Epu­rări la Phe­nian du­pă eșe­cul sum­mi­tu­lui de la Ha­noi între Do­nald Trump și Kim Jong-un

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Co­ti­dia­nul sud-co­re­e­an Cho­sun Ilbo afir­mă că li­de­rul de la Phe­nian, Kim Jong-un, i-a exe­cu­tat pe ne­go­cia­to­rii sum­mi­tu­lui ra­tat de la Ha­noi, fi­ind ne­mu­lțu­mit de ab­se­nța re­zul­ta­te­lor întâlni­rii cu preșe­din­te­le ame­ri­can, Do­nald Trump.

Kim Jong-un ar fi or­do­nat exe­cu­ta­rea lui Kim Hyok-choi, cel ca­re a re­a­li­zat mun­ca pre­gă­ti­toa­re cu emi­sa­rul ame­ri­can Step­hen Bi­e­gun înain­tea sum­mi­tu­lui de la Ha­noi cu preșe­din­te­le SUA și ca­re a că­lă­to­rit până în ca­pi­ta­la vi­et­na­me­ză cu tre­nul pri­vat al preșe­din­te­lui nor­dco­re­e­an. Deși aces­te in­for­mații sunt im­po­si­bil de ve­ri­fi­cat, pu­bli­cația ara­tă că Kim Hyok-choi a fost împușcat în mar­tie pe Ae­ro­por­tul Mi­rim, ală­turi de alți pa­tru res­pon­sa­bi­li din Mi­nis­te­rul de Exter­ne. Du­pă o an­che­tă, ei au fost acu­zați că „au tră­dat

li­de­rul su­prem”. De ase­me­nea, co­ti­dia­nul mai re­la­te­a­ză că tra­du­că­toa­rea lui Kim Jong-un a fost tri­mi­să într-un la­găr de mun­că din cau­za unei erori fă­cu­te în tim­pul sum­mi­tu­lui. Ace­e­ași soar­tă a fost re­zer­va­tă și pen­tru Kim Yong-choi, înalt res­pon­sa­bil al par­ti­du­lui unic. Sum­mi­tul s-a scur­tat brusc fă­ră acord și fă­ră de­cla­rație co­mu­nă din cau­za im­po­si­bi­li­tății gă­si­rii unei înțe­le­geri asu­pra anu­lă­rii pro­gra­me­lor nu­cle­a­re ale Phe­nia­nu­lui în schim­bul unei ri­di­cări a san­cți­u­ni­lor. Kim Jong-un spe­ra să re­vi­nă în ța­ră cu o ri­di­ca­re cel puțin pa­rția­lă a san­cți­u­ni­lor in­ter­nați­o­na­le ca­re su­fo­că eco­no­mia nord-co­re­e­a­nă. De atunci, Co­re­ea de Nord a re­curs la pre­si­uni pro­ce­dând la do­uă tes­te cu ra­che­te cu ra­ză me­die de acți­u­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.