Scan­da­lul pe­tro­lu­lui ru­sesc con­ta­mi­nat

Romania Libera - - Externe -

Es­te o afa­ce­re ca­re ar pu­tea cos­ta scump in­dus­tria pe­tro­li­e­ră a Ru­si­ei – con­ta­mi­na­rea con­duc­tei pe­tro­li­e­re „Druj­ba” (Pri­e­te­nie, în ru­să), ca­re per­mi­te Mos­co­vei să vândă o par­te a bru­tu­lui său Ger­ma­ni­ei și mai mul­tor țări din Eu­ro­pa de Est, echi­va­len­tul a 700.000 ba­ri­li pe zi. „Druj­ba” ali­men­te­a­ză din 1964 cu pe­trol ru­sesc și ka­zakh foști sa­te­liți so­vi­e­tici, dar în pre­zent dom­nește dis­cor­dia de la un ca­păt la altul al con­duc­tei. Scan­da­lul a iz­buc­nit la 19 apri­lie, când Be­la­ru­sul, prin­ci­pa­lul punct de jon­cți­u­ne a au­ru­lui ne­gru, și-a anu­nțat cli­e­nții din aval că pro­du­sul es­te con­ta­mi­nat cu sub­sta­nțe clo­ra­te or­ga­ni­ce, uti­li­za­te pen­tru cu­răța­rea puțu­ri­lor de ex­tra­cție, dar ca­re tre­bu­ie re­tra­se ime­diat, fi­ind sus­cep­ti­bi­le să afec­te­ze tot la­nțul de tran­sport și de tran­sfor­ma­re. Un vânt de pa­ni­că a su­flat prin­tre cum­pă­ră­to­rii aces­tui pe­trol și și-au anu­lat co­men­zi­le, unul du­pă altul. Be­la­ru­sul a de­cis să nu mai ac­cep­te pe­trol ca­re tran­zi­te­a­ză prin con­duc­ta con­ta­mi­na­tă, de­ci­zie ur­ma­tă ime­diat de Ucrai­na, Po­lo­nia și Re­pu­bli­ca Ce­hă. 5 mi­li­oa­ne to­ne de pe­trol au fost con­ta­mi­na­te, în va­loa­re es­ti­ma­tă de Reu­ters la pes­te do­uă mi­liar­de do­lari. Pre­ju­di­ci­ul es­te con­si­de­ra­bil pen­tru cli­e­nți, pen­tru ță­ri­le de tran­zit și pen­tru Ru­sia. Din cau­za can­ti­tății de pe­trol con­ta­mi­nat

va fi foar­te cos­ti­si­tor de pu­ri­fi­cat, apoi tre­bu­ie cu­răța­tă con­duc­ta în cau­ză, o mun­că la­bo­ri­oa­să, înde­lun­ga­tă și, de ase­me­nea, foar­te cos­ti­si­toa­re. În ace­as­tă pe­ri­oa­dă con­duc­ta es­te im­po­si­bil de fo­lo­sit, ce­ea ce pro­voa­că alte pi­er­deri. Și exis­tă, de­si­gur, și pre­ju­di­ci­ul pen­tru ima­gi­nea Ru­si­ei și a Tran­sneft, com­pa­nia ca­re asi­gu­ră ex­por­ta­rea aces­tui pe­trol spre Eu­ro­pa Occi­den­ta­lă. Au fost de­ja ares­ta­te pa­tru per­soa­ne de­oa­re­ce pen­tru Ru­sia es­te în joc fia­bi­li­ta­tea pe­tro­lu­lui nați­o­nal, o sur­să de veni­turi ab­so­lut ese­nția­lă.

Cur­sul ba­ri­lu­lui Brent a de­pășit 75 do­lari joia tre­cu­tă, du­pă ce pe­tro­lul ru­sesc a de­venit in­de­zi­ra­bil în Eu­ro­pa. Impor­ta­to­rii și ne­go­cia­to­rii cau­tă pe­trol ca­re vi­ne pe ca­le ma­ri­ti­mă din por­tul rus Ust Lu­ga, la Ma­rea Bal­ti­că, dar cel puțin cinci tan­curi au fost re­fu­za­te la in­tra­rea în por­turi eu­ro­pe­ne, un­de sunt re­a­li­za­te sis­te­ma­tic ana­li­ze. Nor­ve­gia, Ara­bia Sau­di­tă, Ni­ge­ria și Ango­la fur­ni­ze­a­ză pe­trol, dar ex­por­tu­ri­le lor ris­că să fie in­su­fi­ci­en­te, iar ca ur­ma­re cur­sul ba­ri­lu­lui Brent a de­pășit 75 do­lari, cel mai înalt ni­vel din oc­tom­brie tre­cut. Ris­cul pe­nu­ri­ei mon­dia­le crește având în ve­de­re și de­ci­zia SUA de a nu pre­lun­gi de­ro­gă­ri­le acor­da­te ță­ri­lor im­por­ta­toa­re de pe­trol ira­nian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.