DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - KLAUS IOHANNIS, PREȘE­DIN­TE­LE RO­MÂNI­EI

Un ju­deţ nu es­te o co­mu­ni­ta­te cu o iden­ti­ta­te pro­prie, iar un preșe­din­te de con­si­liu ju­de­ţe­an nu tre­bu­ie con­fun­dat cu un pri­mar. Pri­ma­rul re­pre­zin­tă co­mu­ni­ta­tea, iar toa­te ce­le­lal­te for­me de or­ga­ni­za­re sunt en­ti­tă­ţi ad­mi­nis­tra­ti­ve. Preșe­din­te­le con­si­li­u­lui ju­de­ţe­an nu es­te con­sa­crat prin Con­sti­tu­ţie ca au­to­ri­ta­te a ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce și, prin ur­ma­re, nu es­te de­loc obli­ga­to­rie sau ne­ce­sa­ră ale­ge­rea sa în func­ţie prin­tr-un vot di­rect. Argu­men­tul in­vo­cat de Gu­vern, că preșe­din­te­le de con­si­liu ju­de­ţe­an ar tre­bui să fie ales de po­por, nu se sus­ţi­ne pen­tru că nu exis­tă, prac­tic, un «po­por» al ju­de­ţu­lui.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.