Se­zon mor­tal în in­fer­nu­ri­le ghe­ţii – Eve­rest, K2, Ana­pur­na...

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Al 11-lea al­pi­nist și-a pi­er­dut viața, pe 28 mai, pe Eve­rest, mă­rind nu­mă­rul mo­rți­lor, un re­cord ma­ca­bru înre­gis­trat în se­zo­nul de pri­mă­va­ră 2019, mar­cat de am­bu­teia­je uriașe la vârful ce­lui mai înalt mun­te din lu­me. Alpi­niștii des­criu un car­na­giu pe Eve­rest. Bi­la­nțul mo­rți­lor crește, în timp ce alpi­niștii fac față unor con­diții di­fi­ci­le, iar se­zo­nul de es­ca­la­da­re a Eve­res­tu­lui din acest an es­te până în

pre­zent al pa­tru­lea cel mai mor­tal înre­gis­trat vre­o­da­tă, alpi­niștii acu­zând con­diți­i­le me­teo ne­fa­vo­ra­bi­le, pre­ze­nța unor al­pi­niști ne­ex­pe­ri­men­tați și un nu­măr-re­cord de au­to­ri­zații eli­be­ra­te de gu­ver­nul ne­pa­lez. Nu­mă­rul ce­lor ca­re vor să es­ca­la­de­ze Eve­res­tul a ex­plo­dat în ul­ti­mii ani și au apă­rut zeci de între­prin­deri spe­cia­li­za­te ca­re ofe­ră preț re­dus, une­le din­tre ele fi­ind acu­za­te că au re­dus exi­ge­nțe­le re­fe­ri­toa­re la for­ma fi­zi­că și la ex­pe­ri­e­nța cli­e­nți­lor lor. Eve­res­tul, 8.848 me­tri, un­de ul­ti­me­le su­te de me­tri sunt su­pra­nu­mi­te „zo­na mo­rții”, nu a cu­nos­cut un se­zon atât de rău din 2015, an în ca­re Ne­pa­lul a fost lo­vit de un pu­ter­nic seism, ur­mat de o ava­la­nșă ce a „înghițit” 18 al­pi­niști. Luni, ul­ti­me­le ex­pe­diții încă pre­zen­te pe Eve­rest, si­tuat la fron­ti­e­ra din­tre Ne­pal și Chi­na, încer­cau să ajun­gă în vârf. În acest se­zon de pri­mă­va­ră (ca­re du­re­a­ză de la sfârși­tul lu­nii apri­lie până la sfârși­tul lu­nii mai), au­to­ri­tăți­le din Ne­pal au eli­be­rat 381 de per­mi­se de as­cen­si­u­ne (preț uni­tar 11.000 do­lari). Cel puțin 140 au fost eli­be­ra­te de Chi­na, pen­tru es­ca­la­da­rea mun­te­lui prin flan­cul nor­dic, din­spre Ti­bet. Ști­ind că fi­e­ca­re ti­tu­lar de per­mis es­te însoțit în as­cen­si­u­nea sa de cel puțin un sher­pa (ghid ex­pe­ri­men­tat ca­re acom­pa­nia­ză alpi­niștii în Hi­ma­laya), nu­mă­rul to­tal al ce­lor aju­nși pe „aco­pe­rișul lu­mii” ar pu­tea de­păși re­cor­dul sta­bi­lit anul tre­cut, de 807 per­soa­ne, ca­re au luat ace­e­ași ca­le în câte­va săp­tă­mâni. Con­se­ci­nța es­te scă­de­rea pe­ri­cu­loa­să a si­gu­ra­nței pe mun­te, alpi­niștii ris­cânduși viața în fi­e­ca­re se­cun­dă în tim­pul es­ca­la­dă­rii ul­ti­mi­lor 400 de me­tri ai fai­moa­sei zo­ne a mo­rții. Din cau­za con­diți­i­lor me­teo, as­cen­si­u­nea es­te po­si­bi­lă doar câte­va zi­le din an și aflue­nța al­pi­niști­lor în ra­re­le fe­res­tre me­teo fa­vo­ra­bi­le cre­e­a­ză am­bu­teia­je ce îi fo­rțe­a­ză să întârzie în „zo­na mo­rții”, un­de oxi­ge­nul se ra­re­fia­ză cres­când epu­i­za­rea, răul de mun­te și ris­cu­ri­le de­ge­ră­tu­ri­lor. Pe Eve­rest, la pes­te 8.000 m dea­su­pra mă­rii, mo­rții, me­reu mai nu­me­roși, sunt încre­me­niți în timp, ma­jo­ri­ta­tea din­tre ei nea­vând drep­tul la o înhu­ma­re pen­tru că mun­te­le nu mai vrea să îi dea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.