Vic­to­rie zdro­bi­toa­re a drep­tei la ale­ge­ri­le lo­ca­le din Gre­cia

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Du­pă o pri­mă vic­to­rie la eu­ro­pe­ne, dre­ap­ta ele­nă și-a ad­ju­de­cat orașe­le Ate­na și Sa­lo­nic și ma­jo­ri­ta­tea re­gi­u­ni­lor ță­rii la ale­ge­ri­le lo­ca­le din 2 iu­nie, con­fir­mând suc­ce­sul obți­nut de opo­ziția de dre­ap­ta asu­pra stângii pre­mi­e­ru­lui Ale­xis Tsi­pras. În po­fi­da unui ab­sen­teism es­ti­mat la 60%, sco­ru­ri­le ri­di­ca­te re­a­li­za­te de can­di­dații su­sți­nuți de No­ua De­mo­crație (ND) au con­fe­rit un avan­taj

net ma­rii for­mați­uni a con­ser­va­to­ri­lor, cinci săp­tă­mâni înain­tea ale­ge­ri­lor le­gis­la­ti­ve an­ti­ci­pa­te din 7 iu­lie. La Ate­na, Cos­tas Ba­koian­nis, 41 ani, fost gu­ver­na­tor al re­gi­u­nii din cen­trul ță­rii, a obți­nut 65% din vo­turi con­tra ri­va­lu­lui său de stânga, Nas­sos Ili­o­po­u­los, su­sți­nut de par­ti­dul pre­mi­e­ru­lui Tsi­pras. No­ul pri­mar al ca­pi­ta­lei Gre­ci­ei, Cos­tas Ba­koian­nis, apa­rți­ne ce­lei de-a treia ge­ne­rații a unei pu­ter­ni­ce fa­mi­lii po­li­ti­ce de dre­ap­ta. El este fi­ul Do­rei Ba­koian­nis, pri­ma fe­meie ale­a­să pri­mar al Ate­nei - în 2003 - și apoi ministru al Cul­tu­rii și de Exter­ne, și ne­po­tul fos­tu­lui pre­mi­er de dre­ap­ta Cos­tan­tin Mit­so­ta­kis (1990-1993, de­ce­dat în 2017, la 98 ani). El este și ne­po­tul ac­tua­lu­lui șef al Noii De­mo­crații, Ki­ria­kos Mit­so­ta­kis, prin­ci­pa­lul ri­val al lui Ale­xis Tsi­pras în apro­pia­te­le ale­geri le­gis­la­ti­ve. Într-o ca­pi­ta­lă mar­ca­tă încă de cri­za eco­no­mi­că și de cea a mi­gra­nți­lor, Cos­tas Ba­koian­nis, ab­sol­vent în ști­i­nțe po­li­ti­ce la Har­vard, s-a an­ga­jat să „to­ni­fi­ce an­tre­pre­no­ria­tul și lo­cu­ri­le de mun­că” și să fa­că din Ate­na „un cen­tru cul­tu­ral mo­dern”. Ase­me­nea un­chi­u­lui său la ni­vel nați­o­nal, el a fă­cut din se­cu­ri­ta­tea pu­bli­că o pri­o­ri­ta­te, fo­lo­sind va­lul de cri­tici an­ti-Tsi­pras și pre­tin­sa sa lip­să de acți­u­ne față de ac­te­le de van­da­lism ale anar­hiști­lor. Nu avea de­cât 11 ani când ta­tăl său, Pa­vlos, avo­cat și de­pu­tat ND, a fost asa­si­nat de or­ga­ni­zația de ex­tre­mă stânga „17 Noi­em­brie”, dez­mem­bra­tă în 2000. Cu o săp­tă­mână înain­te, la eu­ro­pe­ne, ND a de­van­sat Si­ri­za, par­ti­dul pre­mi­e­ru­lui Ale­xis Tsi­pras, cu 9,3 punc­te, o vic­to­rie „neaștep­ta­tă” po­tri­vit aces­tu­ia din ur­mă, ca­re a anu­nțat ale­geri le­gis­la­ti­ve cu trei luni înain­te de ter­me­nul pre­vă­zut. Înfrânge­rea stângii la eu­ro­pe­ne și la scru­ti­nul lo­cal in­ter­vi­ne du­pă pa­tru ani de pu­te­re a lui Tsi­pras și du­pă ieși­rea ță­rii, în au­gust tre­cut, din pro­gra­me­le de aju­tor ale cre­di­to­ri­lor (UE și FMI). Con­ti­nua­rea aus­te­ri­tății, șo­ma­jul ca­re a atins 18%, cel mai ma­re din zo­na eu­ro, și ta­xe­le mă­ri­te au adus nu­me­roa­se cri­tici con­du­ce­rii de stânga, re­flec­ta­te în re­zul­ta­te­le aces­tor ul­ti­me ale­geri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.