Ai gri­jă ce-ți do­rești, căci s-ar pu­tea să pri­mești!

Este li­te­ral­men­te im­po­si­bil a nu se ți­ne cont, atât în viața po­li­ti­co-so­cia­lă, cât și în eco­no­mie, de re­zul­ta­te­le ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai. Vo­ta­nții au fost în de­pli­nă cu­noști­nță de cau­ză.

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘERBĂNESCU

Erau prea bi­ne cu­nos­cu­te: și in­ca­li­fi­ca­bi­le­le pro­ce­se in­stru­men­ta­te cu pro­be măs­lu­i­te; și vână­toa­rea prin jus­tiție de oa­meni po­li­tic ne­con­vena­bi­li; și in­ter­zi­se­le de Con­sti­tuție pro­to­coa­le de coo­pe­ra­re între SRI și struc­tu­ri­le de jus­tiție; și des­co­pe­ri­ri­le doar de co­ru­pți și hoți ro­mâni, dar nu și străini, cu toa­te că aceștia din ur­mă, și nu ro­mânii, sunt de ani buni la bu­toa­ne în eco­no­mie; și „lis­te­le ne­gre“tri­mi­se de la Bru­xel­les cu oa­meni po­li­tici de exe­cu­tat prin jus­tiție etc. Și s-a vo­tat zdro­bi­tor nu pen­tru cei ce au in­cri­mi­nat aces­te prac­tici, ci pen­tru cei ce nu le-au in­cri­mi­nat, ba chiar, într-un fel sau altul, le-au ți­nut par­tea, du­pă ce s-au fă­cut un timp că „n-au vă­zut, n-au au­zit“!

Erau, de ase­me­nea, prea bi­ne cu­nos­cu­te: și ma­jo­ră­ri­le sa­la­ri­u­lui mi­nim; și mă­ri­ri­le de sa­la­rii pen­tru me­dici și pro­fe­sori; și crește­ri­le de sa­la­rii în sis­te­mul bu­ge­tar ca­re im­pul­si­o­nau mișcări în ace­e­ași di­re­cție ale ce­lor din me­di­ul pri­vat; și re­așe­za­rea între­gu­lui sis­tem de pen­sii prin ri­di­cări ale punc­tu­lui de pen­sie și re­cal­cu­la­rea pen­si­i­lor în ur­ma eli­mi­nă­rii unor ine­chi­tăți; și încer­că­ri­le de com­ba­te­re a unor abu­zuri de mo­no­pol ale com­pa­ni­i­lor din sis­te­mul ban­car, din ener­gie și te­le­com etc. S-a vo­tat zdro­bi­tor nu pen­tru cei ce au inițiat și ope­rați­o­na­li­zat aces­te mă­suri, ci pen­tru cei ca­re le-au cri­ti­cat, ba chiar au cău­tat să le de­le­gi­ti­me­ze ca fi­ind de na­tu­ră să afec­te­ze sta­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că a ță­rii, ne­mai­vor­bind că, în mod ai­u­ri­tor, li s-a arun­cat ana­te­ma de „an­ti­eu­ro­pe­ne”, cu tot ar­se­na­lul de stig­ma­te de pe la Bru­xel­les: nați­o­na­lis­te, „ili­be­ra­lis­te”, po­pu­lis­te!

Păi, da­că aces­ta este vo­tul, tre­bu­ie fă­cut ce­ea ce s-a vo­tat! Nu mai este ni­mic de dis­cu­tat! Tre­bu­ie doar tre­cut la tre­a­bă! Agen­da de lu­cru de­cur­ge din chiar cri­ti­ci­le preșe­din­te­lui Io­han­nis, ma­re­le câști­gă­tor al scru­ti­nu­lui, la adre­sa gu­ver­nă­rii PSD-is­te, con­si­de­ra­te de dânsul, îl ci­tăm, „fa­li­men­ta­re”, și din so­li­ci­tă­ri­le des­tul de pre­ci­se ale dom­ni­ei sa­le în ce pri­vește jus­tiția și eco­no­mia.

Înain­te de toa­te, tre­bu­ie in­stau­rat la cârma ad­mi­nis­tra­ti­vă „gu­ver­nul meu”, adi­că al dlui Io­han­nis, să fa­că aces­ta ce­ea ce tre­bu­ie! PSD-ul tre­bu­ie să se dea la o par­te, in­di­fe­rent da­că îi con­vi­ne sau nu! Ră­mâne­rea la gu­ver­na­re a PSD are rost doar da­că se apu­că să fa­că el tre­a­ba dlui Io­han­nis și alor săi în lo­cul lor, adi­că să arun­ce la coș exact ce­ea ce PSD a fă­cut de câți­va ani încoa­ce, ba chiar să întoar­că toa­te lu­cru­ri­le îna­poi, atât în jus­tiție, cât și în eco­no­mie. Da­că însă nu vrea să fa­că acest lu­cru, ca­re ar fi ruși­nea lu­mii pen­tru PSD însuși, atunci chiar este ca­ra­ghi­os să ră­mână la gu­ver­na­re! Asta au vrut vo­ta­nții, asta tre­bu­ie să ai­bă vo­ta­nții. Nu altce­va! Să nu ne împi­e­di­căm în de­ta­lii. Că dl Io­han­nis întâmpi­nă une­le pro­ble­me cu for­ma­rea „gu­ver­nu­lui

său”, e tre­a­ba lui! Că are ma­jo­ri­ta­te în Par­la­ment, că nu are, este tre­a­ba lui! Că se lup­tă câști­gă­to­rii vo­tu­ri­lor între ei, că PNL și USR-Plus își dis­pu­tă întâi­e­ta­tea este tre­a­ba lui! Și a lor! Ori­cum, nu a PSD! Cât pri­vește vo­ta­nții, este și în acest caz tre­a­ba lor! Vor­ba pro­ver­bu­lui: ai gri­jă ce-ți do­rești, căci s-ar pu­tea să pri­mești!

Ia­tă agen­da de lu­cru a li­chi­dă­rii con­se­ci­nțe­lor „gu­ver­nă­rii fa­li­men­ta­re” a PSD, zis „ci­u­ma roșie”, așa cum de­cur­ge ace­as­tă agen­dă din chiar cri­ti­ci­le și ce­ri­nțe­le ex­pri­ma­te pu­blic de preșe­din­te­le Io­han­nis.

Cap de agen­dă tre­bu­ie să fie, evi­dent, re­veni­rea la si­tuația „ex an­te” din do­me­ni­ul jus­tiți­ei afec­ta­te de ce­ea ce dl Io­han­nis a nu­mit „ata­cul PSD împo­tri­va jus­tiți­ei”. Ast­fel: tre­bu­ie re­puși în fun­cție pro­cu­ro­rul-șef al Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, Au­gus­tin La­zăr, pro­cu­ro­rul-șef al DNA, Lau­ra Co­druța Ko­ve­si (am­bii ri­di­cați în lau­de de dl Io­han­nis), dar și pro­cu­ro­rii din uni­tăți­le de eli­tă ale DNA, Oa­nă și Ne­gu­les­cu (ne­cri­ti­cați cum­va de dl Io­han­nis și deci în re­gu­lă din punc­tul de ve­de­re al dom­ni­ei sa­le); tre­bu­ie des­fi­i­nța­tă se­cția de in­ves­ti­ga­re a ac­ti­vi­tății ma­gis­trați­lor (bla­ma­tă de dl Io­han­nis ca adu­când atin­ge­re „in­de­pen­de­nței jus­tiți­ei”); tre­bu­ie reîntro­na­te pro­to­coa­le­le de coo­pe­ra­re între SRI și di­fe­ri­te­le pa­li­e­re ale sis­te­mu­lui de jus­tiție în frun­te cu ICCJ (de ca­re dl Io­han­nis s-a fă­cut că nu a au­zit și pe ca­re ori­cum nu le-a in­cri­mi­nat); tre­bu­ie re­a­dus în fun­cție ge­ne­ra­lul Col­dea, pă­rin­te­le aces­tor pro­to­coa­le; tre­bu­ie exe­cu­tați cei ce n-au fost exe­cu­tați încă din „lis­ta nea­gră” tri­mi­să de la Bru­xel­les cu oa­meni po­li­tic de con­dam­nat (nu de alta, dar ca să ne do­ve­dim „eu­ro­peni”!); tre­bu­ie fă­cut re­curs în anu­la­re în ze­ci­le de do­sa­re încheia­te cu achi­tări, deși pro­cu­ro­rii DNA ce­ru­se­ră în aces­tea con­dam­nări cu ani grei de pușcă­rie etc.

Pro­ba­bil la fel de im­por­tan­tă, da­că nu chiar și mai im­por­tan­tă, este re­a­si­gu­ra­rea con­diți­i­lor de sta­bi­li­ta­te în eco­no­mie, afec­ta­tă de ce­ea ce preșe­din­te­le Io­han­nis a nu­mit ofi­cial și în ne­nu­mă­ra­te rânduri „crește­ri­le sa­la­ria­le ca­re pun în pe­ri­col bu­ge­tul”, „ma­jo­ră­ri­le de pen­sii fă­ră re­sur­se­le ne­ce­sa­re” și să nu ui­tăm de ce­ea ce preșe­din­te­le a ca­li­fi­cat drept „țo­păia­lă fis­ca­lă”. Ast­fel: tre­bu­ie tăia­te ur­gent sa­la­ri­i­le an­te­ri­or mă­ri­te pen­tru pro­fe­sori și me­dici și în ge­ne­ral pen­tru apa­ra­tul bu­ge­tar; tre­bu­ie întors din drum sa­la­ri­ul mi­nim; tre­bu­ie înce­ta­tă mă­ri­rea pe mai de­par­te a punc­tu­lui de pen­sie și opri­tă ope­rați­u­nea de re­cal­cu­la­re a pen­si­i­lor (nu de alta, dar ne-a spus dl Io­han­nis în mod re­pe­tat că nu exis­tă bani); tre­bu­ie să se re­vi­nă la cre­di­te­le încăr­ca­te cu ROBOR; tre­bu­ie să se aban­do­ne­ze apă­ra­rea con­su­ma­to­ri­lor cas­nici împo­tri­va crește­ri­lor de ta­ri­fe re­zul­tând din li­be­ra­li­zări fă­ră noi­mă și, în ge­ne­ral, tre­bu­ie să se re­vo­ce toa­te mă­su­ri­le pre­vă­zu­te prin iniția­la OUG 114 (in­di­fe­rent de ce­ea ce a mai ră­mas până la ur­mă din ele); tre­bu­ie să se anu­le­ze pre­ve­de­ri­le vi­zând fo­lo­si­rea pe plan in­tern a 50% din ga­zul ce ar ur­ma să fie ex­tras din lar­gul Mă­rii Ne­gre, pen­tru ca acest gaz să poa­tă fi ex­por­tat li­ber în fo­lo­sul, de­si­gur, al par­te­ne­ri­lor noștri eu­ro­peni (căci, da­că sun­tem „eu­ro­peni”, aceștia con­te­a­ză evi­dent mai mult de­cât noi înși­ne!). Cu alte cu­vin­te, să nu fim nați­o­na­liști, „ili­be­ra­liști” sau „an­ti­eu­ro­peni”!

Și apro­po de „țo­păia­la fis­ca­lă”, in­cri­mi­na­tă atât de ade­sea de preșe­din­te­le Io­han­nis, să nu-i ui­tăm pe age­nții eco­no­mici ca­re nu cred că au bește­lit vreo altă gu­ver­na­re mai abi­tir de­cât pe cea a PSD-Drag­nea, cu toa­te că, în ur­ma in­ter­mi­na­bi­le­lor re­la­xări fis­ca­le de pe vre­mea aces­teia, au ră­mas să plă­te­as­că la stat ta­xe nici cât se plă­tește într-un pa­ra­dis fis­cal. Deci, să se re­vi­nă de ur­ge­nță la pla­ta de că­tre an­ga­ja­tori a ce­lor 60 pro­cen­te ce le re­veneau în sar­ci­nă din con­tri­buți­i­le so­cia­le ale an­ga­ja­tu­lui, pla­tă tran­sfe­ra­tă in­te­gral în cârca an­ga­ja­tu­lui, de ci­ne cre­deți, toc­mai de PSDDrag­nea, zis „ci­u­ma roșie”! Sti­mați an­tre­pre­nori, la câte ne­ca­zuri v-a fă­cut tan­de­mul PSD-Drag­nea încer­când să mă­re­as­că sa­la­ri­i­le oa­me­ni­lor, acum, în no­ul con­text elec­to­ral, ați pu­tea fa­ce ce­va să scă­pați de aces­ta de­fi­ni­tiv. Vai, însă, v-a ră­pit ci­ne­va plă­ce­rea, căci omul tan­de­mu­lui, de înda­tă ce s-a con­sta­tat că a pi­er­dut ale­ge­ri­le, a și fost bă­gat la pușcă­rie. Poa­te pen­tru că era co­rupt, dar si­gur din mo­ti­vul că a încer­cat să cre­as­că sa­la­ri­i­le și pen­si­i­le oa­me­ni­lor. Ce­ea ce, într-o co­lo­nie pre­cum este Ro­mânia, con­sti­tu­ie un de­lict! San­cți­o­nat nu cu sus­pen­da­re, ci cu exe­cu­ta­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.