Ra­reș Bog­dan nu va can­di­da la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei

Romania Libera - - Politică -

Pe de altă par­te, Ra­reș Bog­dan a de­cla­rat că nu va can­di­da pen­tru func­ţia de pri­mar ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, pre­ci­zând că va spri­jini can­di­da­ţii și pri­ma­rii PNL din di­fe­ri­te orașe. „Eu sunt con­vins că PNL are oa­meni ex­trem de va­lo­roși, ca­re pot să o con­tra­can­di­de­ze și să și câști­ge în fa­ţa doam­nei Fi­rea, ca­re e un can­di­dat fa­cil pen­tru că nu a fă­cut ni­mic și va fi ușor de bă­tut. Nu voi can­di­da la Pri­mă­ria Bu­cu­rești. Am alte pla­nuri“, a de­cla­rat Ra­reș Bog­dan.

El a afir­mat că va spri­jini can­di­da­ţii și pri­ma­rii PNL

din di­fe­ri­te orașe și va ur­mări de­mi­te­rea lui Do­rin Flo­rea din func­ţia de pri­mar al mu­ni­ci­pi­u­lui Târgu-Mu­reș, du­pă ce aces­ta s-a înscris în ALDE. „Am pro­mis în cam­pa­nia ace­as­ta că voi spri­jini foar­te mul­ţi can­di­da­ţi ai noștri, pri­mari în func­ţie sau can­di­da­ţi în di­ver­se orașe, de la Lu­goj la mul­te co­mu­ne și orașe. Târgu-Mu­reș e pen­tru mi­ne o bă­tă­lie crun­tă, pen­tru că aco­lo am avut un pri­mar ca­re s-a do­ve­dit că a că­zut în mre­je­le ac­tua­lu­lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu și ţin foar­te mult ca cei ca­re au

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.