Arde­le­nii se răz­boi­esc pen­tru ră­mâne­rea în Li­ga I

Romania Libera - - Sport - Laurențiu Mușoiu

Va fi un duel su­tă la su­tă ar­de­le­nesc pen­tru ul­ti­mul loc în Li­ga I. FC Her­man­nstadt (Si­biu) a obți­nut lo­cul de ba­raj pen­tru me­nți­ne­rea în pri­mul eșa­lon fot­ba­lis­tic al ță­rii, du­pă ce a învins dra­ma­tic, cu un gol în ul­ti­me­le se­cun­de ale pre­lun­gi­ri­lor, du­mi­ni­că, Du­nă­rea Că­lă­rași, pe te­ren

pro­priu.

Echi­pa lui Mi­ri­uță va da pi­ept cu Uni­ver­si­ta­tea Cluj, echi­pă ce a încheiat Li­ga a II-a pe po­ziția a treia. Si­bi­e­nii au mar­cat go­lul vic­to­ri­ei prin croa­tul Ivan Len­dric (90+6), ca­re a împins ba­lo­nul în poar­tă din câţi­va me­tri, la cen­tra­rea lun­gă a lui Pe­trișor Pe­tres­cu. Du­nă­rea,

ca­re avea ne­voie de un egal pen­tru a prin­de lo­cul de ba­raj, a des­chis sco­rul prin Ste­lia­no Fi­lip (77), cu un șut din vo­leu la cen­tra­rea lui Ale­xan­dru Bo­ur­ce­a­nu. FC Her­man­nstadt a reușit ega­la­rea prin to­go­le­zul Juh­vel Tso­u­mou (85), cu ca­pul din 6 me­tri, du­pă un cor­ner exe­cu­tat de Pe­trișor Pe­tres­cu.

Fi­na­lul a fost unul foar­te ten­si­o­nat, ata­can­tul Ște­fan Blă­na­ru (FC Her­man­nstadt), ca­re fu­se­se înlo­cu­it, pri­mind car­to­naș roșu în min. 90+2, pen­tru brus­ca­rea lui Da­ni­el Ben­zar, în timp ce an­tre­no­rul oas­pe­ţi­lor, Dan Ale­xa, a fost tri­mis în tri­bu­nă. FC Her­man­nstadt a do­mi­nat me­ci­ul, dar

în pri­ma re­pri­ză nu și-a cre­at de­cât o oca­zie, prin Tso­u­mou (25), blo­cat de por­ta­rul Că­tă­lin Stra­ton. Du­nă­rea a ra­tat oca­zii de gol prin Na­jib Ammari (28, 45) și Ga­bri­el Ena­che (52). Si­bi­e­nii și-au cre­at opor­tu­ni­tă­ţi de gol prin Ser­giu Po­po­vici (67), Ale­xan­dru Dan­dea (68), Tso­u­mou (89), Io­nuţ Stoi­ca

(90), în timp ce Ge­or­gian Hon­ciu (81) a iro­sit șan­sa de a tra­nșa me­ci­ul. Me­ci­ul a înce­put cu o întârzi­e­re de 35 de mi­nu­te, din cau­za te­re­nu­lui îmbi­bat de apă, du­pă o ploaie to­ren­ţia­lă. Par­ti­da s-a pre­lun­git cu 9 mi­nu­te din cau­za între­ru­pe­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.