,2% în 2020, po­tri­vit ul­ti­me­lor es­ti­mări ale Co­mi­si­ei. Iar ma­jo­ri­ta­tea pre­vi­zi­u­ni­lor de crește­re a PIB-ului ita­lian pen­tru acest an sunt net in­fe­ri­oa­re ci­frei de 1% pre­vă­zu­te de Ro­ma la sfârși­tul anu­lui tre­cut. În prin­ci­piu, gu­ver­nul ita­lian avea ter­men până vi­neri să răs­pun­dă, dar Sal­vini, omul for­te al po­li­ti­cii ita­li­e­ne, al că­rui par­tid po­pu­list, Li­ga, a câști­gat ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne în ța­ra

sa, nu pa­re de­cis să fa­că efor­turi. „Toa­tă ener­gia mea va fi fo­lo­si­tă pen­tru schim­ba­rea aces­tor re­gu­li ve­chi”, a de­cla­rat Sal­vini. La 5 iu­nie, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă va pro­ce­da la o no­uă eva­lua­re a si­tuați­ei bu­ge­ta­re a Ita­li­ei, luând în con­si­de­ra­re „ele­men­te­le per­ti­nen­te” pe ca­re le va pre­zen­ta Ita­lia pen­tru a ex­pli­ca de­te­ri­o­ra­rea re­cen­tă a fi­na­nțe­lor pu­bli­ce. Însă, da­că Ro­ma va ig­no­ra ape­lu­ri­le re­pe­ta­te ale Co­mi­si­ei pen­tru re­dre­sa­rea fi­na­nțe­lor pu­bli­ce, Bru­xel­les-ul ar pu­tea des­chi­de o pro­ce­du­ră pen­tru de­fi­cit ex­ce­siv con­tra Ita­li­ei. Ce­ea ce se tra­du­ce, te­o­re­tic, prin­tr-o amen­dă re­pre­zen­tând 0,2% din PIB (cir­ca 3,5 mi­liar­de eu­ro în ca­zul ita­lian). O ast­fel de amen­dă nu a fost apli­ca­tă ni­ci­o­da­tă și pro­ce­sul, înde­lung în si­ne, es­te po­li­tic im­pro­ba­bil. Ace­as­tă de­ci­zie de a an­ga­ja pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră re­vi­ne mi­niștri­lor de Fi­na­nțe ai Uni­u­nii, ca­re se vor reuni pe 8 și 9 iu­nie. Do­sa­rul fi­na­nțe­lor pu­bli­ce ita­li­e­ne se află de­ja pe or­di­nea de zi a aces­tei reu­ni­uni. Anul tre­cut, du­pă luni de dis­cuții, ade­sea ten­si­o­na­te, Ro­ma și Bru­xel­les-ul au ajuns la un com­pro­mis, au­to­ri­zând cu to­tul ex­ce­pți­o­nal Ita­lia să nu re­du­că de­fi­ci­tul său struc­tu­ral. Acor­dul pre­ve­dea o ușoa­ră di­mi­nua­re a da­to­ri­ei în 2019 pe ba­za pre­vi­zi­u­ni­lor op­ti­mis­te de crește­re.

Sal­vini pa­re însă de­cis să me­ar­gă spre o con­frun­ta­re cu Bru­xel­le­sul, cu res­tul zo­nei eu­ro, pen­tru a-și im­pu­ne po­li­ti­ca sa par­te­ne­ru­lui de coa­liție gu­ver­na­men­ta­lă, Mișca­rea 5 Ste­le. Sâmbă­tă, Sal­vini a pro­mis că nu va ce­da și va fi „mai încă­pățânat” în ce pri­vește con­frun­ta­rea bu­ge­ta­ră cu Bru­xel­les-ul.

Scri­soa­rea dis­cor­di­ei

Du­pă acu­zați­i­le Bru­xel­le­su­lui, a fost tri­mi­să o scri­soa­re de răs­puns a gu­ver­nu­lui ita­lian. În tex­tul sem­nat de mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, Gi­o­vanni Tria, re­fe­ri­nța la re­du­ce­ri­le so­cia­le în 2020-2021 a fost ne­ga­tă mai târziu, ce­ea ce a sus­ci­tat cri­ti­ci­le vi­ce­pre­mi­e­ru­lui Lu­i­gi Di Maio și a pro­vo­cat in­ter­venția prim-mi­nis­tru­lui, Gi­u­sep­pe Con­ti. Scri­soa­rea de pa­tru pa­gini adre­sa­tă vi­ce­preșe­din­te­lui Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Val­dis Dom­brov­skis, și co­mi­sa­ru­lui pen­tru Afa­ceri Exter­ne, Pi­er­re Mos­co­vici, es­te însoți­tă de un do­cu­ment de pes­te 50 de pa­gini ca­re ana­li­ze­a­ză fac­to­rii per­ti­ne­nți ce in­flue­nțe­a­ză per­for­ma­nța da­to­ri­ei pu­bli­ce în Eu­ro­pa.

Scri­soa­rea di­vul­ga­tă și apoi de­za­vua­tă, pu­bli­ca­tă în ver­si­u­ne pro­vi­zo­rie, apoi mo­di­fi­ca­tă de mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor și de pre­mi­er, a de­ge­ne­rat într-un epi­sod ca­re ar pu­tea afec­ta re­lați­i­le cu UE și cu Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și a is­cat acu­zații între aliați. Pre­sa ita­lia­nă se între­a­bă: „Ce mână se as­cun­de în spa­te­le scri­so­rii lui Tria că­tre UE?”. Șe­ful gu­ver­nu­lui a pro­mis un dis­curs pen­tru luni în de­cla­rați­i­le pe ca­re le-a fă­cut age­nți­i­lor de pre­să înain­te de a co­ri­ja ul­ti­ma ver­si­u­ne a scri­so­rii de răs­puns că­tre Co­mi­sie și de a o tri­mi­te la Bru­xel­les. Con­te a vor­bit la te­le­fon cu mi­nis­trul Tria „și a ac­cep­tat să so­li­ci­te toa­te ve­ri­fi­că­ri­le, in­clu­siv ju­di­cia­re, în așa fel încât cel res­pon­sa­bil de scur­ge­rea de fal­se in­for­mații să-și asu­me res­pon­sa­bi­li­tăți­le”, ara­tă Cor­ri­e­re del­la Se­ra.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.