Sce­na­rii pen­tru CSA Ste­aua, du­pă ra­ta­rea pro­mo­vă­rii

Clu­bul Spor­tiv al Arma­tei (CSA) Ste­aua a ra­tat pen­tru a do­ua oa­ră la rând pro­mo­va­rea în Li­ga a III-a și de­ja apar sce­na­rii sum­bre pen­tru for­mația roș-al­bas­tră.

Romania Libera - - Sport - Laurențiu Mușoiu

Se vor­bește des­pre înlo­cu­i­rea an­tre­no­ru­lui Marius Lă­că­tuș, ca­re și-a asu­mat eșe­cul. Dar, pe lângă ace­as­ta, pro­ble­me­le ar pu­tea fi chiar mai mari pen­tru Ste­aua Arma­tei. Sur­se din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le (MApN) au de­cla­rat, pen­tru „Ro­mânia li­be­ră”, că es­te lua­tă în cal­cul o re­du­ce­re a fi­na­nță­rii clu­bu­lui sau chiar ca mi­nis­te­rul de re­sort să nu mai alo­ce bani pen­tru de­par­ta­men­tul de fot­bal al clu­bu­lui.

CSA Ste­aua Bu­cu­rești a ra­tat, du­mi­ni­că, pro­mo­va­rea în Li­ga a III-a, pen­tru a do­ua oa­ră con­se­cu­tiv.

Car­men Bu­cu­rești a învins CSA Ste­aua cu sco­rul de 1-0,

pe sta­di­o­nul Spor­tul, din Re­gie (al că­rui pro­pri­e­tar es­te Uni­ver­si­ta­tea de Arhi­tec­tu­ră și Urba­nism “Ion Min­cu”). În anul 2018, CSA a ra­tat pro­mo­va­rea din cau­za Ra­pi­du­lui. Du­pă fi­na­lul jo­cu­lui, câte­va zeci de fani ai Ste­lei au pă­truns cu fo­rța pe te­ren și au in­trat în con­flict cu for­ţe­le de or­di­ne. Din fe­ri­ci­re, nu au exis­tat in­ci­den­te gra­ve, iar su­por­te­rii au fost împi­nși îna­poi în pe­lu­ză. Car­men Bu­cu­rești va dis­pu­ta ba­ra­jul pen­tru pro­mo­va­rea în Li­ga a III-a împo­tri­va câști­gă­toa­rei Li­gii IV din Că­lă­rași, Mos­tiștea Ulmu.

“Eu cred că am reușit să do­mi­năm cât de cât jo­cul, dar, din pă­ca­te, nu ne-am cre­at fa­ze de a mar­ca. Nu am mai pu­tut întoar­ce re­zul­ta­tul, deși cred că am avut si­tuații des­tul de bu­ne. Su­por­te­rii sunt de­za­mă­giți, e al doi­lea an la rând... Ei au fost lângă noi, au in­ves­tit în ace­as­tă echi­pă. Eu îmi asum ace­as­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te, dar pen­tru mi­ne es­te im­por­tant ca ace­as­tă echi­pă să me­ar­gă înain­te. Eu cred că su­por­te­rii me­ri­tă acest lu­cru, dar și clu­bul. Sunt mo­men­te di­fi­ci­le. Nu poți să treci atât de ușor pes­te ele”, a de­cla­rat Marius Lă­că­tuș, du­pă meci, la Di­giSport.

Fos­ta glo­rie a Ste­lei a fost între­ba­tă des­pre vi­i­to­rul său la ace­as­tă echi­pă. „Nu asta e cel mai im­por­tant lu­cru. Pen­tru mi­ne cel mai im­por­tant e ca echi­pa să-și con­ti­nue mer­sul. Eu voi fi ală­turi de tot ce­ea ce înse­am­nă Ste­aua, de su­por­te­rii Ste­lei. În mo­men­tul în ca­re nu îți înde­pli­nești obi­ec­ti­vul, prin­ci­pa­lul vi­no­vat e an­tre­no­rul. Nu cred că es­te mo­men­tul acum, du­pă joc, să vor­besc des­pre ci­ne ple­a­că sau ci­ne vi­ne“, mai spu­nea Lă­că­tuș.

Cu toa­te că va evo­lua în con­ti­nua­re doar în Li­ga a IV-a, CSA Ste­aua va avea la dis­po­ziție, con­form pla­nu­lui anu­nțat pen­tru Eu­ro 2020, găz­du­it de Bu­cu­rești, o are­nă mo­der­nă, de apro­xi­ma­tiv 30.000 de lo­curi.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.