Asi­gu­ră­ri­le obli­ga­to­rii de lo­cu­in­ţe pri­mesc un brânci ad­mi­nis­tra­tiv

Pro­pri­e­ta­rul unei lo­cu­in­ţe va avea obli­ga­ti­vi­ta­tea de a pre­zen­ta con­trac­tul de asi­gu­ra­re obli­ga­to­rie a lo­cu­in­ţei, po­li­ţa PAD, da­că va dori să-și înre­gis­tre­ze sau să-și mo­di­fi­ce înre­gis­tra­rea pro­pri­e­tă­ţii în Car­tea Fun­cia­ră.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Pro­pri­e­ta­rul unei lo­cu­in­ţe va avea obli­ga­ti­vi­ta­tea de a pre­zen­ta con­trac­tul de asi­gu­ra­re obli­ga­to­rie a lo­cu­in­ţei, po­li­ţa PAD, da­că va dori să-şi înre­gis­tre­ze sau să-şi mo­di­fi­ce înre­gis­tra­rea pro­pri­e­tă­ţii în Car­tea Fun­cia­ră. Es­te o pro­pu­ne­re de mo­di­fi­ca­re a Le­gii pri­vind asi­gu­ra­rea obli­ga­to­rie a lo­cu­in­ţe­lor re­dac­ta­tă de Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF). Car­tea Fun­cia­ră va fi, la rândul ei, con­di­ţi­o­na­tă de pre­zen­ta­rea po­li­ţei PAD la înre­gis­tra­rea imo­bi­lu­lui.

Es­te o pro­pu­ne­re de mo­di­fi­ca­re a Le­gii pri­vind asi­gu­ra­rea obli­ga­to­rie a lo­cu­in­ţe­lor re­dac­ta­tă de Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF). Car­tea Fun­cia­ră va fi, la rândul ei, con­di­ţi­o­na­tă de pre­zen­ta­rea po­li­ţei PAD la înre­gis­tra­rea imo­bi­lu­lui.

Pe lângă in­tro­du­ce­rea ris­cu­lui de fur­tu­nă prin­tre ris­cu­ri­le asi­gu­ra­te de po­li­ţa PAD (po­lița de asi­gu­ra­re împo­tri­va de­zas­tre­lor na­tu­ra­le),vi­i­toa­rea le­ge in­clu­de și alte mo­di­fi­cări, in­for­me­a­ză Eco­no­mi­ca.net.

Acţi­o­na­ria­tul PAID (Pool-ul de Asi­gu­ra­re Împo­tri­va De­zas­tre­lor Na­tu­ra­le) va fi des­chis ori­că­rei per­soa­ne fi­zi­ce sau ju­ri­di­ce, nu doar câtor­va asi­gu­ră­tori-mem­bri, cum e acum. Es­te in­sti­tu­i­tă și po­si­bi­li­ta­tea ca PAID să-și poa­tă ex­tin­de acți­o­na­ria­tul in­clu­siv prin ofer­tă pu­bli­că.

Pro­pu­ne­rea de mo­di­fi­ca­re a le­gii PAID pre­su­pu­ne și po­si­bi­li­ta­tea ca po­li­ţa PAD să poa­tă fi emi­să în co-asi­gu­ra­re și de alți asi­gu­ră­tori.

Pro­pu­ne­rea-pi­vot vi­ze­a­ză mo­di­fi­ca­rea ar­ti­co­lu­lui 10 al Le­gii 260/2008.Ast­fel,„pen­tru înre­gis­tra­rea sau mo­di­fi­ca­rea înre­gis­tră­rii unei lo­cu­i­nțe în Car­tea Fun­cia­ră,pro­pri­e­ta­rul aces­teia es­te obli­gat să pre­zin­te un con­tract de asi­gu­ra­re

obli­ga­to­rie a lo­cu­i­nței“.

A do­ua mo­di­fi­ca­re e că „înre­gis­tra­rea sau mo­di­fi­ca­rea înre­gis­tră­rii lo­cu­i­nței în Car­tea Fun­cia­ră es­te con­diți­o­na­tă de exis­te­nța unui con­tract de asi­gu­ra­re obli­ga­to­rie a lo­cu­i­nței, în vi­goa­re la da­ta so­li­ci­tă­rii“.

O pia­ţă ne­com­pe­ti­ti­vă

„Ro­mânia li­be­ră“a scris re­pe­tat, în ul­ti­mii trei ani, des­pre ches­ti­u­nea po­li­ţe­lor obli­ga­to­rii pen­tru lo­cu­in­ţe. Pa­tru din cinci ro­mâni știu că tre­bu­ie să-și asi­gu­re lo­cu­in­ţe­le prin PAD,dar nu­mai 17,5% o și fac.

Con­form unui stu­diu IRES, la 31 au­gust 2018 erau asi­gu­ra­te doar 1,68 mi­li­oa­ne de lo­cu­in­ţe. Po­li­ţa PAD aco­pe­ră, ca eveni­men­te asi­gu­ra­te, cu­tre­mu­re­le, inun­da­ţi­i­le și alu­ne­că­ri­le de te­ren.

Pri­ma de asi­gu­ra­re e de 10 eu­ro la o su­mă asi­gu­ra­tă de 10.000 eu­ro (pen­tru imo­bi­le din chir­pici etc.) și de 20 eu­ro la 20.000 de eu­ro su­ma asi­gu­ra­tă pen­tru imo­bi­le mai so­li­de. La cât de mi­că e pri­ma de asi­gu­ra­re, co­mi­si­o­nul ce­lui ca­re vin­de po­li­ţa ar fi atât de mic încât nu ar ren­ta să fa­că po­li­ţe­le: nu-și scoa­te nici ba­nii de ca­fea.

Fie și da­că faci asi­gu­rări pe ban­dă ru­lan­tă, la o co­mu­nă între­a­gă, co­mi­si­o­nul cu­mu­lat e atât de mic că nu-ţi câști­gi, de re­gu­lă, nici ba­nii de ben­zi­nă, ma­să, ca­za­re și di­ur­nă, dar­mi­te să mai și câști­gi ce­va. Ca să nu mai vor­bim că su­ma asi­gu­ra­tă e foar­te mi­că.

Prac­tic, du­pă ce faci PAD, tre­bu­ie să com­ple­te­zi o altă po­li­ţă, ca­re să aco­pe­re mai mul­te ris­curi și să ai­bă o su­mă asi­gu­ra­tă su­fi­ci­ent de ma­re. Da­că îţi asi­guri fie și un mic apar­ta­ment,de 40.000 de eu­ro, tre­bu­ie să faci încă o po­li­ţă cu su­ma asi­gu­ra­tă, de alte 20.000 de eu­ro.

Nu știm exact de­fi­ni­ţia fur­tu­nii

Con­stan­tin Năs­ta­se, ex­pert în asi­gu­rări, sus­ţi­ne: „Ches­ti­u­nea cu fur­tu­na e în ne­re­gu­lă. Nu es­te clar ce înse­am­nă fur­tu­nă.Ca­re e gra­dul de vi­je­lie la ca­re ris­cul e asi­gu­rat? Da­că es­te un vânt mai ta­re,e fur­tu­nă? Cum o de­fi­nim? Prin gra­de de in­ten­si­ta­te“.

Se poa­te întâmpla, de exem­plu, ce s-a pe­tre­cut la Za­lău, un­de efec­tiv au că­zut bu­că­ţi mari de ghe­a­ţă din cer. Ce se întâmplă în ace­as­tă si­tua­ţie, ris­cul es­te asi­gu­rat sau nu? Da­că-i spar­ge cu­i­va un glas­vand de 5.000 de eu­ro, e des­pă­gu­bit din ace­as­tă po­li­ţă mo­di­fi­ca­tă?

„Tre­bu­ie ca ANM să dea gra­dul fur­tu­nii. Când sunt ast­fel de eveni­men­te – grin­di­nă,fur­tu­nă – se des­pă­gu­bește da­că a avut un anu­mit grad de risc, con­form po­li­ţei de asi­gu­ra­re, nu ori­cum“, spu­ne Năs­ta­se pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

„Si­gur, da­că vor să in­tro­du­că acest risc în po­li­ţa PAD, foar­te bi­ne, va fi un risc în plus, ce­ea ce pen­tru noi, asi­gu­ra­ţii, es­te ok, nu­mai că, în mo­men­tul când se pu­ne pro­ble­ma des­pă­gu­bi­rii, tre­bu­ie să știi da­că-ţi dă sau nu bani“, a con­ti­nuat spe­cia­lis­tul.

Avo­ca­tul Ovi­diu Ci­o­ba­nu spu­ne cam ace­lași lu­cru. „Nu știm ce înse­am­nă fur­tu­na, de la cât pe Sca­la Be­au­fort. Ni­ve­lul de înca­dra­re în ura­gan? Tor­na­da nu e ura­gan, es­te un fe­no­men izo­lat, ce se pe­tre­ce și la noi une­ori. Cum s-au pe­tre­cut lu­cru­ri­le, re­cent, la Slo­bo­zia“, a de­cla­rat avo­ca­tul pen­tru RL.

Co­ne­xi­u­nea cu Car­tea Fun­cia­ră

Le­ga­rea ace­as­ta de Car­tea Fun­cia­ră e în re­gu­lă? „Eu cred că es­te un abuz“, opi­nea­ză Con­stan­tin Năs­ta­se, ex­pli­când că „de exem­plu, la po­li­ţa RCA, da­că te prin­de fă­ră ea, îţi dă amen­dă, dar te la­să să cir­cu­li, nu-ţi in­ter­zi­ce ni­meni să cir­cu­li cu mași­na da­că n-ai RCA“.

„Bi­neînţe­les, po­ţi să iei amen­dă sau să lo­vești pe ca­re­va, să sco­ţi bani din bu­zu­nar și să te cos­te mai mult, dar e op­ţi­u­nea ta“, de­ta­lia­ză Năs­ta­se, adău­gând: „Da­că ai bani, îi dai și um­bli fă­ră asi­gu­ra­re. Le­gea nu te obli­gă să nu mai cir­cu­li cu mași­na“.

Pe când, la PAD, „îţi im­pu­ne că nu po­ţi înscrie ca­sa în Car­tea Fun­cia­ră da­că nu ai asi­gu­ra­re. Eu cred că es­te un abuz“, opi­nea­ză ex­per­tul.

Es­te le­ga­lă ace­as­tă sti­pu­la­re? Avo­ca­tul Ovi­diu Ci­o­ba­nu con­si­de­ră că „da­că e în le­ge,e le­gal. O le­ge nu poa­te să fie ile­ga­lă, poa­te fi ne­con­sti­tu­ţi­o­na­lă“. Atunci, es­te con­sti­tu­ţi­o­na­lă con­di­ţi­o­na­rea?

Ci­o­ba­nu răs­pun­de cu o suc­ce­si­u­ne de între­bări par­ţial re­to­ri­ce. „E le­gal să con­di­ţi­o­ne­zi tran­sfe­rul de pro­pri­e­ta­te de cer­ti­fi­ca­tul de per­for­man­ţă ener­ge­ti­că? For­ţa­jul s-a fă­cut și aici. Da­că s-a des­chis o por­ti­ţă, prin­ci­pi­ul se men­ţi­ne“.

Pe de altă par­te, con­ti­nuă avo­ca­tul, „e le­gal, pen­tru un act ad­mi­nis­tra­tiv, să nu pot să dis­pun de bu­nul meu și să fac o vânza­re-cum­pă­ra­re între un vânză­tor și un cum­pă­ră­tor de bu­nă-cre­din­ţă? In­clu­siv, cred că ţin min­te bi­ne,da­că lo­cu­in­ţa res­pec­ti­vă e într-o clă­di­re ca­re es­te mo­nu­ment is­to­ric, am sen­za­ţia că și pen­tru așa ce­va tre­bu­ie o ade­ve­rin­ţă de la Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii“.

Exis­tă pre­ce­dent

Așa că, ex­pli­că Ovi­diu Ci­o­ba­nu, „nu ar fi pri­ma da­tă; da­că es­te ne­con­sti­tu­ţi­o­nal, de­ja vor­bim des­pre o altă pro­ble­mă“.

Pe de altă par­te, „între asi­gu­ra­rea de răs­pun­de­re, la ca­re ter­ţul tre­bu­ie pro­te­jat, și asi­gu­ra­rea de pro­pri­e­ta­te ar fi o cam ma­re di­fe­ren­ţă.Aș ve­dea obli­ga­to­rie o asi­gu­ra­re de răs­pun­de­re,dar una de pro­pri­e­ta­te ar tre­bui să fie res­pon­sa­bi­li­ta­tea fi­e­că­ru­ia. E pro­pri­e­ta­tea lui per­so­na­lă“,afir­mă Ci­o­ba­nu.

Pe de altă par­te,„e tot atât de ade­vă­rat că avem o pro­ble­mă cu edu­ca­ţia noas­tră fi­nan­cia­ră. Hai­de­ţi să fim se­ri­oși. 20 sau 10 eu­ro, în me­di­ul ru­ral... Da­că nu au ca­blu,si­gur dau pe altce­va lu­nar mai mult, și aici vor­bim des­pre 10 eu­ro anual. Es­te o glu­mă“, con­si­de­ră avo­ca­tul.

Ast­fel faci to­tuși obli­ga­to­rie, pe de altă par­te,o asi­gu­ra­re pe niște ris­curi pe ca­re, în mod nor­mal, ar tre­bui să ţi le iei tu. Pa­le­ta de ris­curi e mult mai lar­gă, spu­ne aces­ta.

Cu Car­tea Fun­cia­ră,de­ta­lia­ză Ovi­diu Ci­o­ba­nu, po­tri­vit no­u­lui Cod Ci­vil (Le­gea 7 pri­vind ca­das­trul și pu­bli­ci­ta­tea imo­bi­lia­ră), „prac­tic, abia înscri­e­rea în Car­tea Fun­cia­ră ope­re­a­ză tran­sfe­rul de pro­pri­e­ta­te,nu es­te vor­ba nu­mai des­pre opo­za­bi­li­ta­te. Ori­cum, e o pe­ri­oa­dă tran­zi­to­rie, până se ter­mi­nă pro­ce­du­ra ca­das­tra­lă la ni­ve­lul între­gii ţări. Nici între noi doi nu e va­la­bi­lă vânza­re­a­cum­pă­ra­rea până nu es­te înscri­să în Car­tea Fun­cia­ră“.

În fapt, sus­ţi­ne Ci­o­ba­nu, da­că înstrăi­ne­zi un bun, da­că es­te vor­ba des­pre un apar­ta­ment într-un con­do­mi­ni­um, într-un bloc, până nu ai toa­te ac­te­le de la aso­cia­ţia de pro­pri­e­tari nu e ga­ta tran­sfe­rul de pro­pri­e­ta­te.

„Ori­cum, până nu sunt ga­ta o se­rie de ac­te ad­mi­nis­tra­ti­ve, tre­cu­te pe la no­tar, nu e ga­ta tran­sfe­rul de pro­pri­e­ta­te. Pro­ce­sul de vânza­re-cum­pă­ra­re nu es­te fi­na­li­zat, nu mer­ge cu «ne-am dus, am bă­tut pal­ma, am vi­rat ba­nii»“, spu­ne avo­ca­tul Ovi­diu Ci­o­ba­nu.

FOTO: WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.