Man­da­tul șe­fu­lui SMG, ne­con­sti­tuți­o­nal

Romania Libera - - Prima Pagina -

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a de­cis, ieri, să ad­mi­tă o ex­cep­ţie de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te a pre­ve­de­rii le­ga­le con­form că­reia pre­şe­din­te­le ţă­rii poa­te pre­lun­gi cu până la un an man­da­tul şe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii.

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a de­cis, ieri, în una­ni­mi­ta­te, să ad­mi­tă o ex­cep­ţie de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te a pre­ve­de­rii le­ga­le con­form că­reia preșe­din­te­le ţă­rii poa­te pre­lun­gi, cu până la un an, man­da­tul șe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii. CCR ara­tă că sin­tag­ma ”cu po­si­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re cu până la un an” este

lip­si­tă de cla­ri­ta­te și nu pre­ve­de con­di­ţi­i­le și pro­ce­du­ra de ur­mat pen­tru pre­lun­gi­rea man­da­tu­lui șe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii. „Re­vi­ne le­gi­u­i­to­ru­lui obli­ga­ţia de a sta­bi­li în mod clar aces­te as­pec­te”, ara­tă CCR.

Pe 10 apri­lie, Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă a câști­gat în in­stan­ţă re­pu­ne­rea în func­ţia de șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii (SMAp) a ge­ne­ra­lu­lui Ni­co­lae Ci­u­că, in­stan­ţa su­pre­mă dis­pu­nând de­fi­ni­tiv res­pin­ge­rea ce­re­rii de sus­pen­da­re a de­cre­tu­lui emis de șe­ful sta­tu­lui. MApN a con­tes­tat, la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești, de­cre­tul prin ca­re a fost pre­lun­git man­da­tul de șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii pen­tru ge­ne­ra­lul Ni­co­lae Ci­u­că. Mi­nis­te­rul a ce­rut sus­pen­da­rea și anu­la­rea de­cre­tu­lui.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat, pe 28 de­cem­brie 2018, de­cre­tul de pre­lun­gi­re, cu un an, a man­da­tu­lui ge­ne­ra­lu­lui Ni­co­lae Ci­u­că ca șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii, du­pă ce a res­pins în șe­din­ţa CSAT pro­pu­ne­rea fă­cu­tă de MApN pen­tru ace­as­tă func­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.