PSD l-a sal­vat pe Tă­ri­ce­a­nu de jus­ti­ţie

Se­na­tul a res­pins so­li­ci­ta­rea DNA de înce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le în ca­zul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Do­ri­nța PSD de a păs­tra coa­liția de gu­ver­na­re s-a do­ve­dit pre­san­tă, iar so­cial-de­mo­crații și-au încăl­cat pro­mi­si­u­ni­le ce vi­ze­a­ză in­de­pen­de­nța Jus­tiți­ei.

Romania Libera - - Pri­ma Pa­gi­na - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Se­na­tul a res­pins so­li­ci­ta­rea DNA de înce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le în ca­zul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. PSD și AL­DE au vo­tat împo­tri­vă. PSD l-a spri­ji­nit pe Tă­ri­ce­a­nu din do­rin­ţa de a păs­tra coa­li­ţia de gu­ver­na­re. PSD l-a sal­vat pe Tă­ri­ce­a­nu de jus­ti­ţie

Se­na­tul a res­pins luni, în plen, ce­re­rea DNA de încu­vi­in­ţa­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le în ca­zul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. S-au înre­gis­trat 38 de vo­turi „pen­tru“, 71 de vo­turi „împo­tri­vă“și o ab­ţi­ne­re. Vo­tul a fost se­cret, cu bi­le, dar po­ziți­o­nă­ri­le par­ti­de­lor po­li­ti­ce au ară­tat clar că PSD și AL­DE au vo­tat împo­tri­va ce­re­rii de ur­mă­ri­re pe­na­lă. În Se­nat sunt 136 de mem­bri, PSD are sin­gur ma­jo­ri­ta­tea, cu 69 de re­pre­zen­ta­nți. PNL are 25 de se­na­tori, USR – 13, AL­DE s-a ba­zat pe 12 vo­turi, UDMR are 9 se­na­tori, iar se­na­tori fă­ră apar­te­ne­nță sunt 8.

În dis­cur­sul ți­nut în fața ple­nu­lui, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a acu­zat DNA că vrea să înce­a­pă ur­mă­ri­rea pe­na­lă pe nu­me­le său pen­tru că a cri­ti­cat pro­to­coa­le­le se­cre­te între DNA și SRI, din cau­za mo­di­fi­că­rii le­gi­lor Jus­ti­ţi­ei și înfi­in­ţă­rii Sec­ţi­ei spe­cia­le de in­ves­ti­ga­re a ma­gis­tra­ţi­lor. Tă­ri­ce­a­nu a amin­tit do­sa­rul în ca­re a fost achi­tat de­fi­ni­tiv. „Exis­tă ele­men­te con­cre­te ca­re să in­di­ce exis­ten­ţa unui caz de re­tor­si­u­ne po­li­ti­că“, a mai afir­mat preșe­din­te­le Se­na­tu­lui în le­gă­tu­ră cu no­ul do­sar. El a mai spus că, în fa­za pre­mer­gă­toa­re înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le, Par­che­tul nu i-a so­li­ci­tat ni­cio re­la­ţie, nu l-a au­diat și nu a con­sem­nat punc­tul său de ve­de­re.

Po­ziți­i­le par­ti­de­lor

Se­na­to­rul li­be­ral Flo­rin Cîţu a de­cla­rat, în plen, că tre­a­ba PNL nu es­te să blo­che­ze ac­ti­vi­ta­tea de ur­mă­ri­re pe­na­lă și ju­de­ca­tă, ci să res­pec­te se­pa­ra­ţia pu­te­ri­lor în stat prin vo­tul dat în ca­zul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. La rândul său, se­na­to­rul USR Edward Dir­că a afir­mat că Tă­ri­ce­a­nu, timp de o ju­mă­ta­te de an, a trăit „într-o bu­lă scu­ti­tă de prin­ci­pi­ul con­sti­tu­ţi­o­nal po­tri­vit că­ru­ia ni­ci­un ce­tă­ţe­an nu es­te mai pre­sus de le­ge“.

În re­pli­că, li­de­rul gru­pu­lui PSD din Se­nat, Șer­ban Ni­co­lae, a spus că a con­sta­tat că cei ca­re s-au pro­nun­ţat pe acest do­sar ar fi tre­bu­it să o fa­că în „cu­noștin­ţă de cau­ză“, men­ţi­o­nând că „nu s-a de­pășit fa­za po­li­ti­că“. El a adău­gat că DNA „poa­te“că ar tre­bu­it să de­mon­stre­ze cu do­cu­men­te acu­za­ţia că „s-ar fi pre­tins mi­tă“, iar Se­na­tul ar tre­bui să ce­a­ră în cu­noștin­ţa de cau­ză a tu­tu­ror ce­lor ca­re vo­te­a­ză ur­mă­ri­rea pe­na­lă a unei per­soa­ne, și nu „din con­si­de­ren­te po­li­ti­ce, pen­tru că așa s-a de­cis la par­tid“.

Săp­tă­mâna tre­cu­tă, Co­mi­sia ju­ri­di­că de la Se­nat, do­mi­na­tă de PSD, a apro­bat un ra­port fa­vo­ra­bil înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru li­de­rul AL­DE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Par­la­men­ta­rii AL­DE au fost ex­trem de ne­mu­lțu­miți de mo­dul cum au pro­ce­dat so­cial-de­mo­crații. Din acest mo­tiv, de­pu­tații AL­DE au ră­mas în ex­pec­ta­ti­vă, iar șe­di­nța Ca­me­rei De­pu­tați­lor în ca­re tre­bu­ia ales no­ul preșe­din­te a fost sus­pen­da­tă pen­tru o oră. Ener­vat, Tă­ri­ce­a­nu a su­nat-o pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, cea ca­re es­te preșe­din­te in­te­ri­mar al PSD. A fost ne­voie ca pre­mi­e­rul să vi­nă la Par­la­ment pen­tru o dis­cuție cu Tă­ri­ce­a­nu. În ur­ma dis­cuți­i­lor, pre­mi­e­rul a pri­mit asi­gu­rări din par­tea lui Tă­ri­ce­a­nu că AL­DE va vo­ta can­di­da­tul PSD pen­tru șe­fia Ca­me­rei De­pu­tați­lor, adi­că pe Mar­cel Ci­o­la­cu. În schimb, so­cial-de­mo­crații i-au dat asi­gu­rări lui Tă­ri­ce­a­nu că îl vor spri­jini la vo­tul din ple­nul Se­na­tu­lui, ca­re es­te de­ci­siv pen­tru ur­mă­ri­rea sa pe­na­lă. Șer­ban Ni­co­lae a anu­nțat că se­na­to­rii PSD nu vor vo­ta ur­mă­ri­rea pe­na­lă.

Ce co­nți­ne do­sa­rul

Se­na­tul a dez­bă­tut ra­por­tul Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce ca­re re­co­man­da avi­za­rea înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. DNA a tran­smis Se­na­tu­lui, pe 7 noi­em­brie 2018, ce­re­rea de avi­za­re a înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le în ca­zul lui Tă­ri­ce­a­nu, aces­ta apre­ci­ind că es­te un de­mers po­li­tic și ex­pri­mându-și con­vin­ge­rea că în do­sar e vor­ba de „mul­tă ma­cu­la­tu­ră“.

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu es­te acu­zat că a pri­mit, în pe­ri­oa­da în ca­re era pre­mi­er, „fo­loa­se ma­te­ria­le“de aproa­pe 800.000 de do­lari de la o fir­mă aus­tria­că pen­tru a in­ter­ve­ni pen­tru închei­e­rea unor ac­te adi­ţi­o­na­le la un con­tract de­ru­lat de com­pa­nie. Su­ma pri­mi­tă de Tă­ri­ce­a­nu re­pre­zen­ta un co­mi­si­on de 10% din va­loa­rea aces­tor ac­te adi­ţi­o­na­le și ar fi fost fo­lo­si­tă în be­ne­fi­ci­ul dem­ni­ta­ru­lui, fi­ind tran­sfe­ra­tă în ba­za unor con­trac­te fic­ti­ve încheia­te cu mai mul­te com­pa­nii of­fsho­re.

FO­TO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.